İlahiyat Fakültesi
Kamu Hizmetleri Standartları

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

İlk kayıt 

1. LYS sonuç belgesi

1 gün

2. Ön kayıt formu

3. Diploma veya mezuniyet belgesi

4. Nüfus cüzdanı örneği

5. 6 adet vesikalık fotoğraf

6. Askerlik belgesi

7. Dekont

2

Yatay geçiş

1. Başvuru formu

Yarıyıl ders kayıt tarihinden önce

2. ÖSYM belgesi

3. Transkript

4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

5. Ders içerikleri

6. Dekont

7. İkinci öğretimden, normal öğretim programına başvuranlar için %10'a girdiğini gösteren belge

3

Çift anadal

1. Başvuru formu

Yarıyıl ders kayıt tarihinden önce

2. Transkript

4

Akademik izin

1. Dilekçe

1 hafta

2. Akademik izin gerekçesini gösteren belge (Sağlık kurulu raporu, tutukluluk belgesi v.b.)

5

Dikey geçiş intibakı

1. Transkript

1 hafta

2. Ders içerikleri

6

Ders muafiyeti

1. Ders muafiyet talep formu

1 hafta

1. Transkript

2. Ders içerikleri

7

Ara sınıflar için ders kaydı

Elektronik ortamda (öğrenci bilgi sistemi) yapılmaktadır.

Akademik takvimde belirtilen tarihler

8

Ders ekleme - silme

Öğrencinin bireysel başvurusu

10 dakika

9

Sınav notuna itiraz

Dilekçe / Sınav notuna itiraz formu

1 hafta

10

Mazeret sınavı

1. Dilekçe

1 hafta

D. Ü. Rektörlüğünün "Haklı ve Geçerli Nedenler" konusundaki kararında belirtilen mazereti kanıtlayıcı belge (Sağlık raporu v.b.)

11

Bilimsel ve Kültürel etkinlikler

Akademik / Öğrenci etkinlik formu

15 gün

12

Yurt dışı görevlendirme

1. Dilekçe 

15 gün

2. Davet mektubu

3. Akademik çalışma özeti  ve Türkçe'ye çevrilmiş metni

13

Yurt dışı görevlendirme

1. Dilekçe 

1 hafta

2. Davet mektubu

3. Akademik çalışma özeti  

14

Yıllık izin

İzin formu

1 gün

15

Hastalık izni

Sağlık raporu

1 gün

16

Mazeret izni

İzin formu, Mazeret belgesi

1 gün

17

Ücretsiz izin

İzin formu

3 gün

18

Yurtdışı izin

İzin formu

3 gün

19

Makine teçhizat bakım onarım

Arıza Bildirim / Bakım formu

2 gün

20

Demirbaş (masa, dolap v.b.)

Talep formu (Fakülte deposunda mevcut ise)

1 gün

21

Demirbaş (masa, dolap v.b.)

Talep formu (Fakülte deposunda bulunmuyor ise)

15 gün

22

Kırtasiye ve diğer sarf malzeme

Talep formu

1 gün

23

Diğer taleplerle ilgili işler

Salon istek, araç istek, basım talep formları

1 hafta

24

Maaş ve ödeme emirleri

Maaş bordroları, ödeme emir belgeleri ve ekleri

1 hafta

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim        : Faruk ÇELİK

İsim         : Prof. Dr. Ali AKAY

Unvan     : Fakülte Sekreteri

Unvan     : Dekan 

Adres      : İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Adres      : İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Tel           : 0412 248 80 23

Tel           : 0412 248 80 23

Faks        : 0412 248 8025

Faks        : 0412 248 80 25

E-posta   : ilahiyat@dicle.edu.tr

E-posta   : ilahiyat@dicle.edu.tr

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.