Felsefe Bölümü
Bölüm Kitaplığı
Kitap no Kitap adı Yazar adı Yayınevi Basım tarihi Durumu
1 Sosyal Psikoloji Michael A. Hogg, Graham M. Vaughan Ütopya Yayınları 2007
2 Autonomy and Dependence in the Family Rita Liljeström, Elisabeth Özdalga (eds.) Swedish Research Institute in Istanbul 2002
3 Social Problems William Kornblum, Joseph Julian Prentice Hall 1992
4 Sociology - Cultural Diversity in a Changing World Bryak Soroka Allyn and Bacon 1992
5 Tarih Boyunca İlim ve Din Adnan Adıvar Remzi Kitabevi 1994
6 Kapital (üçüncü cilt) Karl Marx Sol yayınları 2006
7 Türk Aydını ve Kimlik Sorunu Sabahattin Şen (ed.) Bağlam Yayıncılık 1995
8 Kapital (ikinci cilt) Karl Marx Sol yayınları 2006
9 Kapital (birinci cilt) Karl Marx Sol yayınları 2007
10 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Hukukuna Etkisi Özgür Heval Çınar İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 2005
11 Maraş - Fransız Harbi (Belgeler - Hatıralar) Yaşar Alparslan, Serdar Yakar Ukde Kitaplığı 2012
12 Sığınmacı, Mülteci ve Güç Konularına İlişkin Türkiye'deki Yargı Kararları anonim Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Boğaziçi Ün. Vakfı 2000
13 Her Yönüyle Dil Anaçizgileriyle Dilbilim - 3 Doğan Aksan TDK 1982
14 Her Yönüyle Dil Anaçizgileriyle Dilbilim - 2 Doğan Aksan TDK 1980
15 Her Yönüyle Dil Anaçizgileriyle Dilbilim - 1 Doğan Aksan TDK 1977
16 Lucretius ve Eseri Ayşe Sarıgöllü yok 1973
17 Felsefe Tarihi Macit Gökberk İstanbul Ün. Ed. Fak. Yayınları 1961
18 Yunan Dili Grameri 1. Kısım Suat Sinanoğlu Ankara Ün. DTCF Yayınları 1950
19 Tarih Metodu ve Felsefesi Notları 2. Kısım - Tarih İlminin Tarihi Şükrü Akkaya Ankara Ün. DTCF Yayınları 1938
20 Lingua Latina - Latince Ders Kitabı 1 Georg Rohde, Samim Sinanoğlu Ankara Ün. DTCF Yayınları 1976
21 Muhtasar Fransız Edebiyatı Tarihi - Rönesans ve Onyedinci Asır Yusuf Şerif İstanbul Darülfünunu Ed. Fak. Yayınları 1930
22 Frtansız Edebiyatı Tarihi Daniel Mornet (çev. Nevin Yürür) İstanbul Ün. Ed. Fak. Yayınları 1946
23 Dil ve Kültür Suat Yakup Baydur TDK 1952
24 Başlangıçtan Dante'ye Kadar Dil ve Şiir Dili G. A. De Fracesco (çev. Süheyla Öncel) Ankara Ün. DTCF Yayınları 1962
25 Lingua Latina - Latince Ders Kitabı 2 Georg Rohde, Samim Sinanoğlu Ankara Ün. DTCF Yayınları 1976
26 Yunanca - Türkçe Sözlük Suat Sinanoğlu Ankara Ün. DTCF Yayınları 1953
27 Yunanca Uygulama Kitabı Suat Sinanoğlu, Candan Türkkan Ankara Ün. DTCF Yayınları 1979
28 Yakınçağ Türkiye Tarihi - 2 (1980-2003) Sina Akşin, Bülent Tanör, Korkut Boratav Milliyet Doğan Gazeticilik yok
29 Yakınçağ Türkiye Tarihi - 1 (1908-1980) Sina Akşin, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir vd. Milliyet Doğan Gazeticilik yok
30 Temel Sembolik Mantık Zekiye Kutlusoy ART Basın Yayın 2003
31 Yeditepe'de Felsefe dergi, sayı:8 Yeditepe Ün. Yayınları 2009
32 Yeditepe'de Felsefe dergi, sayı:7 Yeditepe Ün. Yayınları 2008
33 Özgür Üniversite Forumu dergi, sayı:19 Türkiye ve Ortadoğu Forumu 2002
34 Özgür Üniversite Forumu dergi, sayı:10 Türkiye ve Ortadoğu Forumu 2000
35 Özgür Üniversite Forumu dergi, sayı:23 Türkiye ve Ortadoğu Forumu 2003
36 Özgür Üniversite Forumu dergi, sayı:7-8 Türkiye ve Ortadoğu Forumu 1999
37 Felsefe Meselelerinin Bugünkü Durumu Andre Cresson (çev. S.K. Yetkin, Hamdi Akverdi) Ankara Ün. DTCF Yayınları 1943
38 Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel İlkeleri Necip Bilge Turhan Kitabevi 1992
39 Farabi ve İbni Sina'da Kavram Anlayışı M. Naci Bolay MEB 1990
40 Peloponnesos'lularla Atina'lıların Savaşı - Üçüncü Kitap Thukydides (çev. Halil Demircioğlu) Ankara Ün. DTCF Yayınları 1969
41 Kamu Yönetimine Giriş Turgay Ergun, Aykut Polatoğlu Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yay. 1988
42 The Pattern of Scientific Discovery Cemal Yıldırım METU Fac. of Arts and Sciences 1981
43 Das Dichten in der Dichtung Stefan Georges (çev. Melahat Özgü) Atatürk Ün. Yay. 1959
44 Latin Dili Grameri - Morfoloji Birinci Kısım Georg Rohde, Azra Erhat, Samim Sinanoğlu Ankara Ün. DTCF Yayınları 1943
45 Ödevler - 1. Kitap M. Tullius Cicero (çev. Ayşe Sarıgöllü vd.) Ankara Ün. DTCF Yayınları 1980
46 Türkiye'de Felsefe - 1. Felsefe Çalıştayı (3 - 5 Mayıs 2008) Rahmi Karakuş (ed.) Sakarya Ün. 2009
47 Ravzatü'l - İman Halil-i Mar'aşi (haz. Lütfi Allıcı, Gülcan Tanıdır Alıcı) Ukde Kitaplığı 2012
48 Avrupa Eğitim Tarihi - Antik Çağdan 19. Yüzyılın Sonlarına Kadar Kemal Aytaç Ankara Ün. DTCF Yayınları 1972
49 Demokrasi Platformu dergi, yıl:1, sayı: 2 Orient Yayınları 2005
50 Soykırımlar Tarihi 1 - Batının İnsanlık Suçları Sefa M. Yüksel Near East Publishing 2005
51 Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi Kenan Yakuboğlu Gökkubbe 2006
52 Dünya Problemleri Karşısında Felsefe İoanna Kuçuradi, Kurtuluş Dinçer (eds.) Türkiye Felsefe Kurumu 1988
53 Alman Romantizmi Ricarda Huch (çev. Gürsel Aytaç) DoğuBatı 2005
