Tıp Fakültesi
İlan

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, ilgili kanun ve yönergelere uygun olarak görev yapmaktadır.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, gözlemsel ilaç çalışması bile olsa ilaç çalışmalarını, rutinde uygulansa bile cerrahi ve diğer girişimleri içeren çalışmaları ve gen tedavisi çalışmaları ile yeni tıbbi aletlerin denendiği çalışmaları kapsam dışı tutmaktadır. O nedenle bu tür çalışmalar için Dicle Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurulmalıdır.

Girişimsel olmayan klinik araştırmalar, Etik Kurulumuz yönergesinde mevcut bilgilerden bir kısmı aşağıya alınmıştır:

g)Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma: Tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insanabir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları,

Görev ve Sorumluluk

Madde 10- (1) Etik Kurul, araştırma başvurularını; a) Araştırma ile ilgili olarak verilen yazılı bilgilerin uygunluğu,

b) Araştırmayı yapacak sorumlu araştırıcı ve yardımcılarının konuya uygunluğu, c) Araştırmanın yapılacağı birimin araştırma için uygunluğu, d) Araştırma konusunun yeterli literatür bilgisi ile desteklenip desteklenmediği, e) Çalışmanın gerekçesi, amacı, f) Gönüllülerin hakları, güvenliği, onuru ve sağlığının korunması, g) Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunun tasarlanan araştırma yönünden içeriğinin yeterliliği ve uygunluğu, h) Olur veremeyen kısıtlı kişiler ile çocuklar üzerinde yapılacak araştırmalara ait gerekçenin yeterliliği,

i) Sağlık güvencesi veren sosyal güvenlik kuruluşlarının ve döner sermayelerin finans kaynağı olarak kullanılıp kullanılmadığı j) Çalışmada herhangi bir maddi kaynak gerekli olduğu takdirde kaynağının sorgulanması ve etik kurallara uygunluğu,

k) Çalışmanın bilimsel verimliliği, yararları ve olası zararları ile bunların önlemleri, yönünden inceler. (2) Ayrıca; a) Etik Kurul, başvurunun niteliğine göre gerek gördüğünde araştırıcıdan gönüllüler için sigorta talep edebilir.

Madde 11- (1) Etik Kurul, gerekli gördüğü durumlarda sürmekte olan çalışmalar için, araştırma yerinde incelemelerde bulunabilir ve araştırmanın gidişini değerlendirebilir, araştırma hakkında sözlü veya yazılı bilgi isteyebilir.

Araştırmacıların Yükümlülükleri ve Sorumluluklar

Madde 12 - Yapılacak bir araştırma, uzman veya doktorasını tamamlamış kişilerin sorumluluğu ve denetimi altında olan araştırmacı ve/veya araştırmacılar tarafından yürütülür.

Tez çalışmalarında araştırma sorumlusu resmi olarak görevli ‘Tez Danışmanı’ öğretim üyesidir. Araştırıcılar, tıbbi araştırma için izin ve onay başvurusu hazırlarken başvuru dosyasında yer alan hususlarda ve yanıtlarda doğru ve açık olmakla sorumludurlar.

Başvurularının değerlendirilmesinde, kararlarda etkili olacak bilgileri saklayamazlar.

Madde 13 - Etik kurul onayından sonra araştırıcı broşürü, protokol, gönüllü olur formu, bütçe veya araştırıcılarda yapılacak değişiklikler Etik Kurula yazılı olarak bildirilmeli ve onay istenmelidir. Araştırmaya başlanmayacağı veya erken sonlandırılacağı durumda Etik Kurulun bilgilendirilmesi gereklidir. Çalışma devam ederken hasta hakları bakımından önemli olabilecek yeni bilgiler ve veriler edinildiğinde kurula derhal bilgi verilmelidir.

Başvuru dosyaları web sayfamızdaki başvuru formu doldurularak iki nüsha basılı ve ayrıca CD içinde elektronik ortamda hazırlanıp Dekanlık Öğrenci İşleri’nin yanındaki Etik Kurul Odasında sekretaryamıza teslim edilmelidir. İlaveten Başvuru formunun eposta mesajı ekinde kuruletikdiyar@gmail.com mail adresimize gönderilmesinde yarar vardır. Etik Kurul Başvuru Formu oldukça ayrıntılı-açıklamalı olarak hazırlanmış olup istenen her bilgi öncesinde geniş açıklamalar yapılmıştır. Lütfen başvuru formunu doldururken önce her bölümle ilgili açıklamaları dikkatlice okuyup, açıklamalara uygun bir şekilde çalışmanıza ait bilgileri yazınız. Sıkça sorulduğu için; Retrospektif araştırmalar için de Etik Kurul onayı gerektiğini (Kişiye ait bilgilerin bilimsel amaçlı kullanımı nedeniyle ve güncel mevzuat gereği olarak) bildirmek isteriz. Ancak retrospektif (geriye dönüşlü) araştırmalar için dosyaya bilgilendirilmiş onam formu eklemeye gerek yoktur.

Etik Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadığı takdirde her ayın ikinci pazartesi günü saat 13.00’de toplantı yaparak gündemindeki dosyaları değerlendirmektedir. Temmuz ve Ağustos aylarında Etik Kurulumuzun toplantı yapma zorunluluğu olmamakla birlikte, birikmiş dosyalar olması ve Etik Kurul toplantı yapma çoğunluğunu sağlayacak sayıda üyenin mesaide olması durumunda, toplantı yapılabilir.

Her türlü sorularınızı telefon veya özel görüşmelerle Etik Kurul üyelerine sormak yerine, kuruletikdiyar@gmail.com Eposta adresinden yazılı olarak ilettiğiniz takdirde sorularınıza Kurumsal olarak yanıt verilecektir.

Saygılarımızla.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

E-posta adresi: kuruletikdiyar@gmail.com

Dahili Telefon: 90-412- 248 80 01/ 4631 - 4737

İlan pdf.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.