İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Personel İş Tanımı

PERSONEL ADI VE GÖREV YERLERİ


DEKAN YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

 

Doç. Dr. Seyfettin ASLAN

1- Personel İşleri ile ilgili iş ve işlemler

2- Demirbaş ve Ayniyat İşleri

3- Muhasebe ve Mali İşler (Satın Alma)

4- Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş ve Ders Ücretleri Puantajları Ek Dersler İmza, Onay)

5- Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler

6- Fakülte Web Yönetimi

7- Fakülte Fiziki Ortamının İyileştirilmesi ve Kantin Denetimi

8- Komisyonlar (Satın Alma, Arşiv, Malzeme-Muayene ve Sayım, Teknik İnceleme, Sosyal

ve Sportif Faaliyetler Komisyonu)

9- Dekanın vereceği diğer görevler

 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

1- Eğitim ve Öğretim ile ilgili iş ve işlemler

2- Öğrenci İşleri ve Otomasyonu

3- Ders ve Sınav Programları ile ilgili iş ve işlemler

4- Disiplin soruşturmaları ile ilgili iş ve işlemler

5- Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler

6- Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemler

7- Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Toplantılarının Takibi

8- Komisyonlar (Eğitim, Staj ve Burs Komisyonu)

9- Dekanın vereceği diğer görevler


BÖLÜM SEKRETERLERİ

Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği

Abdulmuttalip ARPA

 

1-      Bölüm yazışmaları

2-      Bölüm arşivinin tutulması

3-      Bölüm öğrenci notlarının ilanı

4-      Bölüm öğretim elemanları görev sürelerinin uzatım sürelerinin takibi

5-      Bölüm öğretim elemanlarına ait izinlerin takibi

6-      Bölüm iç yazışmaları sirkülasyonu

7-      Bölümce cevap verilecek yazıların takibi

8-      İdarece verilecek diğer görevler


İşletme, Maliye, Ekonometri

Yaşar ŞEKER

 

1-      Bölüm yazışmaları

2-      Bölüm arşivinin tutulması

3-      Bölüm öğrenci notlarının ilanı

4-      Bölüm öğretim elemanları görev sürelerinin uzatım sürelerinin takibi

5-      Bölüm öğretim elemanlarına ait izinlerin takibi

6-      Bölüm iç yazışmaları sirkülasyonu

7-      Bölümce cevap verilecek yazıların takibi

8-      İdarece verilecek diğer görevler


İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet

 Ümit ERDEM

1-      Bölüm yazışmaları

2-      Bölüm arşivinin tutulması

3-      Bölüm öğrenci notlarının ilanı

4-      Bölüm öğretim elemanları görev sürelerinin uzatım sürelerinin takibi

5-      Bölüm öğretim elemanlarına ait izinlerin takibi

6-      Bölüm iç yazışmaları sirkülasyonu

7-      Bölümce cevap verilecek yazıların takibi

8-      İdarece verilecek diğer görevler

 

DEKAN ÖZEL KALEMİ

 

Derya PERVANE

 

1-      Dekan telefon görüşmeleri

2-      Gelen telefonlara cevap ve Dekan yoksa not etme

3-      İmza ve görüşme saatlerine uyumu sağlama

4-      Ziyaretçilerin kabul konusunu Dekana iletme

5-      Randevuların Dekanlık Makamına sunulması

6-      Dekan randevularının tespiti

7-      Dekan özel yazışmaları

8-      Dekanın vereceği diğer görevler

 


İç  Hizmetler Şefliği

Fırat TEZER

 

1-      Fakültenin fiziki alan temizliği ve takibi

2-      Temizlik elemanlarının görevlendirilmesi ve takibi

3-      Temizlik elemanlarının mesai uyum takibi

4-      Temizlik malzemesinin dağıtımı, kullanımı ve korunmasının takibi

5-      Fakülte arşivinin düzenlenmesi

6-      Arşiv dosyalarının tasnifi

7-      İdarece verilecek diğer görevler


Teknik Bakım ve Onarım

 Hilmi SOYLU

 

1-      Fakültenin teknik bakım onarım hizmetlerini yürütmek

2-      Fakülteye ait sıra ve masaların onarımları

3-      Kapı, pencere, cam vb. onarımı

4-      Elektrik tesisatı ile ilgili çalışmalar

5-      Telefon ve internet ile ilgili çalışmalar

6-      Asansör bakım ve onarımı

7-      Makinelerin bakım ve onarımı

8-      İdarece verilecek diğer görevler


Konferans Salonu

Ayhan GÜNGÖRMEZ

 

