İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM: TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL BİRİMİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREVLİ PERSONEL                                                                                 


Hasan YETÜT

Ayniyat Saymanı

Aziz YAVUZ

VHKİ

Remzi DEMİR

VHKİ

Hacı GÜLER

Memur

 

GÖREVİN KISA TANIMI:

Başkanlık bünyesinde edinilen taşınırlara ilişkin işlemler

Taşınır işlemleri kapsamında diğer harcama birimlerine verilen destek hizmeti

Taşınır işlemlerine yönelik eğitim, bilgilendirme, koordinasyon ve danışmanlık hizmeti

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Görevler :

Başkanlık bünyesinde edinilen taşınırların teslim alınması, muhafazası, korunması, kullanım yerlerine teslimi, kayıtlara alınmasının sağlanması, ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli belge ve cetvellerin düzenlenerek, bu hususta hesap verilmesine ilişkin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililiği hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi uhdesinde ambarda bulunan ve Başkanlığa ait mevcut tüketim malzemelerini ihtiyaçlar doğrultusunda personellerin kullanıma verilmesi, dayanıklı taşınırları ise yine ihtiyaçlar doğrultusunda personellere zimmet karşılığı teslimine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Taşınır işlemlerinin kurumumuz bünyesinde mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla tüm harcama birimlerini yönlendirmek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, taşınır işlemleri uygulama sürecinde kurum bünyesinde belirlenen değişiklikler ya da kararların tüm harcama birimlerine duyurulmasını sağlamak.

Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Üniversitemiz bünyesinde koruma güvenlik ve bekçi olarak görev yapan personellerin giyim yardımına ilişkin ihtiyaçların tespiti, satın alınması için talep yapılması ve satın alınan malzemelerin ilgili personellere imza karşılığı teslimine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Daire Başkanlığı birim faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin daire bünyesinde yapılacak ortak çalışmaya katılmak ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Daire Başkanına sunmak.

Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Sorumluluklar :

Görev dahilinde, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle yükümlülükleri bulunmaktadır.

Taşınır işlemleri ile ilgili personeller, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

Destek hizmeti kapsamında yürütülen işlemlerin zamanında ve noksansız yerine getirilmesinden ilgili harcama birimlerine karşı idari sorumlulukları bulunmaktadır.

Görevin Gerektirdiği Mevzuatlar :

Kanunlar :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

Yönetmelikler :

Taşınır Mal Yönetmeliği

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.