Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tezleri (Bitmiş Tezler)

Tez Yazarının Adı Soyadı

Tezin Adı

Anabilim Dalı

Yılı

Ahmet TEMİZKAN

İmam Şâfiî’nin Usûl Anlayışında Şer’î Delillerin Teâruzu ve Çözüm Yolları

Temel İslam Bilimleri

2019

Mehmet Emin ÇİFTÇİ

Hadis Usûlünde Sahih Hadisin Tanımı Problemi

Temel İslam Bilimleri

2019

Muhammed Felat AKTAN

Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet’in Hâb-nâme’si (1b-168a) İnceleme-Metin-Dizin

Türk Dili ve Edebiyatı

2019

Tekin ÇİFTÇİ

Adıyaman ve Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği

 Kürt Dili ve Kültürü

     2019

İlhan AKDAĞ

Türkiye’deki Trafik Kazaları ile Ekonomik Kalkınma Arasında İlişkinin Analizi (1995-2017)

İktisat

2019

Mehmet Nuri GÜZEL

Meclis Araştırması ve Görüşülen Meclis Araştırma Komisyonu Raporlarının Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi

Kamu Hukuku

2019

Ahmet ÇIN

İlk Çocukluk Döneminde Çocuğun Din Eğitimi ve Ailenin Din Eğitimine Etkisi (Diyarbakır Örneği)

Felsefe ve Din Bilimleri

2019

Doğan DEMİRDAŞ

Mülki İdare Amirlerinin Kamu Performans Yönetimine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

İşletme

2019

Ahmet KIRKAN

Zazacanın Fonetik Açıdan İncelenmesi; Kuzey, Güney ve Merkez Zazacasının Karşılaştırmalısı

Kürt Dili ve Kültürü

2019

 Fethullah ÇİFTÇİ 

Kadızâde Mehmet Efendi Mebhas-ı Îmân (Dil incelemesi - Tenkitli Metin - Dizin)  

Türk Dili ve Edebiyatı 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.