54 Metafizik Aristoteles (çev. Ahmet Arslan) Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1993
55 Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi 2. cilt Friedrich Albert Lange (çev. Ahmet Arslan) Sosyal Yayınlar 1998
56 Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi 1. cilt Friedrich Albert Lange (çev. Ahmet Arslan) Sosyal Yayınlar 1998
57 Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve Yol Açtığı Bilgikuramsal Sorunlar Taylan Altuğ Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1989
58 Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi - Birinci Cilt Friedrich Albert Lange (çev. Ahmet Arslan) Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1982
59 Metafizik - Cilt 2 (H-N) Aristoteles (çev. Ahmet Arslan) Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1993
60 11. Tez dergi, sayı:6 Uluslar arası Yayıncılık 1987
61 12 Eylül Öncesi ve Sonrası anonim Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 1981
62 Tesmeralsekdiz - Toplumsal Araştırmalar ve Sanat Kolektifi dergi, sayı: 1 Algı Yayın 2007
63 Aydınlanma Felsefesi (Felsefe Tarihi Cilt 4) Ahmet Cevizci Ezgi kitapevi 2002
64 Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi - Serbest Piyasa Devriminin Serüveni Metin Toprak, Ömer Demir (eds.) Siyasal Kitapevi 2001
65 ABD Tarihi Allan Nevins, Henry Steele Commager (çev. Halil İnalcık) DoğuBatı 2005
66 Estetik İsmail Tunalı Remzi Kitabevi 1998
67 Yeditepe'de Felsefe dergi, sayı:5 Yeditepe Ün. Yayınları 2006
68 Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma sempozyum bildirim metinleri (1-4 Mart) Yeditepe Ün. Yayınları 2004
69 Modern Siyaset Teorisi Norman P. Barry (çev. Mustafa Erdoğan, Yusuf Şahin) Liberte Yayınları 2004
70 Mantık - Doğru Düşünme Yöntemi Cemal Yıldırım Bilgi Yayınevi 1999
71 Genel Dilbilm Dersleri-1 Ferdinand De Saussure (Çev. Berke Vardar) TDK Yayınları 1976
72 Genel Dilbilm Dersleri-2 Ferdinand De Saussure (Çev. Berke Vardar) TDK Yayınları 1978
73 Psikolojiye Giriş Mustafa Şekip Tunç İstanbul Ün. Ed. Fak. Yayınları 1949
74 Fransız Romantizmi Cevdet Perin Ankara Ün. DTCF Yayınları 1942
75 Uluslar arası Yunus Emre Semineri Bildiriler (6-7-8 Eylül) Akbank Yayınları 1971
76 İbni Haldun Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Ün. Yay. 2009
77 İbni Haldun Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Ün. Yay. 2009
78 İlkçağ Felsefe Tarihi - 1 (Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi) Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Ün. Yay. 2006
79 İlkçağ Felsefe Tarihi - 1 (Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi) 2. baskı Ahmet Arslan İstanbul Bilgi Ün. Yay. 2008
80 Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma sempozyum bildirim metinleri (1-4 Mart) Yeditepe Ün. Yayınları 2004
81 Aristoteles W.D. Ross (haz. Ahmet Arslan) Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1993
82 Anayasal Demokrasi Mustafa Erdoğan Siyasal Kitapevi 2004
83 Felsefeye Giriş John Herman Randall, Justus Buchler (çev. Ahmet Arslan) Ege Ün. Sosyal Bilimler Fak. Yay. 1982
84 Siyaset Andrew Heywood (çev. Bekir Beart Özipek, Bican Şahin vd.) Liberte Yayınları 2006
85 Feodal Toplum Marc Bloch (çev. Mehmet Ali Kılıçbay) DoğuBatı 2005
86 Aydınlanma Felsefesi (Felsefe Tarihi Cilt 4) Ahmet Cevizci Ezgi kitapevi 2002
87 Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma sempozyum bildirim metinleri (1-4 Mart) Yeditepe Ün. Yayınları 2004
88 Heidegger Özgür Aktok, Metin Bal (eds.) DoğuBatı 2010
89 "Adalet Biraz Es Geçiliyor" - Demokratikleşme Sürecinde Hakimler ve Savcılar Mithat Sancar, Eylem Ümit Atılgan TESEV Yay. 2009
90 Çevre Psikolojisine Giriş Jean Morval (çev. Nuri Bilgin) Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1985
91 Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi Ernst Cassirer (çev. Doğan Özlem) Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1988
92 Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Gülay Arıkan, Cihat Özönder vd. Hacettepe Ün. Yay. 2004
93 Küreselleşme ve Türkiye Nazım Güvenç BDS Yayınları yok
94 Siyaset Sosyolojisi Tom Bottomore (çev. Erol Mutlu) Teori Yayınları 1987
95 Sınıfta Demokrasi Ali Şimşek (ed.) Eğitim Sen Yayınları 2002
96 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ali Yıldırım, Hasan Şimşek Seçkin Yayıncılık 2003
97 "Biraz Adil, Biraz Değil" - Demokratikleşme Sürecinde Toplumun Yargı Algısı Mithat Sancar, Suavi Aydın TESEV Yay. 2009
98 Text Kritik Günther Anders Verlag yok
99 Ethik als philosophische Theorie des Handelns Armin Müller Aschendorff 1988
100 Maraş Tarihi - Başlangıçtan Kurtuluş Harbine Kadar İlyas Gökhan Ukde Kitaplığı 2011
101 Eski Maraş'ta Aile Ekonomisi ve Zahra Yaşar Alparslan, Hacı Ali Özturan (haz.) Ukde Kitaplığı 2012
102 Eski Yunan Edebiyatı Güler Çelgin Remzi Kitabevi 1990
103 Bilim Felsefesi Cemal Yıldırım Remzi Kitabevi 2000
