Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Yönerge

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge; dört yıllık lisans öğretimine dayalı tezli ve tezsiz yüksek lisans ile yüksek lisansa dayalı doktora programları ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarının gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimde mevcut bazı hükümlerin Sosyal Bilimler Enstitüsünün özelliğine göre uygulama biçimi hakkındaki esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a)   Üniversite: Dicle Üniversitesini,

b)   Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

c)   Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

ç) Enstitü: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

d)     Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e)      Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Ana Bilim Dalı: 3.3.1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen ana bilim dallarını,

g)      Ana Bilim Dalı Başkanı: Yukarıda adı geçen Yönergede belirtilen ana bilim dallarının başkanlarını,

ğ) Ana Bilim Dalı Kurulu: Enstitüde programı bulunan ana bilim dallarında lisansüstü düzeyde ders veren öğretim sorumluları ve danışmanlardan oluşan kurulu,

h)   Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

ı) Program: Anabilim/ana sanat dallarında yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

           Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 - (1) Bilimsel hazırlık için önerilen dersler, ilgili anabilim/bilim dalının veya diğer anabilim/bilim dallarının lisans; lisans programları olmayan bilim/sanat dallarında ise yüksek lisans programlarından alınır.

(2)     Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar "Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esaslarına göre yapılır.

(3)    Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrenciler için danışman tayin edilmez. Öğrencinin ders kaydı, devam ve başarı durumu ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından izlenir ve süresi içinde enstitüye bildirilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 - (1) Özel öğrenci, resmi lisansüstü öğrencisi alan anabilim/bilim dallarınca kabul edilir. Bir programa alınacak özel öğrenci sayısı, resmi kayıtlı öğrencinin yarısından fazla olamaz. Özel öğrenci, resmi öğrenci alındığı dönemde alınır.

(2)     Özel öğrenci kabulü için yapılacak değerlendirmede akademik ortalama esas alınarak puan sıralamasına gidilir.

(3)   Özel öğrenci kredisiz olan seminer dersini alamaz.

(4)     Ana bilim dalları, bir programın yeniden açılması yönünde teklif verdiklerinde özel öğrenci kabul edip etmeyeceklerini de belirtirler.

(5)       Özel öğrencinin müteakip yılda resmi öğrenci sayılabilmesi, diğer aday öğrencilerde olduğu gibi, ilgili yönetmeliğin 4. maddesindeki "öğrenci kabulü ve değerlendirme" şartlarını yerine getirmesine ve sıralamaya girmesine bağlıdır.

(6)   Bir özel öğrenci, resmi öğrencilik statüsü kazandığında özel statüde aldığı derslerin en fazla %50'sinden muaf olur.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 7 - (1) Uzmanlık alan dersi, her öğretim üyesi tarafından danışmanı olduğu öğrencilerden fiili olarak tez aşamasına geçenler için açılır ve öğrenci tezini tamamlayıncaya kadar devam eder.

(2)   Öğrenci sayısına bakmaksızın bir öğretim üyesi, anabilim dalma göre yüksek lisans ve doktora programları için ancak birer uzmanlık alan dersi açabilir.

(3)     Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunması durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4)   Uzmanlık alan dersi öğrencinin alacağı toplam krediye sayılmaz.

(5)   Uzmanlık alan dersinin değerlendirilmesi başarılı/başarısız şeklinde yapılır.

(6)   Uzmanlık alan dersi mesai saatleri içinde yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

      Program Açma Teklifi ve Program Açma Ölçütleri

Mevcut programları açma

MADDE 8 - (1) Enstitüdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı, ilgili ana bilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato tarafından kararlaştırılmış akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile birlikte toplu olarak ilan edilir.

(2)   Program açma tekliflerinde;

a)     Lisansüstü programlara başvuracak adayların kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü ve kontenjanları,

b)   Açılacak program süresince her yarıyıl itibariyle okutulacak derslerin adları,

c)   Dersleri yürütmesi teklif edilen öğretim üyelerinin isimleri ve unvanları, belirtilir.

