Sağlık Hizmetleri MYO
Hizmet Standartları Tablosu

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DİYARBAKIR ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S. N.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ)

1

Kesin Kayıt İşlemleri (ÖSYM ile gelenler)

1- Lise diplomasının aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı

2- 12 Adet fotoğraf (4.5X6cm ebadın da ön cepheden çekilmiş)

3- Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu

4-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5- Harç dekontu

6- ÖSYS sonuç belgesi

7- Üniversite web adresinden “Öğrenci Kayıt Bilgi Formu”

8- Kimlik Fotokopisi

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve İlan Ettiği Süre

(5 Dakika)

2

Kayıt Yenileme İşlemleri

1- Ders kayıt bilgi formu

2- Harç Dekontu

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve İlan Ettiği Süre

(1 Gün)

3

Yatay Geçiş İşlemleri

1- Başvuru dilekçesi

2- Nüfus cüzdan fotokopisi

3- Not durum belgesi (Transkript)

4- ÖSYS sonuç belgesinin onaylı internet çıktısı

5- Ders müfredatı-içerikleri

6- Disiplin cezası bulunup bulunmadığına ilişkin belge

7- Harç dekontu (Asıl Kayıtta)

8- 3 Adet fotoğraf (Asıl Kayıtta)

 

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve İlan Ettiği Süre

(15 İş Günü)

4

Geçici Mezuniyet Belgesi

1- Dilekçe

2- İlişik kesme belgesi

a)      Kütüphane Daire Başkanlığı Kitap yoktur yazısı

3- Öğrenci kimlik kartı

4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

3 Gün

5

Diploma Teslimi

1- Geçici mezuniyet belgesinin aslı

2- Kişi kendisi almıyorsa noterden alınacak vekaletname

3-Diploma defterine imza

10 Dakika

6

Diploma Kayıt İşlemleri

1- Karakoldan kayıp tutanağı veya gazete ilanı

2- Dilekçe

1 Ay

7

Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp İşlemleri  

1- Dilekçe

2- Karakol kayıp tutanağı veya gazete ilanı

3- 2 adet fotoğraf

1 Ay

8

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri

1- Dilekçe 

2- Kayıt dondurma ile ilgili mazeret belgesi (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik Belgesi, Tabi Afet, Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tescilinin Kaldırılması)

1 Ay

9

Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemleri

1- Dilekçe

2- Öğrenci Kimlik Kartı

1 Hafta

10

Özel Öğrenci Statüsünde

Öğrenci Alma İşlemleri

1- Dilekçe

2- Yönetim Kurulu Kararı

3- Senato Kararı

4- Harç Dekontu (Kabul edilmesi halinde)

5- Ders müfredatı

6- Transkript Belgesi

1 Ay

11

Muafiyet İşlemleri

1- Dilekçe

2- Onaylı Transkript Belgesi

3- Onaylı ders içerikleri

1 Ay

12

Öğrenci Staj İşlemleri

1- Staj yapma isteğini gösterir belge

2- Staj bilgi formu

3- Onaylanmış staj defteri

YÖK Staj Yönetmeliğinde Belirtilen Süre

13

Mazeret Sınav İşlemleri

1- Dilekçe

2- Mazeretini belirten belge (Ara sınavlar için talep edilir)

1 Hafta

14

Tek Ders Sınav İşlemleri

1- Dilekçe

2- Not durum belgesi

15 Gün

15

Sınav Değerlendirme Sonucuna İtiraz İşlemleri

1- İtiraz dilekçesi

7 Gün

16

Akademik Takvim Belirleme Yazışmaları 

1- Bölüm Başkanlığının yazısı

Değişken

17

Öğrencilerin Belge İstemi (Öğrenci Belgesi- Transkript Belgesi)

1- Öğrenci Başvurusu

Müracaattan 1 Gün Sonra

18

Katkı Payları (İade)

1- Dilekçe

2- Banka Dekontu 

1 Ay

 

 

 

 

19

Maaş Ödemeleri

1- Kesintiler tablosu (Kefalet, İcra, Nafaka, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik Kesintisi ve Sendika Kesintileri)