104 Bilimsel Devrimlerin Yapısı Thomas S. Kuhn (çev. Nilüfer Kuyaş) Alan Yayıncılık 1982
105 Çağdaş Sanat Felsefesi Adnan Turani Remzi Kitabevi 1999
106 Dil Denen Mucize Walter Porzig (çev. Vural Ülkü) TDK 1995
107 Hegel und die marxistische Staatslehre Jakob Barion H. Bouvier u. Co. Verlag 1970
108 Mültecilerin Korunması anonim BMMYK ve STK ortakları 2003
109 Einführung in die Metaphysik Martin Heidegger Max Niemeyer Verlag 1953
110 İslam'da Varlık Düşüncesi Toshihiku Izutsu (çev. İbrahim Kalın) İnsan Yayınları 1995
111 Ethik'in Kısa Tarihi - Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla Alasdair MacIntyre (çev.Hakkı Hünler, Solmaz Zelyut Hünler) Paradigma 2001
112 Ethik'in Kısa Tarihi - Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla Alasdair MacIntyre (çev.Hakkı Hünler, Solmaz Zelyut Hünler) Paradigma 2001
113 Tek-Boyutlu İnsan - İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler Herbert Marcuse (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1997
114 Çokkültürlülük Konferansı bildiriler (27-28 Kasım, Diyarbakır) İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 2005
115 Ermeni Soykırımı Tartışmaları - Toplumsal İzdüşüm Recep Cengiz yazar 2009
116 Zihin Dil Toplum John R. Searle (çev. Alaattin Tural) Litera Yayıncılık 2006
117 Bilgi Felsefesi A. Kadir Çüçen Asa 2001
118 Theologia'nın Esasları- Felsefenin ve Teolojinin Nazariyatı Üzerine Bir İnceleme Yalçın Koç Cedit Neşriyat 2008
119 Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler R.G. Collingwood (çev. Erol Özvar) Ayışığı Kitapları 2001
120 Hayatı Okumak - Birinci Kitap Hikmet Akgül Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık 2007
121 "keşke" dememek için - "Namus" Adına İşlenen Cinayetler 2004 Raporu anonim KA-MER 2004
122 Moral Asthetik Politik Heinrich Böll Heinrich-Böll Stiftung, Goethe Institut Istanbul 1996
123 İslam Siyaset Felsefesinde "Sivil İtaatsizlik" Mevlüt Uyanık Seba Yayınları 1998
124 Klasik Mantık A. Kadir Çüçen Asa 2004
125 Aylak Sınıfın Teorisi Torstein Veblen (çev. Zeynep Gültekin, Cumhur Atay) Babil Yayınları 2005
126 Teaching Philosophy on the Eve of the Twenty-first Century David Evans, Ioanna Kuçuradi (eds.) International Federation of Philosophical Societies 1998
127 Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi Anthony Giddens (çev. Ümit Tatlıcan) Paradigma 2000
128 Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi Anthony Giddens (çev. Ümit Tatlıcan) Paradigma 2000
129 Milliyetçilik Rabindranath Tagore (çev. Murat Çiftkaya) Kaknüs Yayınları 1999
130 Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi Anthony Giddens (çev. Ümit Tatlıcan) Paradigma 2000
131 İkinci Çözümlemeler Aristoteles (çev. Ali Houshiary) YKY 2005
132 Felsefenin Arka Merdiveni Wilhelm Weischedel (çev. Yok) İz Yayıncılık yok
133 Tekniğe İlişkin Soruşturma Martin Heidegger (çev. Doğan Özlem) Paradigma 1998
134 Sorokin'in Toplum Felsefesi Fahri Atasoy Seba Yayınları 1997
135 Computus - Avrupa Tarihinde Zaman ve Sayı Arno Borst (çev. Zehra Aksu Yılmazer) Dost Kitabevi 1997
136 Bir Avuç Gülüşle Gel Abdülmukaddes Kutlu Sam Yayınları 2005
137 Özgür Birey Sınırlı Devlet Nevzat Can Hece Yayınları 2005
138 İnisiyasyona Toplu Bakışlar Rene Guenon (çev. Mahmut Kanık) Hece Yayınları 2003
139 Genç Werther'in Acıları Goethe (çev. Mustafa Canbek) BordoSiyah 2004
140 Küller ve Uçurumlar Necip Tosun Hece Yayınları 1998
141 Başkaldırının Boyutları Ali Göçer Hece Yayınları 1999
142 Öykümüzün Hikayesi Hüseyin Su Hece Yayınları 2000
143 Yusuf Yüzlü Gece Rahmi Kaya Hece Yayınları 2000
144 Yaralı Yazılar İbrahim Demirci Hece Yayınları 2000
145 Başkaldırının Boyutları Ali Göçer Hece Yayınları 1999
146 Yüzüklerin Efendisi ve Felsefe Gregory Bassham, Eric Bronson, William Irwin (çev. Gökçen Ezber, Murat Sağlam) Güncel Yayıncılık 2003
147 Yaralı Yazılar İbrahim Demirci Hece Yayınları 2000
148 Afife Ablanın İncileri Ramazan Dikmen Hece Yayınları 1998
149 Geçmiş Zaman Olur Ki Ercümend Ekrem Talu Hece Yayınları 2005
150 Küresel Çağda Kaybolmak Atasoy Müftüoğlu Hece Yayınları 2011
151 Felsefeye Giriş Afşar Timuçin Bulut Yayınları 2005
152 Skeptikus, Şüphe ve Bilgi Hacı Mustafa Açıkgöz Elis Yayınları 2006
153 Sokratik Hümanizm Lazslo Versenyi (çev. Ahmet Cevizci) Sentez Yayıncılık 2007
154 "ideoloji" olarak teknik ve bilim Jurgen Habermas (çev. Mustafa Tüzel) YKY 2001
155 Ana Üşümesi Hüseyin Su Hece Yayınları 2008
156 Hayat ve Öykü Necip Tosun Hece Yayınları 1999
157 Ben Beyrut Nizar Kabbani (çev. İbrahim Demirci) Hece Yayınları 1999
158 Öykü İzleri Ömer Lekesiz Hece Yayınları 2000
159 Yağmura Yakalanmış Günler Rahmi Kaya Hece Yayınları 1998
160 Bir Yağmur Türküsü Hüseyin Su Hece Yayınları 1999
161 Yağmura Yakalanmış Günler Rahmi Kaya Hece Yayınları 1998
162 Saçlarının Ucunda İstanbul Halil Güney Hece Yayınları 2004
