Personel Daire Başkanlığı
SSS:Atamalar

Üst dereceli kadrolara atanma usulleri nelerdir?

657 sayılı Kanun kapsamındaki üst dereceli kadrolara yapılan atamaları genel olarak;
1- Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde yapılan atamalar
2- 68/B olarak adlandıran ve üst derece kadroları kapsayan kadrolar olmak üzere 2 başlık altında toplayabiliriz.

Görevde Yükselme Yönetmeliği Çerçevesinde Yapılan Atamalar

Anılan Yönetmelik ile Şube Müdürlüğü, Şef, ayniyat saymanı gibi kadrolara atanabilmek için, sınıf değişikliği yapmak suretiyle veya aynı sınıfta daha üst unvanlı bir kadroya atanabilmek için, Görevde Yükselme eğitimine katılma ve kurumun bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olma şartı getirilmiştir.

Görevde yükselme eğitimine alınmada memurların, hizmet süresi, disiplin vb. kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Derece Kadrolara Yapılacak Atamalar

Daire Başkanlığı, Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Sekreterliği, Şube Müdürlüğü vb. kadrolar genel olarak 1. dereceli kadrolardır. Bu tür kadrolara atanabilmek için mutlaka aşağıda belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.
657 sayılı Kanuna göre bu tür kadrolara atanmak için belirli yıl hizmet şartı aranmakta ve bu hizmet şartı da dereceye göre değişmektedir.
Buna göre,
1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 5300 ‘den az olanlar için en az 10 yıl,
3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır.

Ancak, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 3/4′ü (6 yılı geçmemek üzere) yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.

Bir üniversitede öğretim elemanı (araş.gör., öğr.gör. vb.) olarak görev yapan bir kişi Kamu kurumlarındaki mezuniyetiyle ilgili bir kadroya (mühendis, mimar vb.) sınavsız geçebilir mi?

”Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in Ek 1. maddesinde “Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır” hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı, azami adaylık süresi kadar (yani iki yıl) 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlarda (Üniversiteler de bu KHK kapsamındaki kurumlardandır) çalışanların, 657 sayılı Kanun kapsamındaki memur kadrolarına geçebileceklerini belirtmiştir. Bu hüküm gereğince, Üniversitelerde en az 2 yıl görev yapmış akademik personel, öğrenim durumuna uygun unvandaki bir kadroya sınavsız olarak, Kurumun takdiriyle atanabilir.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.