(3)   Devam etmekte olan bir programın yeniden açılması, ilgili programın ikinci yarıyıl ders dönemi tamamlanmadan teklif edilemez.

(4)   Programlarda yer alan dersler, ders dönemleri tamamlanmadan değiştirilemez.

(5)   Lisansüstü programın açılmayacak olması halinde, bu durum ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca belirlenen tarihte enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(6)    Bir yarıyılda aynı düzeydeki bir programda bir öğretim üyesi için ikiden fazla ders teklif edilemez. Ancak, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyılda aynı düzeydeki programda bir öğretim üyesi iki kuramsal ve bir uygulamalı olmak üzere en çok üç ders verebilir.

(7)      Devam eden bir programın bir sonraki öğretim yılı için açılmamasının teklif edilmesi veya programın Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle açılamadığı durumlarda; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önceki yıldan ders tekrarı bulunan öğrencilere, açılmış benzer bir programda bulunan, aynı kredili, varsa aynı, yoksa benzer içerikte bir başka ders verilir.

Yeni program açma ölçütleri

MADDE 9 - (1) İlk defa açılması teklif edilen lisansüstü programlar, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir:

a)     Açılması teklif edilen lisansüstü programların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programı açma ölçütlerine uygun olması gerekir.

b)     Açılması teklif edilen programın, Üniversitedeki ana bilim/ana sanat dalları ile uyumlu olması, mevcut bir programla aynı isim ve içerikte olmaması gerekir.

c)    Farklı ana bilim/ana sanat dalları tarafından aynı nitelikte teklif edilen programlar, ortaklaşa tek bir program olarak açılabilir. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili ana bilim/ana sanat dallan başkanları tarafından birlikte belirlenir ve enstitüye sunulur. Ders programları farklı seçeneklere olanak tanıyacak şekilde düzenlenir.

ç) Lisansüstü program açılması teklif edilen ana bilim/ana sanat dalında; yüksek lisans programları için teklif edilecek dersleri yürütebilecek en az üç yardımcı doçent, doktora programları için ise en az bir profesör ve bir doçent unvanlı olmak üzere beş öğretim üyesi bulunmalıdır.

(2)      Program açmayla ilgili teklif usulü ve diğer hususlarda, bu yönergenin 5. maddesinde yer alan mevcut programları açmaya ilişkin esaslar uygulanır.

(3)    Yeni program açılmasına ve açılacak programa alınacak öğrenci sayısına; mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yüklerini göz önünde bulundurarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

          

          Derslerin Yürütülmesi

 

Ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarının sorumluluğu

MADDE 10 - (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanları, kendi ana bilim/ana sanat dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumludurlar.

Öğretim elemanı görevlendirme

          MADDE 11 - (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için ilgili ana bilim/ana sanat dalında veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan ana bilim/ana sanat dallarında ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir ana bilim/ana sanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

(2) Alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması durumunda senatonun kararı geçerlidir.

Danışmanlık yükleri, danışmanın görevleri ve mazeret durumu

MADDE 12 - (1) Her öğrenciye, akademik programı izlemesini sağlamak ve tez çalışmasında görev yapmak üzere bir öğretim üyesi danışman olarak atanır ve süresi içinde enstitüye bildirilir. Danışman değişikliği ilgili anabilim dalı tarafından teklif ve edilir enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda kesinleşir.

(2)     Danışman öğretim üyesi; öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde her yarıyıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Derslerin kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylanması gerekir. Danışman, tez aşamasında öğrencinin; tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dönem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularında görev yapar.

(3)    Bir öğretim üyesi 5'i tezli yüksek ve 3'ü doktora programından olmak üzere aynı anda en fazla 8 tez danışmanlığı alabilir.

(4)    Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde ilgili anabilim dalı tarafından enstitüye iletilir.

