Tıp Fakültesi
Kalite ve Akreditasyon

KALİTE VE AKREDİTASYON

 

KALİTE:

ü  Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)

ü  Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY)

ü  Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen                  ihtiyaçları

karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır(TS 9005-ISO 8402).

ü  Kalite, müşteri memnuniyetidir.

ü  Kalite, bir hayat felsefesidir.

ü  Kalite, bir yaşam tarzıdır.

ü  Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir.

Özetle Kalite; Değişkenliği Pozitif Yönde Azaltmaktır. Etkili Hizmet Vermektir.

 Verimliliktir. Dengeli Sonuçlar Elde Etmektir.

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: Hizmet/ürün alan ve sunanların beklentilerinin

yerine getirilmesini temel olarak alan, Çalışanların bilgilendirilmesini,

yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini

 hedefleyen bir yönetim anlayışıdır.

 

AKREDİTASYON:

ü  Akreditasyon; uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen

çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri

uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

(Akreditasyon Nedir?

 http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/AkreditasyonAkreditasyonNedir.aspx,

Erişim: 23.11.2016)

 

ü  Akreditasyon; tıp eğitimi programlarının belirlenmiş standartları karşılayıp

karşılamadığını bu alanda yetkin meslektaşlarca gönüllülük temelli belirlenmesine

dayanan kalite güvencesi sistemidir.

(Liason Committee on Medical Education, http://lcme.org/about/, Erişim: 23.11.2016)

 

ü  Akreditasyon; önceden belirlenmiş ve kabul edilmiş ölçütler,

standartlar ve yollarla eğitim kurumları ve programlarının

niteliğinin dış değerlendirme

sürecidir.
(Sayek İ.Ulusal Tıp eğitiminde Program Değerlendirme

 http://www.acibadem.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulte/tip/Documents/panel_%20iskendersayek_ulusaltipegitimiakrreditasyonundaprogramdegerlendirme.pdf, Erişim: 23.11.2016)

 

AKREDİTASYON NİÇİN GEREKLİDİR:

ü  Tıp Eğitiminin Uluslararası Standartlar doğrultusunda programlanıp

 uygulanması ve bunun sürdürülmesi,

ü  Ulusal ve uluslararası düzlemde tanınmışlık,

ü  Güven sağlama,

ü  Etkin ve başarılı bir eğitim atmosferi oluşturma,

ü  Öğretim elemanı, öğrenci ve çalışan memnuniyeti sağlama/ geliştirme,

ü  Bir Tıp Eğitimi kurumu/tıp eğitimcileri olarak kendini/ varoluş

 nedenlerini gerçekleştirme ve bunun tanınmasını sağlama.

UTEAK MOTE Standartları 2018 Klavuzu
UTEAK -MOTE Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kalavuzu
D.Ü Tıp Fakültesi Mote Standartları Mevcut Durum Tespit Raporu
Tıp Eğitimi Akreditasyon Süreci
MOTe Standartları Alt Grupların Görevleri
TEPDAD Bilgilendirme Ziyareti Programı
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Ek Öz Değerlendirme Raporu
Tıp Fakültesi Akreditasyon Kurul Üyeleri Listesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.