Personel Daire Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

HİZMET İÇİ   

EĞİTİM YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Dicle Üniversitesi ve bağlı birimlerinde  görevli personelin, vazifesinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmasını sağlamak, hizmette verimliliğini arttırmak, Personeli geliştirmek ve daha ileri görevlere hazırlamak için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını, kim tarafından nasıl uygulanacağını ve değerlendirme usullerini tespit etmektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi’nde görev yapan personelin, hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla açılacak olan kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri ile bu faaliyetlere katılacak olan idareci, eğitici  ve eğitilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memur’ları Kanunu’ nun 214’ ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Hizmet İçi Eğitim Hedefleri

Madde 4- Dicle Üniversitesi’nin hizmet içi eğitimi; Devlet memurları eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

a) Personelin; bilgilerini, verimliliklerini arttırmak ve yetişmelerini sağlamak, daha yukarı göreve ve kadrolara hazırlamak,

b) Personele, Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

 c) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılmasını sağlamaktır.

 

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

Madde 5- Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:

a) Eğitimin sürekli olması,

b)Eğitimin Üniversite’ nin şimdiki ve gelecekteki amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Her amirin kendi maiyetinde çalışan personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması,

d) Bu yönerge hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılma sorumluluğunu hissetmesi,

e) Hizmet içi eğitimden, öncelikler esas alınarak tüm personelin eşit şekilde yararlandırılması,

f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanarak sınavların yapılması,

g) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması,

h) Eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin, eğitim şartlarının eğitim için uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

ı) Hizmet içi eğitime tabi tutulan Kurum Personeli’ nin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi.

 

 

 

 

Tanımlar

Madde 6- Bu Yönergede geçen: (Üniv.Senatosu’nun 11.12.2009 tarih ve 19-1 nolu kararı ile g bendi eklenmiştir.)

a) Üniversite ; Dicle Üniversitesi’ ni,

b) Daire; Eğitim hizmetlerini yürüten Personel Daire Başkanlığı’ nı,

c) Eğitim merkezi; Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının karşılanabileceği merkez birimlerini,

d) Kurs Yöneticisi; Eğitim Şube Müdürü’ nü,

e) Eğitim Görevlisi; Eğitim faaliyetinde öğretici olarak görev alan kimseyi,

f) Kurum Dışı Eğitim; Dicle Üniversitesinin dışındaki kurum ve merkezlerde hizmetle ilgili olarak uygulanan eğitimi,

g)Personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli, 

 

            ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

 

Eğitim Teşkilatı

Madde 7- Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri :

a) Eğitim Kurulu,

b) Eğitim Şube Müdürlüğü,

c) Öğretim Kurulu,

tarafından yürütülür.

 

Eğitim Kurulu

Madde 8- Eğitim Kurulu, Dicle Üniversitesi Rektör’ü veya görevlendirileceği bir yardımcısı başkanlığında Daire Başkanları ve  Eğitim Şube Müdüründen oluşur.

Eğitim Kurulu, her yıl Haziran ayı içerisinde toplanır. Rektörlükçe gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır.

Eğitim Kurulunun kararları istişaridir. Alınan kararlar Rektörün onayından sonra kesinleşir.

 

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 9- Eğitim Kurulu :

a) Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde izlenecek genel yol ve eğitim politikasını tespit etmek,

b) Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirerek son şeklini vermek,

c) Yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında ortaya çıkan idari, mali, hukuki ve teknik konularda görülen aksaklıkları gidermek,

d) Hizmetiçi eğitim planı ve programları kapsamı içinde yetiştirilmek üzere  yurt içine  ve yurt dışına gönderilecek personeli tespit etmek,

e) Eğitim ile ilgili yapılacak değişiklikleri tespit etmek,

f) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamalarına   ait teklif ve müracaatlar ile kurs yöneticilerinin getireceği teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

g) Eğitim plan ve programlarının etkin ve ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından üniversite’ ye yararlı olabilecek imkân ve kaynakları tespit etmek,

h) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirilmesini yapmak,

ı) Her yıl yapılacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin çeşidi, süresi, tarihi ve okutulacak dersleri, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini tespit etmek,

k) Eğitim kurslarında okutulacak ders notlarının yazımını sağlamak.

