İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satın Alma Şube Müdürlüğü

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM: SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREVLİ PERSONEL:                                                                     

M. Şefik DORU

Şube Müdürü

Murat AYDIN


Şube Müdür V.

M.Nihat AKSOY

V.H.K.İ.

Erdal POLAT

Bilgisayar İşletmeni

Bedir BEŞKAT


        Teknisyen

Kutbettin AZBAY

Bilgisayar İşletmeni

Esma BAŞAK YILDIRIM


Bilgisayar İşletmeni

Ahmet ASLAN

V.H.K.İ.


 

GÖREVİN KISA TANIMI:

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerin gerekli olan mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı Birimlerine destek hizmeti vermek.

Başkanlık bünyesinde gerekli olan mal ve hizmet alımlarına ilişkin sürecin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek.

    

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Görevler :

 

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri ve mali kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi için, mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Destek hizmeti talep eden Rektörlük İdari Teşkilatının mal ve hizmet alımına ilişkin sürecin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek.

Mamul mal alımlarına ilişkin yatırım ödeneklerinden Rektörlük, Fakülte, Enstitü Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek.

Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılacak ve genel hizmetlere ilişkin hizmet alımlarını gerçekleştirilmesini sağlamak. ( Genel temizlik hizmeti, Güvenlik Hizmeti, personel taşıma hizmeti, yemek hizmeti vb. )

Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. gibi giderlere ilişkin faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmesini sağlamak.

Başkanlık bünyesinde gerekli olan mal ve hizmet alımlarına ilişkin sürecin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek.

Daire Başkanlığı birim faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin daire bünyesinde yapılacak ortak çalışmaya katılmak ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Daire Başkanına sunmak.

Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Sorumluluklar :

Şube Müdürlüğü bünyesinde, görevi dahilinde, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle yükümlülükleri bulunmaktadır.

Müdürlük bünyesinde görevli Gerçekleştirme görevlileri, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

Destek hizmeti kapsamında yürütülen işlemlerin zamanında ve noksansız yerine getirilmesinden ilgili birime karşı idari sorumluluk, destek hizmetini gerçekleştiren gerçekleştirme görevlilerin de destek hizmeti talep eden ilgili harcama yetkilisine karşı mali sorumluluğu bulunmaktadır.

Görevin Gerektirdiği Yazılımlar:

 KBS – HYS sistemi

 E-bütçe sistemi

 EKAP- Elektronik Kamu Alımları Platformu

 EBYS

Görevin Gerektirdiği Mevzuatlar:

Kanunlar:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bütçe Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bağlı düzenlemeler

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bağlı düzenlemeler

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer vergi kanunları

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun

237 sayılı Taşıt Kanunu

6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Yönetmelikler:

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Tüm birimlere sunulan temizlik hizmeti

Tüm birimlere sunulan taşıma hizmeti

Kurumsal düzeyde yapılan mal ve hizmet alımları 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.