163 Varoluşçuluk Alasdair MacIntyre (çev.Hakkı Hünler) Paradigma 2001
164 Felsefi Soruşturmalar Ludwig Wittgenstein (çev. Haluk Barışçan) Metis 2005
165 İlkçağ Felsefesi Tarihi Ahmet Cevizci Asa 2001
166 Greklerde Eğitim Düşüncesi Thomas Davidson (çev. Ahmet Aydoğan) Say Yayınları 2008
167 Aklın Hazzı - İbn Kemmune'de Bilgi Teorisi Ömer Mahir Alper Ayışığı Kitapları 2004
168 Heidegger'de Varlık ve Zaman A. Kadir Çüçen Asa 2000
169 Estetik'in Kısa Tarihi Hakkı Hünler Paradigma 1998
170 Bilim Felsefesine Giriş Karel Lambert, Gordon G. Brittan (çev. S. Ertan Tağman) Nobel Akademik Yayıncılık 2011
171 Peygamber ve Filozof Bülent Sönmez Araştırma Yayınları 2002
172 Doksan Dakikada Descartes Paul Strathern Gendaş Yayınları 1998
173 Şair ve Patron Halil İnalcık DoğuBatı 2003
174 Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler John Locke (çev. İsmil Çetin ) Paradigma 1999
175 Merkezden Yerele Siyaset Hulusi Şentürk Plato 2008
176 Tek Boyutlu İnsan Herbert Marcuse (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1997
177 Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene Alexandre Koyre (çev. Aziz Yardımlı) idea 1998
178 Kültür Bilimi Yazıları Milay Köktürk Hece Yayınları 2006
179 Kültürün Dünyası Milay Köktürk Hece Yayınları 2006
180 Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine Ernst Cassirer (çev. Milay Köktürk) Hece Yayınları 2005
181 Düşünceyi Uyandırmak A. Vahap Akbaş Konak Yayınları 2006
182 Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi Immanuel Kant (çev. İoanna Kuçuradi) Türkiye Felsefe Kurumu 2002
183 Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme Teo Grünberg Yapı Kredi Yayınları 2006
184 Anglo - Sakson Felsefede Bilgi Görüşleri Harun Rızatepe Etik Yayınları 2004
185 Şeytana Satılan Ruh Ya da Kötülüğün Egemenliği Jean Baudrillard (Çev. Oğuz Adanır) DoğuBatı 2005
186 İslam Medeniyeti Mucizesi Abdülhüseyin Zerrinkub (çev. Abuzer Dişkaya) Ağaç Kitabevi Yayınları 2009
187 Yerel Siyaset ve Belediyelerde Etkin Yönetim Fahrettin Önder Isparta Belediyesi (Okutan Yayıncılık) yok
188 Belediyeler ve Bölgesel Kalkınma İsmet Titiz Plato yok
189 Bilim Felsefesi Ömer Demir Sentez Yayıncılık 2012
190 Bilim Kavramında Tarihsel Dönüşüm (Aristoteles Geleneğinden Modern Bilime) Aysun Gür Asa Kitabevi 2008
191 Kesin Bilim Olarak Felsefe Edmund Husserl (çev. Abdullah Kaygı) Türkiye Felsefe Kurumu 2007
192 Estetik Boyut Herbert Marcuse (çev. Aziz Yardımlı) idea 1997
193 Medyadan Psikolojiye Çeşitlemeler Sedat Topçu Seba Yayınları 2000
194 İlhan Berk'i Derleyip Toplama Denemesi Eser Gürson Yapı Kredi Yayınları 2007
195 İradu' l - Makale Bi - Tariki' l - Ecvibe' Ala - Mizani' ş - Şeri' a Ve Bürhani' l - Hakika Hacı Nuhzade Ahmed Efendi (haz. Ömer Hakan Özalp) Ukde Kitaplığı 2011
196 Bu Kapı Yalnızlığa Açılır Bülent Sönmez İlk Kitap Yayınları 2006
197 Ödünç Alınan Irak Çaydanlığı Sıavoj Zizek (çev. Mehmet Öznur - Sibel Erduman) Encore 2004
198 Dört Adalı Hobbes - Locke - Berkeley - Hume Solmaz Zelyut Hünler Paradigma 2003
199 Demokrasi ve İnsan Hakları David Beetham (çev. Bilal Canatan) Liberte Yayınları yok
200 Keşiş, Cinler ve Tanıklar Ahmet İnam Seba Yayınları 1998
201 Simülakrlar ve Simülasyon Jean Baudrillard (Çev. Oğuz Adanır) DoğuBatı 2003
202 The New Politics Of The Budgetary Process Aaron Wildavsky Scott, Foresman and Company 1988
203 Mehmet Küçük'e Haz. Doğan Özlem, Ed. Şahabettin Yalçın DoğuBatı 2003
204 Maraş Milli Mücadelesinde Bayrak Olayı ve Aşıklıoğlu Hüseyin Serdar Yakar Ukde Kitaplığı 2012
205 Doksan Dakikada Aristoteles Paul Strathern Gendaş Yayınları 1999
206 Rüzgarın Dili Lal Arif Bedir Hece Yayınları 2010
207 Spinoza Solmaz Zelyüt Dost Kitabevi 2010
208 Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar - 2 Ed. Hulusi Şentürk Plato yok
209 Yerel Demokrasi ve Kent Yönetimi Bülent Kar Plato yok
210 Benim Üniversitelerim Maksim Gorki Sis Yayıncılık 2010
211 Yıkıldı Bak Güneşin İskelesi (Bütün Şiirleri) Cahit Yeşilyurt Hece Yayınları 2006
212 Doktorumun İşi Zor Hasan Olgaç Harf Eğitim Yayınları yok
213 Şeyhülislam Şairler Ali Fuat Bilkan, Yusuf Çetindağ Hece Yayınları 2006
214 İzsüren Yazı Abdurrahim Karadeniz Hece Yayınları 2000
215 Din ve Sanat Burhan Toprak Hece Yayınları 2004
216 Kapitalizm ve Türkiye - 1 (Kapitalizm, Tarih ve Ekonomi) haz. Fuat Ercan, Yüksel Akkaya Dipnot Yayınları yok
217 Kapilatizm ve Türkiye - 2 (Emek, Siyasal Yaşam ve Bölgesel Kalkınma) haz. Fuat Ercan, Yüksel Akkaya Dipnot Yayınları yok
218 Kapitalizm Küreselleşme Azgelişmişlik haz. Demet Yılmaz, Ferhat Akyüz, Fuat Ercan, Koray R. Yılmaz, Ümit Akçay, Tolga Tören Dipnot Yayınları 2006
219 Söz Hakkı Mustafa Köneçoğlu Hece Yayınları 2011
220 Hayat ve Öykü Necip Tosun Hece Yayınları 1999
221 Panorama Des Zeitgenössischen Denkens Derleme S. Fischer Verlag 1957
222 Kelebeğin Rüyası Öğretmenlik Hatıraları Yarışması Ödüllü Eserleri Eğitim-Bir-Sen Yayınları 2009
