Tarih Bölümü
Öğretim Üyeleri-M.Salih ERPOLAT
Dr. Öğr. Üyesi M.Salih ERPOLATÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mehmet Salih ERPOLAT

İletişim:

Dahili: 0412 241 10 00 / 3008

Mail: msaliherpolat@hotmail.com 

ÖĞRENİM DURUMU:

 

DERECE

ALAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Tarih

Selçuk Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

1990

Yüksek Lisans

Yeniçağ Tarihi

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1993

Doktora

Yeniçağ Tarihi

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999

 

AKADEMİK UNVANLAR:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 09.03.2000

İdari Görevler:

D.Ü. Edebiyat Fak. Dekan Yrd. 08.12.2009-25. 4. 2013

D.Ü. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Böl. Başk. 02.10. 2012-05. 06. 2013; 2015-

Yönetilen Tezler:

-       Diyarbakır Basınından Yeni Hilâl Mecmuası (1-14), Diyarbakır 2008.

YAYINLAR:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1-      “XVI. Yüzyılda Diyarbekir Beylerbeyliği’ndeki Yer İsimlerinin Kültür ve Tarih Açısından Taşıdığı Değer”,Uluslar Arası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Osmanlı Devleti Kongresi 07-09 Nisan 1999, Konya 2000, s. (597-606).

2-      “XVI. Yüzyılın Başlarında Diyarbekir Eyaletinde Viran Köyler Meselesi”, 1. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu 20-22 Mayıs 2004 Bildiriler, İzmir 2004. s. (591-598).

3-      “XVI. Yüzyılda Diyarbekir Beylerbeyliği’ne Bağlı Sancaklardaki Köylerde Yaşayan Halkın İnançları Bakımından Mukayesesi” Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi 29-30 Mayıs 2004 Ankara, Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi I. Cilt. s. (135-143).

4-      “Dünden Bugüne Ergani’deki İnanç Merkezleri ve Bu Ziyaret Yerleri İçin Kullanılan Terimler”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri 23-27 Eylül, 2002 Mersin, Ankara 2004, s. (515-531).

5-      “Hicri 1104-1105 Tarihli Diyarbekir Vilayeti Cizye Defterine Göre Gayrimüslimlerin Taşıdığı Türkçe Şahıs Adları”, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği 20-22 Nisan 2006 Kayseri. Hoşgörü Toplumunda Ermeniler Cilt III, Kayseri 2007, Erciyes Üniversitesi Yayını no: 153, s. (49-65).

6-      “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı’ndaki Aşiretler” I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu 26-28 Mayıs 2006 Mardin. I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2006, s. (447-466).

7-      “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Diyarbekir’deki Esnaf Grupları ile Meslekler”, Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu 15-17 Kasım 2006 Diyarbakır, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Diyarbakır, C. 2, Ankara 2008, s. (307-323).

8-       “Artuklulardan Osmanlıya İntikal Eden Vakıflar ve Gelirleri”, I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu 25-27 Ekim 2007, Artuklular C. II, Mardin 2008, s. (453-464).

9-      “XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Çorumlu (Çorum) Sancağı Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu 23-25 Kasım 2007, Çorum, 2008. 

10-   “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde   Tarihi Türkçe Yerr Adlarında Meydana Gelen Değişmelere Bazı Örnekler” VII. Milletlerarası Türk Halk Kültütu Kongresi Bildirileri, http// e-kitapkulturturizm.gov.tr. dosya/1-277881/h/4

11-   “Diyarbekir Ulu Camii’nin Manevi Önemi” I. Uluslararası Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır Sempozyumu (25-27 Mayıs 2009), Ankara 2010, s. (125-131)

12-   “155 Numaralı Mufassal Tahrir Defterine Göre Diyarbekir Vilayetinde Seyyid ve Şerifler”, II. Uluslararası Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır 2011, s. (125-31).

13-  “Tahrir Defterlerinde Yol Güvenliğine Dair Notlar (Diyarbekir Beylerbeyliği)” CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu Bildirileri (14-16 Nisan 2011, Uşak), C.III, s. (1395-1403), İzmir 2011.

14-  “413 Numaralı Tapu-Tahrir Defteri Verilerine Göre Bitlis Sancağı İçinde Ahlat Nahiyesinin Konumu”, I. Uluslararası Ahlat ve Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu 23-25 Ağustos 2012 Ahlat-Bitlis, İstanbul 2013, s. (267-286).

15-  “XVI. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kocaeli’ndeki Yer Adlarında Meydana Gelen Değişmeler”, Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu 2-4 Mayıs 2014, İstanbul 2014, s. (521-552)

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1-      Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır (Kenan YAKUBOĞLU- Mustafa SARIBIYIK ile Birlikte) Diyarbakır 2011.

2-       “XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Siverek Karakeçilileri”, Mehmet ERÖZ Armağanı, Ötüken Yayınları, İstanbul 2011, (s. 225-239)

3-      “XVI. Yüzyıl Osmanlı Arşiv Belgelerinde Karacadağ ve Çevresine Dair Bazı Notlar” Karacadağ, Dicle Üniversitesi Yayınları Uzman Matbaacılık, İstanbul 2013, s. (216-219).

4-      “Osmanlı Modernleşme Döneminde Diyarbekir Vilayetinde Tarımı Teşvike Dair Bazı Belgeler”, Diyarbakır Ekonomi Tarihi, Dicle Üniversitesi Yayınları Uzmanlar Matbaacılık, İstanbul 2013, s. (565-573).

