Personel Daire Başkanlığı
SSS:Görevlendirme

Soru 1.Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme nedir, süresi ne kadardır?

 

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ile ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

            Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”

Soru 2.Yurtiçinde ve yurtdışında "kısa süreli görevlendirme" ye ilişkin süreler hakkında bilgi verir misiniz?

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir.

Soru 3.Yurtiçinde ve yurtdışında "Uzun süreli görevlendirme" ye ilişkin süreler hakkında bilgi verir misiniz?

Öğretim elemanlarının inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.

Soru 4.Öğretim Elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmelerine ilişkin onayı veren makam ve kurullar hangileridir?

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.

Soru 5.Öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

Öğretim üyelerinin yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmeleri için Üniversitede veya muhtelif üniversitelerde toplam olarak en az altı yıl çalışmış olması şartı aranır.

Soru 6.Öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım, bir yıl önce yurtdışında uzun süreli (6 ay) görevlendirilmiştim, yurtdışına yeni bir uzun süreli görevlendirilme talebim olacak, yeniden görevlendirilmem mümkün mü?

Yeniden görevlendirilebilmeniz için, önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alanlar için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayacaklar için en az iki yıl geçmiş olması gerekir.

Soru 7.Uzun süreli görevlendirmelerde yurtiçi aylığım ödenmeye devam eder mi?

Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar üniversite yönetim kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.

İlgili elemanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

Soru 8.Bir yıl süre ile aylıklı olarak yurtdışında görevlendirildim, bu sürenin sonunda görevlendirme süremin bir yıl daha uzatılmasını istiyorum, ikinci yılda da yurtiçi aylığımı alabilir miyim ?

Öğretim üyelerinin aylıklı olarak yurtdışı görevlendirme süreleri bir yılı aşamaz. Bir yıl sonunda isteği üzerine gerekli görüldüğü taktirde bu süre bir yıla kadar aylıksız olarak uzatılabilir.

Soru 9.Kısmi statüde görev yapan öğretim üyesiyim, yurtdışında görevlendirilmeme ilişkin masraflar Üniversite bütçesinden karşılanabilir mi?

Kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentler bilgi ve görgülerini arttırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere kontenjanla yurtdışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları devlet bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez. Bunlara önce bir yıla kadar, gerekli görülüyorsa bir yıla kadar daha aylıksız izin verilebilir. Kısa süreli görevlendirmeden aylıkları dışında üniversite bütçe imkanlarından yararlanamazlar.

Soru 10.Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktayım, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilir miyim?

Süreli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar öğretim üyeleri gibi görevlendirilirler.

Soru 11.Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktayım, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilir miyim?

Araştırma görevlisi veya bu kadrolara atanmış öğretim elemanları üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışında iki yıla kadar görevlendirilebilirler. Bunların görevleri beş yıla kadar uzatılabilir.

Soru 12.Yurtdışındaki görevlendirmeyi tamamlayıp döndüm, ne yapmam gerekir?

Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.