223 Halk Eğitimi Cevat Celep Anı Yayıncılık 2003
224 Batı Metafiziğinde Dekonstrüksiyonu: Heidegger ve Derrida Kasım Küçükalp Sentez Yayıncılık 2008
225 Der Denkweg Martin Heideggers Otto Pöggeler Neske 1983
226 Kesin Bilim Olarak Felsefe (Edmund Husserl) çev. Abdullah Kaygı Türkiye Felsefe Kurumu 1997
227 Kent Sohbetleri Adem Esen Plato Danışmanlık (Okutan Yayıncılık) 2008
228 Kent ve İnsan (Yerel Siyaset Çözümlemeleri) Recai Coşkun Plato Danışmanlık (Okutan Yayıncılık) yok
229 Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme Sedat Sever Anı Yayıncılık 2004
230 Atasözleri ve Deyimler Ömer Asım Aksoy TDK Yayınları 1965
231 Paradigmanın İflası Fikret Başkaya Özgür Üniversite Kitaplığı 2001
232 Ortaçağ Felsefesi Tarihi Ahmet Cevizci Asa 2001
233 Onyedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi Ahmet Cevizci Asa 2001
234 Omerta ( Suskunluk Yasası ) Marıo Puzo (çev. Nejat Ebcioğlu) İnkılap 2001
235 Kentsel Kalkınma ve Yaşam Kalitesi Hasan Balaman Plato Danışmanlık (Okutan Yayıncılık) yok
236 Siyasetin Sosyolojisi Mustafa Aydın Açılım Kitap Pınar Yayınları 2002
237 Muhafazakar Demokraside Yerel Yönetim Vizyonu Erol Kaya - Hulusi Şentürk Plato Danışmanlık (Okutan Yayıncılık) yok
238 Marx' tan Foucault' ya İdeoloji Michele Barrett (çev. Ahmet Fethi ) Doruk Yayınları 2004
239 Plonitos' un Aşk Kuramı Zerrin Kurtoğlu Asa 2000
240 Der Untergang Des Abendlandes Oswald Spengler Verlag C. H. Beck München 1959
241 Menon Platon (çev. Ahmet Cevizci) Sentez Yayıncılık yok
242 Bilgi, Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine C. Wright Mills (çev. Vefa Saygın Öğütle) Paragraf Yayınları 2005
243 Sendikalarımıza İhtiyacımız Var! Lgb Çalışanların İş Yaşamı Raporu (haz. Özge Gökpınar) Kaos GL 2009
244 Sosyalist Mücadele Etiği Fikret Başkaya, Aydın Çubukçu, Babür Pınar, Temel Demirer, Murat Akıncılar Özgür Üniversite Kitaplığı 2001
245 İlkçağ Felsefesi Tarihi Ahmet Cevizci Asa 2001
246 Felsefeye Giriş Nigel Warburton Paradigma 2000
247 Sözün Ötesi Akşit Göktürk Yapı Kredi Yayınları 1998
248 Kesin Bilim Olarak Felsefe Edmund Husserl (çev. Abdullah Kaygı) Türkiye Felsefe Kurumu 2007
249 Şen Bilim 'La Gaya Scienza' F. Nietzsche (çev. Levent Özşar) Asa 2003
250 Tevhidi Kozmik Holizm, Şüphe ve Eski Uygarlıklar Hacı Mustafa Açıkgöz Elis Yayınları 2006
251 Politika Felsefesi Nedir? Leo Strauss (çev. Solamz Zelyut Hünler) Paradigma 2000
252 Estetik'in Kısa Tarihi Hakkı Hünler Paradigma 1998
253 Sessiz Yığınların Gölgesinde - Toplumsalın Sonu Jean Baudrillard (çev. Oğuz Adanır) DoğuBatı 2003
254 Sokratik Hümanizm Lazslo Versenyi (çev. Ahmet Cevizci) Sentez Yayıncılık 2007
255 Felsefeye Giriş Nigel Warburton (çev. Ahmet Cevizci) Paradigma 2000
256 Güneşle - Denemeler Nermi Uygur Yapı Kredi Yayınları 1997
257 Ana Hatlarıyla Klasik Mantık İbrahim Emiroğlu Asa 1999
258 Etik'in Kısa Tarihi Alasdair MacIntyre (çev. Hakkı Hünler, Solmaz Zelyut Hünler) Paradigma 2001
259 Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik - Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida Susan Hekman (çev. Hüsamettin Arslan, Bekir Balkız) Paradigma 1999
260 Etik'in Kısa Tarihi Alasdair MacIntyre (çev. Hakkı Hünler, Solmaz Zelyut Hünler) Paradigma 2001
261 Ahilik - Bir Sivil Örgütleme Modeli Veysi Erken Seba Yayınları 1998
262 Heidegger'de Varlık ve Zaman A. Kadir Çüçen Asa 2003
263 Orta Çağları Tini Frederick B. Artz (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1996
264 Aydınlanma Felsefesi Tarihi Ahmet Cevizci Asa 2007
265 Heidegger'in Din Felsefesi John Reynolds Williams (çev. Mehmet Türkeri) İzmir İlahiyat Vakfı Yay. 2005
266 Siyasal Bir Sorun Olarak İslamcılık Menderes Çınar Dipnot Yayınları 2005
267 21. Yy.'da Siyaset Immanuel Wallerstein (çev. Taylan Doğan, Ender Abadoğlu) Aram Yayıncılık 2004
268 Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu Peter Burke (çev. Mehmet Küçük) DoğuBatı 2002
269 Ahlak Felsefesi Alexis Bertrand (ççev. Salih Zeki) Seba Yayınları 1999
270 Sosyolojik Yöntemin Kuralları Emile Durkheim (çev. Cem Saraçoğlu) BordoSiyah 2004
271 Kurum Yönetiminden Kent Yönetimine Erol Kaya Plato Yayıncılık yok
272 Almanca Aslıyla Tractatus Logico-Philosophicus Ludwig Wittgenstein (çev. Oruç Aruoba) Yapı Kredi Yayınları 2002
273 Bilim Üzerine İki Ders Martin Heidegger (çev. Hakkı Hünler) Paradigma 1998
274 Tarih Felsefesi Doğan Özlem Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1984
275 Metafizik - Cilt 1 Aristoteles (çev. Ahmet Arslan) Ege Ün. Ed. Fak. Yay. 1985
276 Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Muzaffer Şerif, Carolyn W. Şerif (çev. Mustafa Atakay, Aysun Yavuz) Sosyal Yayınlar 1996
277 Sosyal Psikolojiye Giriş 1 Muzaffer Şerif, Carolyn W. Şerif (çev. Mustafa Atakay, Aysun Yavuz) Sosyal Yayınlar 1996
278 Düşünce Tarihi Orhan Hançerlioğlu Remzi Kitabevi 1987
