Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmelik

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulan, Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DÜKSAM): Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadınlara ilişkin tüm konularda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan kadın yurttaşlarımız olmak üzere, kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerini desteklemek,

b) Türkiye’de Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Çağdaş insan hakları ilkelerine uygun şekilde, kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi sağlayacak imkanları araştırmak,

ç) Lisansüstü öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkan sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

d) Üniversite öğrencilerini, Merkezin konusu ile ilgili olarak Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,

e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile özel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

f) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek, kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

g) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,

ğ) Kadın sorunları, özellikle kadınların eğitim sorunu konusunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

h) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadın ve kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak, kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek ve kadınlara sosyal yardım sağlamak,

ı) Amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere ortak katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından görevlendireceği iki yardımcısı bulunur. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,

ç) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

e) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

g) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile konuyla ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve ayrıca gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve bunların onaylanması için Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Merkez Müdürünün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

e) 2547 sayılı Kanun gereği karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili özel ve istekleri halinde kamu sektöründeki kuruluşların, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kuruluna, Merkez Müdürü başkanlık eder. Toplam yedi kişiden oluşan Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.