İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İç Kontrol

 İÇ KONTROL NEDİR ?

 

İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen,

belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.

 İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

Faaliyetlerin etkin ve verimli olması

Mali Raporların Güvenilirliği

Yürürlükteki mevzuata uyum

Varlıkların korunması

Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.

Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.

Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.

Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence   altına    alınmasını içerir.

İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAKLARI

İç kontrol sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuat:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

 

KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

1.   Kontrol ortamı standartları  

Etik değerler ve dürüstlük.

Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

Personelin yeterliliği ve performansı

Yetki devri

 2.  Risk değerlendirme standartları

Planlama ve programlama

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

3.   Kontrol faaliyetleri standartları

Kontrol stratejileri ve yöntemleri

Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

Görevler ayrılığı

Hiyerarşik kontroller

Faaliyetlerin sürekliliği

Bilgi sistemleri kontrolleri

4.   Bilgi ve iletişim standartları

Bilgi ve iletişim

Raporlama

Kayıt ve dosyalama sistemi

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

5.   İzleme standartları

İç kontrolün değerlendirilmesi

İç denetim

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir

İÇ KONTROL ROL VE SORUMLULUKLAR

İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar.

Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.

Üst Yönetici (Rektör)

Harcama Birimleri

Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İç Denetim Birimi

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.