279 Felsefeye Giriş Ahmet Cevizci Say Yayınları 2012
280 Felsefeye Giriş Ahmet Cevizci Sentez Yayıncılık 2007
281 Frege' ye Dair Joseph Salerno (çev. Ayhan Dereko) Birleşik Yayınevi 2011
5001 Çağdaş İngiliz Edebiyatı Öykü Seçkisi Sema E. Ege (der.) Kültür Bakanlığı Yay. 2001
5002 Klkasik Anarşizm George Crowder (çev. Sinan Altıparmak) Öteki Yayınevi 1999
5003 Küyerel Düşünce Grubu Paneller Dizisi bildiriler (10 Şubat - 18 Mayıs 1996) Küyerel Yayınları 1997
5004 Tanrı ve Devlet Mihail Bakunin (çev. Sinan Ergün) Öteki Yayınevi 2000
5005 İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı J.J. Rousseau (çev. Rasih Nuri İleri) Say Yayınları 1995
5006 Tarih Felsefesi Doğan Özlem Anahtar Kitaplar 1996
5007 Tarih Öncesi Ege - 2 George Thomson (çev. Celal Üster) Payel Yayınları 1991
5008 Tarih öncesi Ege - 1 Geoege Thomson (çev. Celal Üster) Payel Yayınları 1995
5009 Marksist Ekonomi Kuramına Giriş Ernest Mandel (çev. Ali Ünlü) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5010 Felsefenin İlkeleri Descartes (çev. Mesut Akın) Say Yayınları 1997
5011 Amerika' nın Derdi Ne? Jonathan Neale (çev. Arhan Nur) Ayraç Yayınları 2008
5012 Aleksandr İvanoviç Kuprin Yaşamı ve Eserleri Ertuğrul Bostancı Kapadokya Kitapevi 2007
5013 Aleksandr İvanoviç Kuprin Yaşamı ve Eserleri Ertuğrul Bostancı Kapadokya Kitapevi 2007
5014 İlk ve Orta Çağda Anadolu Tarihi Sözlüğü M. Orhan Bayrak Birharf Yayınları 2005
5015 Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine Jürgen Habermas (çev. Mustafa Tüzel) Kabalcı Yayınları 1998
5016 Rahvan Saatler A. Vahap Akbaş Nisan Bulutu Kitapları 2005
5017 Yunan Mitolojisi M. Tahsin Kozanoğlu Düşünen Adam Yayınları 1994
5018 Kültür Yorumları Terry Eagleton (çev. Özge Çelik) Ayrıntı Yayınları 2005
5019 İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku Zerrin Kurtoğlu İletişim Yayınları 2007
5020 İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku Zerrin Kurtoğlu İletişim Yayınları 2007
5021 Fenomenoloji Üzerine Beş Ders Edmund Husserl (çev. Harun Tepe) Bilim ve Sanat Yayınları 1997
5022 Platon' dan Habermas' a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat Harun Tepe İmge Kitabevi 2003
5023 Faust Goethe (çev. Nihat Ülner) Öteki Yayınevi 2004
5024 Sosyoloji Nedir? Joseph Fichter (çev. Nilgün Çelebi) Attila Kitabevi 1996
5025 George Lukacs Georg Lichtheim (çe. Zeki Algün) İlya Yayınları 2001
5026 Kelime Yapı Yolları Mehmet Ali Agakay Cumhuriyet Basımevi 1943
5027 Dil Yönünden Fizik Felsefesi Nermi Uygur Remzi Kitabevi 1993
5028 Güneş Ülkesi Campanella (Çev. Vedat Günyol, Haydar Kazgan) Sosyal Yayınlar 1996
5029 Gerçek ve Bilim Rudolf Steiner (çev. Akın Kanat) İlya Yayınları 2001
5030 Felsefi İnanç Karl Jaspers (çev. Akın Kanat) İlya Yayınları 2001
5031 İnce Lügat A. Vahap Akbaş Nisan Bulutu Kitapları 2005
5032 Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer (çev. Cevat Çapan) Payel Yayınları 1995
5033 Sanat ve Estetik Kuramları Nejat Bozkurt Sarmal Yayınevi 1995
5034 Parapsikoloji Maria Auden Kıbele 1996
5035 Voyages Avec Ma Tante Graham Greene France - Loisirs 1970
5036 Entelektüelin Siyasi İşlevi (Seçme Yazılar-1) Michel Foucault (çev. Işık Ergüden, Orhan Akınkay, Ferda Keskin) Ayrıntı Yayınları 2005
5037 Felsefe: Yüzyılların Aydınlığı H. Haluk Erdem yazar 2005
5038 Kötülük Üzerine Adam Morton (çev. Zeynep Okan) Güncel Yayıncılık 2006
5039 Kötülük Üzerine Adam Morton (çev. Zeynep Okan) Güncel Yayıncılık 2006
5040 Nikomakhos' a Etik Aristoteles (çev. Saffet Babür) Ayraç Yayınları 1998
5041 Modernden Postmoderne Siyasal Arayışlar Aytekin Yılmaz Vadi Yayınları 1996
5042 Moden Türkiye' nin Oluşumu Feroz Ahmad (çev. Yavuz Alogan) Sarmal Yayınevi 1995
5043 Marksçılık ve Bilimsel Düşünce Laurent Schwartz (çev. Vedat Günyol) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5044 Etiğe Giriş Annemarie Pieper (çev. Veysel Atayman, Gönül Sezer) Ayrıntı Yayınları 1999
5045 Evren Bilim ve Tanrı Kavramı Abdullah Rıza Ergüven Gerçek Sanat Yayınları 1989
5046 Faust Goethe (çev. Celal Öner) Alkım Yayınevi 2006
5047 Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk Alan Musgrave (çev. Pelin Uzay) Göçebe Yayınları 1997
5048 Süregiden Felsefe Üzerine Bir Deneme Mustafa Günay Karahan Kitabevi 2004
5049 Sanat Nedir? Tolstoy (çev. Baran Dural) Şüle Yayınları 1993
5050 Modernliğin Sosyolojisi (Özgürlük ve Cezalandırma) Peter Wagner (çev. Mehmet Küçük) Sarmal Yayınevi 1996
5051 İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme John Locke (çev. Meral Delikara Topçu) Öteki Yayınevi 2000
5052 İnsanın Anlam Arayışı Viktor E. Frankl (çev. Selçuk Budak) Öteki Yayınevi 1997
5053 Yeni Alman Edebiyatı Tarihi Gürsel Aytaç Multiligual 2002
5054 Sosyoloji El Kitabı Doğan Ergun Gerçek Yayınevi 1973
5055 Felsefi İnanç Karl Jaspers (çev. Akın Kanat) İlya Yayınları 2003
