İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Personel İşleri

1-   Akademik ve İdari Personelin Sağlık Raporu almaları durumunda ilgili bölümden veya birimden yazı gelir, bir sureti mutemet’e verilir bir sureti de şahsın dosyasına konulur.

2-      Akademik ve İdari Personelin Yurt dışında kullanılacak izinleri Dekanlık Makamınca uygun gördüğünde, Rektörlük Makamına sunulur olur verilince yine bir sureti kişiye verilir ve bir sureti de dosyasına konulur.

3-      Akademik ve İdari Personelin Derece terfileri yapıldığında, Rektörlük Makamınca Fakültemize gönderilen kararnamelerin bir sureti kişinin dosyasına konulur, bir sureti özlük hakları yönünden mutemet’e gönderilir.

4-      Görev sürelerinin uzatılması için bölümden gelen teklif yazısı Fakülte Yönetim Kuruluna girer, Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınır, alınan karar Rektörlük Makamına sunulur, gelen cevabi yazıda uygun görülmüşse belirtilen tarihler itibariyle görev süreleri tekrar uzatılır ve ilgilinin dosyasına konulur.

5-      Atamalarda ilgili birimlerden görüş istenilir, verilen görüş doğrultusunda atama işlemleri yapılır.

6-      Akademik ve İdari Personelin talepleri halinde Fakültemizde çalıştıklarına dair görev belgesi hazırlanıp Kurum Amirince imzalatılıp bir sureti kişiye verilir, bir sureti de dosyasına konulur.

7-      Personele herhangi bir yazı tebliğ edilmesi gerektiğinde tebliğ- tebellüğ belgesi hazırlanır ve kişilerce imzalanıp teslim edilir. Birer sureti de dosyasına konulur.

8-      Akademik ve İdari Personelin atandığı görevinden bir yılı bitince adaylığının kaldırılması için ilgili bölümden adaylığının kaldırılması için teklif yazısı gelir, Dekanlık Makamınca uygun görüldüğünde Rektörlük Makamına sunulur, Rektörlük Makamınca da uygun görülünce adaylığının kaldırıldığı bildirilir ve kişinin dosyasına konulur.

9-      Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarının görev süreleri dolduğunda, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince, gerekli yazışmalar, teklifler yapılır ve Rektörlük Makamına sunulur. Rektörlük Makamınca uygun görüldüğünde ilgililere ve ilgili birimlere bildirilir bir sureti dosyaya konulur.

10-   Akademik Personelin her yıl Temmuz ayı sonunda sicil raporları ilgili sicil amirince doldurulup Rektörlük Makamına sunulur.

11-   İdari Personelin Sicil Raporları Aralık ayı sonunda ilgili sicil amirince doldurulup Rektörlük Makamına sunulur.

12-  Akademik ve İdari Personele ait Tedavi Beyannamelerinde değişiklikler varsa evrak düzenlenip Rektörlük Makamına sunulur.

13-  Akademik Personel alımı için gerekli yazışmalar yapılır, Jüri üyeleri seçilir, Jürilere görevli oldukları bildirilir, incelemesi için jürilere dosyalar gönderilir, sınav sonucunda kazanan aday veya adaylar göreve başlayınca, göreve başladığı Rektörlük Makamına bildirilir ve kişiye dosya açılır evrakları dosyasına konulur.

14-  Akademik ve İdari Personelin soruşturma durumları olunca yine sırasıyla gerekli işlemler yapılır ve sonuç ilgililere bildirilir ve birer sureti dosyaya konulur.

15-  Fakültemizde Y.H.S. görev yapan personelin atama, emeklilik, (Rektörlüğü bilgi verilir) sicil belgeleri ve kademe ilerlemeleri ile ilgili işlemler yapılır. Bir nüsha mali işler şefliğine diğer nüsha dosyasına konur.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.