Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
YÖNETMELİK

23 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30105

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KENT

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Araştırma, uygulama, eğitim, tasarım ve uygulama birlikteliğini sağlamak,

b) Kent/mekân/nesne tasarımı sorunlarının çözümünün çok boyutlu ve çok disiplinli çalışma perspektifini gerektirmesi nedeniyle disiplinler arası ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak,

c) İlgili konularda ulusal ve uluslararası ortamlarla işbirliği içinde çözüm üreten bir Merkez olmak,

ç) Mimarlık ve yerleşim tarihi bağlamında, tarihi ve kültürel varlıkların belgelenmesi, korunması ve yaşatılmasıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yönelik araştırma, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

d) Mimarlık ve yerleşim ölçeklerinde ve sürdürülebilir çevre ilkesi uyarınca doğal değerleri gözeterek insan yaşam konforunun sağlaması konularında ulusal ve uluslararası disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak; danışmanlık hizmetleri sunmak,

e) Mevcut ve yeni yerleşimlerin çeşitli bölgesel ve kentsel ölçeklerde planlama ve tasarım ihtiyaçlarının sağlanması konularında ulusal ve uluslararası disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak; danışmanlık hizmetleri sunmak,

f) Yapılan araştırmaların eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak ve disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirmek,

g) İlgili konularda lisansüstü öğrenci ve diğer üniversitelerden genç araştırmacılara eğitim ve çalışma olanağı sağlayacak bir açık platform oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) İlgili konularda araştırma, uygulama, danışmanlık ve AR-GE çalışmaları yapmak,

b) Konferanslar, kurslar, seminerler, sergiler, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak ve bu amaçla yapılan yayınları desteklemek,

ç) Kamu ve özel girişimlerin sorunları ile ilgili danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek,

d) İlgili konularda lisansüstü çalışmalara destek vermek ve gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek,

e) Toplum yararına araştırma ve tasarım destek hizmeti sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetleri desteklemek,

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak, burs ve ödüller vermek,

g) Diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alış verişinde bulunmak, ortak eğitim programları ve dersler açmak, araştırmalar yapmak, seminer ve çalıştaylar düzenlemek,

ğ) Kentte yaşayan herkese açık toplantılar ile kentlileşme ve kentle ilgili birçok konuda toplumdaki farkındalığın üst düzeye çıkarılabilmesini sağlamak, bilgilendirme hizmetleri vermek, bu doğrultuda medya ve basın/yayın kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,

h) Kente hizmet veren belediyeler, kent müzeleri, kent arşivleri, kent akademileri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, bu kurum ve kuruluşlarca kent için kullanılabilecek projeler tasarlamak, kurum çalışanlarına yönelik seminer, çalıştay ve eğitim programları düzenlemek,

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanlarından bir kişiyi üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmayan Müdüre, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin personelinin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak,

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde, Müdür ve Müdür Yardımcısı hariç olmak üzere seçimlik üç üyeden ikisi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından diğer üniversitelerden, ilgili kamu, özel kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarından aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından belirlenen gündemi görüşür. Müdürün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirerek, Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek ve görev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen 7 üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının yarısından az olamaz. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.