Personel Daire Başkanlığı
SSS:İntibak

İntibak İşleminde emsal memur kimdir?

Devlet memurlarının intibak işlemleri 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve. kademeye yükseltilirler” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre; emsal memur kişinin memuriyete başladığı tarihteki öğreniminden sonra ara vermeden bir üst öğrenimi bitiren ve aynı tarihte memuriyete giren kişidir.

Emsalin okulu bitiriş tarihi olarak; ortaöğrenimi bitirenlerde: 30 Haziran, Yükseköğrenimi bitirenlerde: 31 Temmuz tarihi esas alınır.

Örneğin; 1998 yılında liseden mezun olup, 01/06/2000 tarihinde memuriyete başlayan ve 2010 yılında lisans diplomasını ibraz ederek intibak talebinde bulunan personelin intibakı:

İlgilinin Durumu:

İntibakının yapıldığı 10/10/2010 tarihi itibariyle

10/10/2010 - 01/06/2000 = 10 yıl 4 ay 9 gün hizmetinin giriş derece ve kademesine ilavesiyle,

9/1 10 yıl 4 ay 9 gün = 6/2 (4 ay 9 gün kıdemli)


Emsalinin Durumu :

1998 yılında liseden mezun olup, tahsile ara vermeden lisans öğrenimine başlayan ve 31/07/2002 tarihinde mezun olarak memuriyete giren ve 10/10/2010 - 31/07/2002 = 8 yıl 2 ay 19 gün hizmeti olan kişidir.

9/1 8 yıl 2 ay 19 gün =7/3 derece/kademede 2 ay 19 gün kıdemlidir.

İlgili emsalini geçemeyeceğinden, 7. derecenin 3. kademesine, 657 sayılı Kanun’un 64. maddesi gereğince 6 yıllık sicil notunun 90 veya daha yukarı olması nedeniyle yararlandığı 1 kademe de ilave edilerek, boş kadro bulunmak koşuluyla 6. derecenin 1. kademesine yükseltilir ve 2 ay 19 gün kıdemli sayılır.


           İlgili ulaşmış olduğu derece ve kademenin aylığına onay tarihini takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.