 

 

 

 

 

Eğitim Şube Müdürlüğü

Madde 10- Üniversitenin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerini, personel birimi ile işbirliği yaparak tespit edilen esaslar dahilinde bu yönergeye göre yürüten birimdir.

 

Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 11- Eğitim Şube Müdürlüğü

a) Eğitim ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle saptanmasına yardımcı olmak amacıyla Üniversite’nin diğer birimleri ile işbirliği yapmak,

b) Farklı ünitelerden bildirilen eğitim ihtiyaçlarını öncelik sırasına koymak.

c) Kalkınma planı tedbir ve önerileri ile yıllık icra planı ve programları ışığı altında Kurum’ un eğitim politikası doğrultusunda Kurum’un  amaçlarına uygun olarak Daire Başkanları’ nın tekliflerini  de dikkate alarak Yıllık Eğitim Plan Taslağı’ nı ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamaları’ nı tespit ederek Eğitim Kurulu’ na sunmak.

d) Eğitim Kurulu’nun görüşü ve Rektör’ün onayından sonra Yıllık Eğitim Planına göre programlar hazırlamak.

e) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Üniversite’nin teknik, sağlık  ve idari personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlamak, organize etmek ve izlemek.

f) Eğitim Kurulunca tespit edilen okutulacak dersler, seçilecek eğitim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Rektör’ün onayına sunmak.

g) Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol etmek ve bunlarla ilgili ders ücreti ve kurs gündeliklerinin puantajını tutmak.

h) Kurslarla ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek.

ı) Kurs sonunda başarılı olanlara verilecek belgeleri hazırlamak.

j) Hizmetiçi Eğitim Programı’ na ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan faaliyetlerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek.

k) Üniversite personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutmak.

l) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri tespit edip eksikliklerin giderilmesi için plan ve program hazırlamak.

m) Eğitimle ilgili plan, program, etüd, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve karşılaşılan güçlükleri yetkililere bildirmek.

n)İşe alınan personelin eğitim ihtiyaçlarının  tespit çalışmalarına girişilerek gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak.

o) Her yıl sonunda hizmetiçi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları raporlar halinde Rektörlük makamına sunmak.

p) Hizmetiçi Eğitimin başlamasını müteakip en geç bir hafta içinde, ilk kapanışını müteakiben de iki hafta içerisinde son raporu düzenlemek ve Rektörlük makamına sunmak.

 

Öğretim Kurulu

Madde 12- Öğretim Kurulu; Personel Daire Başkanı,Eğitim Şube Müdürü ile Kurs Yöneticisi ve eğitim faaliyetinde görev yapan eğitim görevlilerinden teşekkül eder. Bu kurulun başkanı Personel Daire Başkanı’dır. Personel Daire Başkanı’nın kurula başkanlık edemediği hallerde kurulun başkanlığını  Eğitim Şube Müdürü üstlenir.

 

Öğretim Kurulunun Görevleri

Madde 13- Öğretim Kurulu:

a) Öğretim Kurulu Üyeleri, kurul başkanının çağrısı üzerine, eğitim faaliyetleri başlamadan önce toplanarak araç, gereç, yöntem ve çalışma programı ile ilgili esasları gözden geçirir.

b) Öğretim Kurulu, eğitim faaliyetinin bitiminde kurul başkanının çağrısı üzerine toplanarak kursun genel gidişi ve ileride yapılacak aynı nitelikteki bir faaliyette ele alınması istenen hususlarla, faaliyetin aksayan veya olumlu yönlerini belirten bir rapor hazırlar. Bu rapor, Personel Daire Başkanlığınca eğitim kuruluna sunulur.

c) Öğretim Kurulu, eğitim faaliyetinde uygulanacak sınav usulü ile değerlendirme esaslarını tespit eder.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitim Görevlileri

 

Uzman Personel

Madde 14- Eğitim birimlerinde görevlendirilecek uzman personelin nitelikleri ve görevleri ;

A- Nitelikleri :

a) Eğitim alanında gerekli tecrübe ve yeteneğe sahip olmak veya eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş olmak,

b) Eğitim ve araştırma ile ilgili konularda gerekli tecrübe ve yeteneğe sahip olmak.

B- Görevleri :

a) Başkanlığın görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma yapmak, sonuçlarını rapor olarak başkanlığa sunmak,

b) Eğitim planı