5056 Din ve Siyaset M. Emin Köktaş Vadi Yayınları 1997
5057 Mantık Doğan Özlem Anahtar Kitaplar 1996
5058 Çözülüş 1 Mehmet Şerif Başol yazar 2006
5059 Vatansız Süleyman Merdoğlu yazar 2007
5060 Masal Kuşu Necati Güngör Gendaş Yayınları 1992
5061 Varoluşun Psikiyatrisi Erol Göka Vadi Yayınları 1997
5062 Organon (Kategoryalar) Aristoteles (çev. Yok) yok yok
5063 İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri - 2 Erich Fromm (çev. Şükrü Alpagut) Payel Yayınları 1995
5064 Felsefe Nedir? Karl Jaspers (çev. İsmet Zeki Eyuboğlu) Say Yayınları 1986
5065 11 Eylül ve Sonrası (Dünya Nereye Gidiyor?) Noam Chomsky (çev. Taylan Doğan, Nuri Ersoy, Mehmet Kara, Ali Kerem) Aram Yayıncılık 2004
5066 Kent Devletinden İmparatorluğa Mehmet Ali Ağaoğulları İmge Kitabevi 1994
5067 İnsan Hakları ve Eğitimi Gülsun Gündoğan, Mustafa Günay İlya Yayınları 2004
5068 İnsan Doğası Wilhelm Keller (çev. Akın Kanat) İlya Yayınları 2001
5069 İlk Filozoflar George Thomson (çev. Mehmet H. Doğan) Payel Yayınları yok
5070 Varoluşculuk ve Eğitim Sabri Büyükdüvenci yazar 1994
5071 Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları Doğan Cüceloğlu Remzi Kitabevi 2002
5072 Ömer Hayyam - Tüm Şiirleri çev. Aliye Sönmez Olympos Yayınları yok
5073 Max Weber'de Bilim ve Sosyolji Doğan Özlem Küyerel Yayınları 1999
5074 Ortaçağ ve Rönesans'ta Felsefe A. Kadir Çüçen Ezgi kitapevi 2010
5075 Ve Çeliğe Su Verildi Ostrovoski (çev. Salih Tunç) Kibele Yayınevi 1996
5076 Felsefenin İlkeleri Descartes (çev. Mesut Akın) Say Yayınları 1997
5077 İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı J.J. Rousseau (çev. Rasih Nuri İleri) Say Yayınları 1998
5078 Gazali - Hakikat Araştırması, Felsefe Eleştirisi, Etkisi Sabri Orman İnsan Yayınları 1986
5079 George Lukacs Georg Lichtheim (çe. Zeki Algün) İlya Yayınları 2001
5080 Gerçek ve Bilim Rudolf Steiner (çev. Akın Kanat) İlya Yayınları 2001
5081 Yorum Üzerine Aristoteles (çev. Saffet Babür) İmge Kitabevi 2002
5082 Oryantalizm (Doğubilim) - Sömürgeciliğin Keşif Kolu Edward Said (çev. Nezih Uzel) Pınar Yayınları 1982
5083 1789 Fransız İnkılabı Albert Soboul (çev. Şerif Hulusi) Pınar Yayınları 1969
5084 Gilles Deleuze'de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi Özcan Yılmaz Sütcü Es Yayınları 2005
5085 Sokrates C.C.W. Taylor (çev. Cemal Atila) Altın Kitaplar 2002
5086 Fotoğraf Makinası Jean Philippe Toussaint (çev.Uğr Ün) Ayrıntı Yayınları 1992
5087 Anayasal Devlet Mehmet Turhan Gündoğan Yayınları 1997
5088 Estetik 2 Gorge Lukacs (çev. Ahmet Cemal) Payel Yayınları 1981
5089 Denemeler Francis Bacon (çev. Elif Günçe) Morpa Kültür Yayınları 2004
5090 Tarih Nedir Edward Hallett Carr (çev. Misket Gizem Gürtürk) İletişim Yayınları 1994
5091 Türkiye'de Etnik Gruplar Peter Alford Andrews (çev. Mustafa Küpüşoğlu) Ant Yayınları 1989
5092 Türkiye'den Felsefe Manzaraları - 1 Ömer Naci Soykan İnsancıl Yayınları 2003
5093 THKO Davası haz. İbrahim Kayan Akyüz Kitabevi 1991
5094 Aptallık Ansiklopedisi Matthijs van Boxsel (çev. Gül Özlen) Ayrıntı Yayınları 2004
5095 Türkiye'den Felsefe Manzaraları - 2 Ömer Naci Soykan Küyerel Yayınları 1998
5096 Türkiye Özgürleşebilir mi? Mustafa Erdoğan Liberte Yayınları 2002
5097 Tek Parti İdeolojisi İle Demokrasi Faruk Özgür Liberte Yayınları 2004
5098 Tarih Üzerine Friedrich Nietzche (çev. Nejat Bozkurt) Say Yayınları 2002
5099 Toplumsal Bilinç İlker Belek Sorun Yayınları 1991
5100 Teorik Yazılar Mahir Çayan Gökkuşağı 1996
5101 Topal Osman Olayı Cemal Şener Ant Yayınları 1998
5102 Denemeler Montaigne (çev. Sabahattin Eyüboğlu) Cem Yayınevi yok
5103 Gizemler Kitabı - Eskiçağ Gizemleri Edouard Schure, Ahmet Güngören Ayraç Yayınları 1998
5104 Marksizm ve Sorunlarımız Teslim Töre Pele Sor Yayınları 1992
5105 Max Weber'de Anlayış Sosyolojisi ve Din Olgusu Emel Öztürk Karagöz Derin Yayınları 2003
5106 Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar M. Cüneyt Kaya (haz.) Küre Yayınları 2009
5107 Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Mustafa Erdoğan Liberte Yayınları 2003
5108 Yazının Sıfır Derecesi Roland Barthes (çev. Tahsin Yücel) Metis Yayınları 1989
5109 İslamın Dirilişi Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1977
5110 Sütun - 1 Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1975
5111 Akıl Çağı Jean Paul Sartre (çev. Gülseren Devrim) Cem Yayınevi yok
5112 İktidar Bertrand Russell (çev. Mete Ergin) Cem Yayınevi 1990
5113 Aydınlanma - Copleston Felsefe Tarihi Frederick Copleston (çev. Aziz Yardımlı) İdea 2004
5114 Leibniz - Copleston Felsefe Tarihi Frederick Copleston (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1996
5115 Philosophie Alwin Diemer, Ivo Frenzel Fischer Bücherei 1967
5116 Evrim Aldatmacası Harun Yahya Vural Yayıncılık yok
5117 Gedichte und Balladen Friedrich Schiller Wilhelm Goldmann Verlag 1961
5118 Also Sprach Zarathustra Friedrich Nietzsche Wilhelm Goldmann Verlag yok
