Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
AMAÇ-KAPSAM-HEDEF

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KENT ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

 

Amaç

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarihi ve doğal özellikleri ile kendine özgü özellikleri bulunan her bir kenti sosyo-ekonomik, kültürel, tarihsel ve mekânsal özellikleri itibariyle inceleyerek, planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yapmak,

Kent kimliklerini dikkate alan yaşanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasına katkı sunacak kentsel projeler geliştirmek,

Kent araştırmaları konusunda üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek,  

Kent arşivi oluşturmak ve kent müzesi kurulması yönünde çalışmalar yapmaktır.

Hedefler

Merkezin yukarıdaki amaçlar doğrultusundaki hedefleri; 

·         Kavramsal ve uygulamaya yönelik kentsel projeler üretmek,

·         Mimarlık Fakültesi öncelikli olmak üzere eğitim-öğretime katkı sağlayacak etkinlikler tasarlamak (sunum, atölye çalışmaları, seminerler, araştırma ve projelerde staj olanakları, v.b.),

·         Güney Anadolu Bölgesi’ nde kentsel gelişim tarihinin araştırılması, kentsel değerlerin belgelenmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlenmek ve yayın yapmak,

·         Merkez bünyesinde bir kent belgeliği ve kitaplığı oluşturmak, özel ve kamu kuruluşları ile kişilerde bulunan yazılı ve basılı eserleri bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle derlemek,

·         Yukarıda yer alan tüm alanlarda kentteki farklı kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar, projeler ve işbirlikleri yürütmek ve merkezde üretilen bilginin söz konusu kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşımını sağlamak.

Faaliyet Alanları

·         Kamu ve özel kurum ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak,

·         Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,

·         Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,

·         Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak,

·         Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, bu amaçla yapılan yayınları desteklemek,

·         Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

·         Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak,

·         Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek,

·         Şehir ve yerel yönetimlerle ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek,

·         Şehir araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek,

·         Kuruluş amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

·         Yurt içi ve yurt dışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak araştırmacılar kabul etmek,

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.