5-      “1566 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Ergani Sancağı’nda Tarım ve Üretim”, Tüm Yönleriyle Ergani İlçesi ve Turizm, Istanbul 2014, s. (353-373).

6-      “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Çermik Sancağı’nds İskân ve Nüfus”, Tüm Yönleriyle Çermik İlçesi ve Turizm, İstanbul 2014, s. (73-94).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1-       “Osmanlı Coğrafyasındaki Yer İsimlerini Doğru Tespit Etmenin Zorlukları Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), S. 1, (Diyarbakır 2003), s. (1-15).

2-      “Ergani’deki Ziyaretgâhlar ve Bu Ziyaretgâhların Günümüzdeki Durumu”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), S. 3, (Diyarbakır 2004), s. (47-63).

3-      “XVI. Yüzyılda Ergani Sancağı’ndaki Gayrimüslim İskân Yerleri İle Şahıs İsimleri Hakkında Bir Değerlendirme”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), S. 4, (Diyarbakır 2003), s. (155-187).

4-      “Cizye Defterlerinin Sosyal ve İktisadî Tarih Araştırmaları Açısından Önemi: Diyarbakır Örneği”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), S. 4, (Diyarbakır 2003), s. (189-204).

5-      “Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi Hakkında Bir Değerlendirme”, Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), Eylül 2006, Yıl 9, S. 2, s. (105-109).

6-      “Kiğı Sancağı’nın Tarihi Coğrafyası (XVI. Yüzyıl), Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, S. 3, Bingöl 2008.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1-      “XVI. Yüzyılda Siverek Sancağı’nda İskân ve Nüfus” Tarihte Siverek Sempozyumu (13-14 Ekim 2001) Bildirileri, Şanlıurfa 2002, s. 75-96.

2-      “1550 Tarihli Tahrir Defterine Göre Çapakçur” I. Bingöl Sempozyumu 11-12 Haziran 2006 Bingöl. I. Bingöl Sempozyumu (Basım yeri belirtilmemiştir) Şubat 2007, s. 83-98.

3-      “XVI.-XVII. Yüzyıllarda Diyarbekir Beylerbeiğindeki Gayimüslim Nüfustaki Hareketlilik” I. İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler I, Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları, s. (631-654), İstanbul 2010

 

Diğer yayınlar:

1-      “Tapu-Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Midyat”, Makalelerle Mardin I Tarih-Coğrafya, (Haz. İbrahim ÖZCOŞAR), İatanbul 2007, s. (381-413.)

2-      “XVI. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarından Tahrir Defterlerine Göre Nusaybin”, Makalelerle Mardin I Tarih-Coğrafya, (Haz. İbrahim ÖZCOŞAR), İstanbul 2007, s. (349-380)

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007

 

Güz

Osmanlı Tarihi I 

2

 

41

Türk Kültür Tarihi I

2

 

43

 

Osmanlı Tarihi I

2

 

55

 

Osmanlı Siyasî Tarihi I

2

 

53

 

Osmanlı Teşkilat Tarihi I

2

 

55

 

Osmanlı Sosyo-Ekonomi Tarihi I

2

 

40

 

Osmanlı Diplomatikası I

2

 

67

 

Tarih Metodolojisi I

3

 

28

 

Tarihin Kaynakları I

2

 

27

 

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I

2

 

41

 

 

 

 

 

İlkbahar

Osmanlı Tarihi II 

2

 

41

Türk Kültür Tarihi II

2

 

43

 

 

Osmanlı Tarihi II

2

 

55

 

 

Osmanlı Siyasî Tarihi II

2

 

53

 

 

Osmanlı Teşkilat Tarihi II

2

 

55

 

 

Osmanlı Sosyo-Ekonomi Tarihi II

2

 

40

 

 

Osmanlı Diplomatikası II

2

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihin Kaynakları II

2

 

27

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri II

3

 

41

 

 

Osmanlı Paleografyası II

2

 

30

 

 

Osmanlı Tarihi II

2

 

30

 

 

Osmanlı Tarih Metinleri II

2

 

35

 

 

Osmanlı Tarihi IV

2

 

31

 

 

  Osmanlı Teşkilat Tarihi IV

2

 

23

 

 

Osmanlı Tarihi VI

2

 

23

 

 

Osmanlı Arşiv Metinleri II

2

 

23

 

Güz

Osmanlı Siyasî Tarihi I

2

 

47

Osmanlı Teşkilat Tarihi I

2

 

51

Osmanlı Sosyo-Ekonomi Tarihi I

2

 

53

 

Osmanlı Diplomatikası I

2

 

51

 

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I

2

 

42

 

Özel Öğretim Yöntemleri I

3

 

42

 

Osmanlı Paleografyası II

2

 

41

 

Osmanlı Tarihi I

2

 

43

 

Osmanlı Tarih Metinleri I

2

 

31

 

Osmanlı Tarihi V

2

 

31

 

  Osmanlı Teşkilat Tarihi I

2

 

30

 

Osmanlı Tarihi III

2

 

32

 

Osmanlı Arşiv Metinleri I

2

 

30

 

Osmanlı Teşkilat Tarihi I

2

 

30

 

20. Yüzyıl Çağdaş Türk Tarihi

2

 

23

        Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.