1-      Konferans salonu bakımı, onarımı ve düzeni

2-      Görüntü sistemleri bakımı, onarımı ve düzeni

3-      Programların takibi, web sayfası

4-      İdarece verilen diğer teknik hizmetler

Bilgisayar Laboratuarı

Cengiz COŞKUN

1-      Bilgisayar laboratuarı bakımı, onarımı ve düzeni

2-      Sınav optiklerinin okunması

3-      İdarece verilecek diğer görevler

  

Yazı İşleri

Yalçın ÇAKAR

 

1-      Fakülteye ait yazışmaların takibi ve arşivlenmesi

2-      Gelen yazıların takibi ve süresi içinde cevaplandırılması

3-      Giden yazıların takibi ve neticelendirilmesi

4-      Gelen giden ve dağıtım evraklarının bilgisayar ortamına aktarılması

5-      İdarece verilecek diğer görevler

 

Personel İşleri

Mehmet Buhar DİNÇ

 

1-      Personel özlük hakları ile ilgili yazışmalar

2-      Akademik Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu ile ilgili yazışmalar

3-      Disiplin Kurulu ile ilgili yazışmalar

4-      Personelin görev süresinin takibi ve yazışmaları

5-      Her türlü izin kullanım formunun hazırlanması, izin takibi ve arşivlenmesi

6-      İdarece verilecek diğer görevler

 

Öğrenci İşleri ve Öğrenci İrtibat Bürosu

Fırat TEZER  (Sorumlu)

Ergin ERGÜN

 

1-      Öğrenci dosyalarının tutulması

1-      Öğrenci kütüklerinin tutulması

2-      Öğrenci notlarının bölümlerden takibi

3-      Öğrenci kayıt kartları ve takibi

4-      Öğrenci yazışmaları arşivleme hizmetleri

5-      Öğrenci dilekçelerinin kabulü ve cevaplandırılması

6-      Öğrencilerle ilgili belgelerin çıkarılması ve dağıtımı( Öğrenci belgesi, transkript, vb.)

7-      Öğrenci hasta sevk belgelerinin hazırlanması ve imzalanması

8-      İdarece verilecek diğer hizmetler


Evrak Kayıt, Fotokopi ve Baskı

Hasan ÇELİK

1-      Gelen ve giden evrakların kayda alınması

2-      Rektörlüğe ve kurumlara yazılan yazıların zimmet karşılığı tasnifinin yapılması

3-      Evrakların ilgili yerlere dağıtımı ve sorumluluğu

4-      Fakülteye ait her türlü baskı ve teksirlerin yapılması

5-      Öğrenci sınav evraklarının basımı ve çoğaltılması

6-      Bölümü ilgilendiren ve Dekanlık Makamının uygun görüşleri doğrultusunda yapılacak baskı hizmetleri

7-      Evrakların ikinci nüshalarının aslına uygunluk onayının yapılması.

8-      İdarece verilecek diğer görevler


Maaş İşleri ve Tahakkuk

Mehmet AKIN

 

1-      Maaş tahakkukları, muhasebe iş ve işlemleri

2-      Ek ders ücretleri tahakkuku

3-      Tahakkuk evraklarının saklanması

4-      İdarece verilecek diğer görevler


Satın Alma

Şube Müdürü Mehmet Emin GÖÇERİ

 

1-      Fakülteye ait bütün satın alma hizmetleri

2-      İhalelerle ilgili bütün yazışmalar

3-      Fakültemizin KBS sistemindeki bütçesinin hazırlanması ve takibi

4-      Satın alma evraklarının arşivlenmesi

5-      İdarece verilecek diğer görevler

 

 

 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Yılmaz ERASLAN

 

1-      Ambar mevcudunun tespiti

2-      Ambar mevcudunun bilgisayar ortamına aktarılması

3-      Demirbaşların bilgisayar ortamına aktarılması ve numaralandırılması

4-      Müstehlik ve demirbaş malzemelerin kayıtlarının tutulması

5-      Tüm taşınır kayıt iş ve işlemleri

6-      İdarece verilecek diğer görevler


Kaloriferci

Mustafa FİDAN

 

1-      Makinelerin bakım ve onarımı

2-      Kalorifer işletme sorumluluğu

3-      Kütüphane iş ve işlemleri

4-      İdarece verilecek diğer teknik hizmetler

5-      Sıhhi tesisatın bakımı ve onarımı

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.