GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi
GAP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜGAP) YÖNETİMİ


MÜDÜR  V.

Prof. Dr. Mikdat ŞİMŞEK


MÜDÜR YARDIMCISI Yard.Doç.Dr.Abdurahman KARA
RESMİ GAZETE 3 Kasım 1990, Sayı:20684 (Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9-16)

Dicle Üniversitesinden :

Dicle Üniversitesi GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Kuruluş

Madde 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3j ve 7d/2 maddeleri uyarınca Dicle Üniversitesi Senatosunun 31/1/1990 tarih ve 90/1-5 sayılı kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 7/5/1990 tarihli onayı ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Dicle Üniversitesi GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi" (DÜGAP)kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi bünyesindeki  yükseköğretim kurumlarının Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili her türlü araştırma, uygulama,bilimsel toplantı, yayın v.b. faaliyetlerini kapsar. 

Amaç

Madde 3. DÜGAP, Güneydoğu Anadolu Projesinin uygulamaya geçmesi ile ortaya çıkabilecek sorunları bilimsel olarak belirlemek, gerekli araştırmaları yaparak bunlar için çözüm yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, geliştirilen yöntemleri yetkili kişi ve kuruluşlara duyurmak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde bilime, teknolojiye ve ülke kalkınmasına yönelik araştırmalar yapmak ve araştırmacılar yetiştirmek amacını güden bir kuruluştur.

Merkezin başlıca amaçları:


a) Her türlü bölge sorunları ile ilgili olarak incelemeler yapmak, sorunları sosyal, sağlık, ekonomik, tarımsal ve kültürel yönleriyle ortaya koymak, bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri araştırmak,

b) Bölge sorunlarıyla ilgili olarak Üniversite öğretim Elemanları tarafından yürütülmesi teklif edilen araştırma projelerini desteklemek,

c) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından teklif edilen inceleme, araştırma ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,

e) Bölge sorunlarının tanıtılması ve ekolojik dengenin korunması amacına yönelik olarak seminer,konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik özellikli toplantılar ile araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

f) Bölge sorunları ile ilgili kitap ve doküman temin etmek, Üniversite kütüphanesinde okuyucuların hizmetine sunmak, veri bankası oluşturmak, yayın ve yayım faaliyetinde bulunmak,

g) Çalışma alanı doğrultusunda gerekli görülen laboratuvar, atölye ve araştırma istasyonları kurmak ve yönetmek,

h) Üniversite arazileri üzerinde araştırma, uygulama ve üretim birimleri kurmak ve Döner Sermaye mevzuatı çerçevesinde bu birimleri işletmek,

i) Bölge sorunlarının çözümüne yönelik olarak projeler ve raporlar hazırlamak.

Organlar


Madde 4. Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Sekreterinden oluşur.

Merkez Müdürü


Madde 5. Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki kişiyi yardımcı olarak atayabilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

Merkez Müdürünün Görevleri:

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, yönetim kurulunun kararlarını uygulamak, çalışmaları denetlemek,

b) Merkezin çalışmaları hakkında Rektöre bilgi sunmak,

c) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle Rektörlüğe bildirmek.

Merkez Yönetim Kurulu


Madde 6. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında Rektörün önereceği en çok iki misli aday arasından Senato tarafından seçilecek beş öğretim üyesinden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulu üyeliği üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, kalan süre için aynı usulle yenileri atanır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Merkez tarafından yürütülecek veya desteklenecek araştırma, eğitim, yayın ve uygulama faaliyetleri için yıllık çalışma planları hazırlamak,

b) Faaliyet alanına giren konularda öğretim elemanları tarafından sunulan araştırma projelerini incelemek, uygun görülen projelerin desteklenme şartlarını belirlemek,

c) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca düzenlenen Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılımı sağlamak,

d) Merkezin yıllık bütçe teklifini ve faaliyet dönemi sonunda çalışma raporunu hazırlamak.

Merkez Sekreteri ve Kadroları

Madde 7. Merkezin idari işlerini yürütmek ve çalışmalarda müdüre yardımcı olmak üzere,tercihen muhasebe işlerinden anlayan bir eleman Rektörlük Makamınca DÜGAP Sekreteri olarak atanır. Sekreter, merkezin tahakkuk memurluğu görevini de yürütür.

Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre tahsis edilen kadrolara yapılan atamalar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Mali Hükümler

Madde 8. Merkezin gelirleri, yıllık olarak bütçe ile verilecek ödenekler, her türlü bağışlar ve faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışmalar karşılığında, elde edilecek gelirlerle, usulüne göre kurulacak Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden oluşur.

Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör kısmen veya tamamen ita amirliği yetkisini müdüre devredebilir.

Yürürlük

Madde 9. Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10. Bu Yönetmeliği Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.