 

Ders kaydı ve muafiyet

MADDE 13 - (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl dersler başlamadan önce, enstitüce belirlenen takvim ve esaslara göre, ders ve tez kayıtlarını yaptırırlar.

          (2) Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Ders tekrarı için kayıt yaptırmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

          (3) Enstitü tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti, sağlık raporu ya da izni olmaksızın ders ve tez kayıtlarını, süresi içinde yaptırmayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Mazeretin kayıt süresinin bitim tarihinden itibaren on gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

             (4) Özel öğrenciler; müteakip yılda Dicle Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde ilk kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ders muafiyetlerini yaptırmak zorundadırlar.

Derslerin açılması

MADDE 14 - (1) Ana bilim dallarının Senatoda kabul edilen programlarında gösterilen derslerden hangilerinin öğretime açılacağı, ana bilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yarıyıl başında ilan edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programları ilgili ana bilim/sanat dalı tarafından açılan derslerden oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Dersler

MADDE 15 - (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri; danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlıkları tarafından yürütülür ve belirlenen süre içinde enstitüye iletilir. Danışman atandıktan sonra, söz konusu işler danışman tarafından yürütülür.

(2)    Tezli yüksek lisans programında, her birinin kredi değeri üç olan en az yedi ve en çok dokuz ders ve kredisiz bir seminer dersi yer alır. Açılacak dersler, birinci ve ikinci yarıyıla dengeli bir şekilde dağıtılır.

(3)       Yüksek lisans programının ikinci yarıyılında alınan seminer dersine devam zorunludur. Seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uyulur. Seminer çalışmasının bir kopyası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile birlikte ilgili anabilim dalına teslim edilir. Ancak Enstitünün talep etmesi durumunda ilgili anabilim dalı seminer çalışmalarını süresi içinde enstitüye teslim eder.

Tez konusu önerisi

MADDE 16 - (1) Öğrenci, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirleyerek, tez konusuyla ilgili öneriyi, tüm derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla bitirdiği yarıyılın sonunda, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlayıp, danışmanının onayından sonra ilgili ana bilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2)     Tez konusu ve tez önerisi, ilgili ana bilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra ana bilim dalı başkanlığı tarafından, enstitüye gönderilir. Tez konusu ve tez önerileri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3)      Tez konusu değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

MADDE 17 - (1) Yüksek lisans tezi; enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve sınama, inceleme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama niteliğini taşır.

(2)    Tez, yüksek lisans programının tamamlanması için öngörülen sürede, ciltlenmemiş beş kopya halinde çoğaltılarak, öğrencinin tez danışmanının enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

(3)     Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4)         Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu yönergenin dayanağı olan ilgili yönetmeliğin 37. maddesine uygun olarak kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Dersler

MADDE 18 - (1) Tezsiz yüksek lisans programında bir yarıyılda en fazla beş ders alınabilir. Kredili derslerin tümünde başarılı olmayan bir öğrenci, dönem projesi dersine kayıt yaptıramaz.

(2)       Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka eş değer bir ders de alabilir.

(3)    Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

 

Diğer hususlar

MADDE 19 - (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilmeyen hususlarda, bu yönergenin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM         

       Doktora Programı

 

Dersler

MADDE 20 - (1) Doktora programında, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için her birinin kredi değeri üç olan en az yedi ve en çok dokuz ders yer alır. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de, her birinin kredi değeri üç olan en az on dört ve en çok on altı ders açılır. Açılacak dersler, ilgili yarıyıllara dengeli bir şekilde dağıtılır.

(3)   Öğrenci, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversitemiz dışındaki üniversitelerden de lisansüstü dersler alabilir.

(4)    Ana bilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler, genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(5)   Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6)       Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka eş değer bir ders de alabilir.