2- Personel hareket onayı

3- Asgari geçim indirim bordrosu

4- Maaş bordroları

5- Ödeme emri belgesi

10 Gün

20

SGK Kesenek

1- Strateji Daire Başkanlığına verilen bildirim formu

1 Gün

21

Ek Ders Ücret Ödemeleri

1- Ders yükü bildirim formu (Aylık)

2- Harcama talimatı

3- Puantaj (Ek ders ücret çizelgesi)

4- Çeşitli ödemeler bordrosu

5- Ödeme emri 

3 İş Günü

22

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu

1- Yönetim Kurulu Kararı

2- Görevlendirme Onayı

3- Banka Hesap Numarası

4- Gidiş-dönüş bilet veya rayiç belgesi

5- Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi (Örnek No: 27)

6- Harcama talimatı

7- Ödeme emri belgesi

3 Gün

23

Sürekli Görev Yolluğu

1- Atama veya emeklilik onayı

2- Banka hesap numarası

3- Harcama talimatı

4- sürekli görev yolluğu bildirimi (Örnek No: 28)

5- Ödeme emri belgesi

3 Gün

24

Demirbaş Kayıt İşlemleri 

1- Fatura fotokopisi

2- Mal alım kabul tutanağı (Muhasebeleşme aşamasına)

10 Dakika

25

Taşınır İşlem Fişi Çıkışı (Ayniyat Tesellüm Makbuzları)

1- Fatura fotokopisi

2- Çıkış talep fişi

20 Dakika

26

Demirbaş Düşüm İşlemleri 

1- Bölüm veya birim malzeme düşüm ve hurdaya ayırma yazısı

2- Komisyon kararı

1 Gün)

27

Sarf Malzeme Alımları

1- Onay belgesi

2- Piyasa fiyat araştırma tutanağı

3- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme

4- Muayene ve kabul komisyon tutanağı 

5- Taşınır işlem fişi

6- Fatura

7- Ödeme emri

3 Gün

28

Bakım-Onarım Hizmetleri

1- Bakım-Onarım talep formu

Arızanın büyüklüğüne göre 1 ile 15 gün

 

 

 

29

Personel Görev Başlama İşlemleri

1- Aile durum bildirimi formu

2- Personel hareket onayı

3- Naklen atanacaklar için maaş nakil bildirimi

4- Mal bildirim formu

5- Personel nüfus cüzdan fotokopisi

6- Banka hesap numarası

7- Erkek personel için askerlik durumunu gösterir belge

8- Hizmet belgesi (Naklen atanan veya daha önceden emekli sandığına tabi çalışanlar)

15 Gün

30

Ücretsiz İzinler

1- Dilekçe

2- Doğum Raporu

     Eş Nedeniyle;

a)      Dilekçe

b)      Eşin mazeretini gösteren belge

      Askerlik Nedeniyle;

a)      Dilekçe

b)      Askerlik sevk belgesi

10 yıl Kamu Hizmeti Nedeniyle;

a)      Dilekçe

Yakının Hastalığı Nedeniyle;

a)      Dilekçe

b)      Yakının hastalığını gösterir sağlık raporu

Sendika Görevi Nedeniyle;

a)      Dilekçe

b)      Sendikanın talep formu

3-7 Gün

31

Doğum Yardımı

1- Doğum Raporu

2- Ödeme emri

1 Gün

32

Ölüm Yardımı

1- Vefat belgesi

2- Ödeme emri

1 Gün

33

Yıllık İzin

1- Akademik ve idari personele ait izin formu

5 Dakika

34

Bilgi Edinme

1- İlgilinin başvuru formu

1 Ay

 

NOT: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:Yüksekokul Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri

: Yüksekokul Müdürlüğü

İsim

: Mehmet HANOĞLU

İsim

: Abdurrahman ŞENYİĞİT

Unvan

:

Unvan

: Prof. Dr.

Adres

: D.Ü. Diyarbakır Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Adres

: D.Ü. Diyarbakır Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tel

: 0 412 248 80 30 (7504-7500)

Tel

: 0 412 248 80 30 (4347-7502)

e-posta

: mhanoglu@dicle.edu.tr

e-posta

: ashmy@dicle.edu.tr

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.