Sosyal Araştırmalar Merkezi
Yönerge

Yönerge (3 Ekim 2010 Pazar Resmi Gazete Sayı:27718)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (DÜSAMER) YÖNETMELİĞİ  

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
            MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
            Kapsam
             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
            Dayanak
             MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
            Tanımlar
             MADDE  4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
             b) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
             c) Merkez (DÜSAMER): Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezini,
             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
             e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
            MADDE 5 –(1)Merkezin amacı; Ulusal ve uluslar arası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.
            Merkezin faaliyet alanları
             MADDE 6 –  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Ulusal ve uluslar arası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,
 2. Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,
 3. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,
 4. İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
 5. Seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
 6. Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek,
 7.  Oluşturacağı birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüd çalışmaları yapmak,
 8.  Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
            Merkezin yönetim organları
             MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

 1. Müdür,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Danışma Kurulu.

            Müdür ve görevleri
             MADDE 8 –(1) Müdür; Dicle Üniversitesi öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
             (2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür atanır.
             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek,
 2. Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek,
 3. Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek,  Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
 4. Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,
 5. Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğün onayına sunmak,
 6. Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak,
 7. Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.


              Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 –(1)Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Dicle Üniversitesi öğretim elemanları arasından ve ihtiyaç halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur.
             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
             (3) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Üyeliği sona erdirilen Yönetim Kurulu üyesinin yerine, yukarıda belirtilen aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
             (4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin yıllık çalışma programını ve yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak, çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek,
 2. Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak,
 3. Faaliyetlerini yazılı veya basılı hale getirerek ilgili yerlere ulaştırmak

            Danışma kurulu ve görevleri
             MADDE 10 –(1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilecek, Dicle Üniversitesi öğretim elemanları arasından sekiz, kamu kurum ve kuruluşlarından beş ve konu ile ilgili sivil toplum veya mesleki kuruluş mensupları arasından iki üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.
             (2) Dicle Üniversitesi öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilecek üyeler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından doğrudan doğruya görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.
             (3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
             (4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.
             (5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
            Personel
             MADDE 11 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
            Yürürlük
             MADDE 12 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Yürütme
             MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.