 

Tez konusu önerisi

MADDE 21 - (1) Öğrenci, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirleyerek, tez konusuyla ilgili öneriyi, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlayıp, danışmanının onayından sonra ilgili ana bilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2)   Tez konusu önerisi, ilgili ana bilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra ana bilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir. Tez konusu önerileri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3)    Tez konusu değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve ana bilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(4)     Bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa ikinci bir tez konusu önerisinde bulunabilir. İkinci tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Tez çalışması ara raporu

MADDE 22 - (1) Tez aşamasına geçen öğrenci; tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine ilişkin karar tarihinden itibaren, tez çalışmaları ile ilgili olarak her altı ayda bir, enstitü tarafından hazırlanmış formata uygun olarak, tez çalışması ara raporunu hazırlar ve danışmanının onayına sunar. Tez izleme komitesi tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilen rapor, en geç yedi gün içinde enstitüye teslim edilir.

(2) Tez çalışması raporlarını üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez süresinde hazırlamayan ya da danışmanının onayına sunmayan veya enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Danışmanının mazereti nedeniyle, tez çalışması ara raporunu onaylatamayacak durumda olan öğrenci, tez çalışması ara raporunu tez izleme komitesi üyelerine onaylatarak, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığı imzasıyla süresi içinde Enstitüye teslim eder.

Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

MADDE 23 - (1) Tez, doktora programının tamamlanması için öngörülen sürede, ciltlenmemiş olarak sekiz kopya halinde çoğaltılarak, öğrencinin tez danışmanının enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu yönergenin dayanağı olan ilgili yönetmeliğin 37. maddesine uygun olarak kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 Sanatta Yeterlik Çalışması

Dersler

MADDE 24 - (1) Bu yönergenin 20. maddesi burada da geçerlidir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi

MADDE 25 - (1) Bu yönergenin 21. maddesi burada da geçerlidir.

Tez çalışması ara raporu

MADDE 26- (1) Bu yönergenin 22. maddesi burada da geçerlidir.

Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

MADDE 27 - (1) Bu yönergenin 23. maddesi burada da geçerlidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

     Farklı Hükümler

Ortaklaşa yürütülen lisansüstü programlar

MADDE 28 - (1) Enstitü, ilgili kurulların kararı ile bir ya da daha fazla ulusal ve uluslar arası yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açabilir.

(2)   Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esasları, Enstitü ve ortak program açılacak yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

(3)  Ayrıca, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşları, ortak lisansüstü programlar açmak için Üniversiteye öneride bulunabilir, bu öneriler ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Tez, sergi ve projelerin yayımlanması

MADDE 29 - (1) Kabul edilmiş olan tez, sergi ve proje, tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez, Enstitünün yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Disiplin işlemleri

MADDE 30 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 - (1) Bu yönergede açıkça belirtilmemiş olan konularda işlem yapma yetkisi Enstitü Yönetim Kuruluna aittir.

(2) Mevzuatta aksine hüküm bulunmayan hususlarda, Enstitüde yürütülen ikinci öğretim hakkında da bu yönerge uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 32- (1) 1997 tarihli Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Enstitüye kaydolmuş ve öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilere, 2009-2010 Bahar döneminden itibaren bu yönerge hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 - (1) Bu yönerge, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 - (1) Bu yönerge hükümlerini Enstitü Müdürü yürütür.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Tarihler

1.      Ara ders kaydını yaptırmayan öğrenci mazeret durumunu ders kayıt süresi bitiminden itibaren on gün (10) içinde enstitüye yazılı olarak vermelidir.

2.       Özel öğrenciler, ders muafiyetlerini kayıt işlemlerinin başlama tarihinden itibaren en geç (15) gün içinde yaptırmalıdırlar.

3.       Tez aşamasındaki öğrenci, altı ayda bir enstitünün yazım esaslarına uygun bir biçimde tez çalışması ara raporunu sunar. Başarılı ya da başarısız olduğunu belirten rapor en geç 7 gün içinde enstitüye teslim edilir.

Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.