5119 The New Meaning of Justice Charles E. Wyzanski, Jr. Bantam Books 1966
5120 Rönesans Jules Michelet (çev. Kazım Berker) Cumhuriyet Dünya Klasikleri 1998
5121 Taras Bulba - 1 Gogol (çev. Mehmet Özgül) Cumhuriyet Dünya Klasikleri 2000
5122 Taras Bulba - 2 Gogol (çev. Mehmet Özgül) Cumhuriyet Dünya Klasikleri 2000
5123 Ruhun Gücü Hakkında Immanuel Kant (çev. Hulusi Yazıcıoğlu) yok 1998
5124 Ütopistik ya da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri Immanuel Wallerstein (çev. Taylan Doğan) Avesta 2001
5125 Menschliches, Allzu-menschliches Friedrich Nietzche Wilhelm Goldmann Verlag yok
5126 Kierkegaard Hermann Diem Fischer Bücherei 1961
5127 Yabanlar Carlo Goldoni (çev. Samim Sinanoğlu) Cumhuriyet Dünya Klasikleri yok
5128 Yöntem Üzerine Konuşma Rene Descartes (çev. Afşar Timuçin) Cumhuriyet Dünya Klasikleri 1998
5129 The Psychology of Perception M.D.Vernon Pelican Books 1963
5130 Pratik Usun Eleştirisi Immanuel Kant (çev. İ. Zeki Eyuboğlu) Say Yayınları 2001
5131 Postmodernizme Hayır - Marksist Bir Eleştiri Alex Callinicos (çev. Şebnem Pala) Ayraç Yayınları 2001
5132 The Idea and the Documents of Human Rights anonim Philosophical Society of Turkey 1995
5133 Yazın ve Bilim Dilimiz Adnana Binyazar, Metin Öztekin Türk Dil Kurumu 1978
5134 Gururla Bakıyorum Dünyaya Orhan Kotan Çiviyazıları 1998
5135 Güneş Ülkesi Campanella (Çev. Vedat Günyol, Haydar Kazgan) Can Yayınları 1996
5136 Kratylos Platon (çev. Cenap Karakaya) Sosyal Yayınlar 2000
5137 Fırtınayla Gelenler Ostrovski (çev. Hamit Çelikoğlu) Yeryüzü Yayınevi 1996
5138 Utopia Thomas More (çev. Sabahattin Eyuboğlu, Vedat Günyol) Cem Yayınevi 1997
5139 Labirent Yolculukları Yankı Yazgan Remzi Kitabevi 1991
5140 Psikanalize Yeni Giriş Dersleri Sigmund Freud (çev. Selçuk Budak) Öteki Yayınevi 1994
5141 Arayışlar - Felsefe Konuşmaları 2 Ömer Naci Soykan İnsancıl Yayınları 2003
5142 Anısı Beyaz Aziz Şeker yazar 2002
5143 Anarşizmin Osmanlıcası - Felsefe-i Ferd Baha Tevfik (haz. Burhan Şaylı) Yumuşak G Yayınları 1997
5144 Anadolu Kültür Mozayiği bildiriler (14-15 Kasım) Sam Yayınları 1992
5145 Alman Oryantalizmi Ali Osman Öztürk Vadi Yayınları 2000
5146 Kentsiz Kentleşme - Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü Murray Bookchin (çev. Burak Özyalçın) Ayrıntı Yayınları 1992
5147 Kadın Bu Meçhul J.P. Sartre (çev. Canset Unan) Altın Kitaplar 1965
5148 Nikomakhos' a Etik Aristoteles (çev. Saffet Babür) Ayraç Yayınları 1998
5149 Skrates Öncesi Yunan Felsefesi Jonathan Barnes (çev. Hüsen Portakal) Cem Yayınevi 2004
5150 Semerkant Amin Maalouf (çev. Esin Talu Çelikkan) YKY 1998
5151 Gurvitch: Sosyoloji ve Felsefe Haz. Kadir Cangızbay Ütopya Yayınları 1999
5152 Atatürk ve Türküye'nin Modernleşmesi Jacop M. Landau (ed.) (çev. Meral Alakuş) Sarmal Yayınevi 1999
5153 Yeniden Sosyoloji Korkut Tuna Karakutu Yayınları 2002
5154 Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum Erich Fromm (çev. Necla Arat) Say Yayınları 1998
5155 Yediyüz Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata: Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi Fikret Başkaya Ütopya Yayınları 1999
5156 27 Mayıs Rejimi Osman Doğru İmge Kitabevi 1998
5157 Siyaset Bilimine Giriş Bülent Daver Siyasal Kitapevi 1993
5158 Kalinin Devrimci İşçi - Partinin Oğlu İşçi Başkan A. Dementyenev, A. Pyanov (çev. Sevil Kutlar) Sorun Yayınları 1997
5159 Mülkiyet Nedir? Pierre Joseph Proudhon (çev. Vedat Gülşen Üretürk) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5160 Marcos Dünyayı Selamlıyor - Hepimiz Kardeşiz Danielle Mitterrand (çev. Saynur Çetiner) Çiviyazıları 1997
5161 Cinsiyet Üzerine Sigmund Freud (çev. Avni Öneş) Say Yayınları 1997
5162 Don Kişot Cervantes (çev. Nilgün Temren) Boyut Kitapları yok
5163 John Stuart Mill'in Ahlak Anlayışı Sibel Öztürk Güntöre İlya Yayınları 2004
5164 Kant - Copleston Felsefe Tarihi Frederick Copleston (çev. Aziz Yardımlı) İdea 2004
5165 Hobbes, Locke - Copleston Felsefe Tarihi Frederick Copleston (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1998
5166 Dünyayı Değiştiren Kitaplar Robert B. Downs (çev. Erol Güngör) Ötüken Neşriyat 1998
5167 Cumhuriyete Giden Yol Abdurrahman Dilipak Beyan Yayınları 1989
5168 Metod Üzerine Konuşma Descartes (çev. Mehmet Karasan) MEB 1997
5169 Felsefe Konuşmaları Diderot (çev. Adnan Cemgil) Sosyal Yayınlar 1993
5170 Türkiye'den Felsefe Manzaraları -3 Ömer Naci Soykan İnsancıl Yayınları 2003
5171 Türkiye'den Felsefe Manzaraları - 2 Ömer Naci Soykan İnsancıl Yayınları 2003
5172 Türkiye Üzerine (Şark Meselesi) Karl Marx (çev. Selahattin Hilav, Attila Tokatlı) Gerçek Yayınevi 1974
5173 Osmanlı'dan Günümüze Gizli Devlet Suat Parlar Bibliotek Yayınları 1997
5174 12 Mart - İhtilalin Pençesinde Demokrasi Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı İmge Kitabevi 2000
5175 Ordu Devlet Siyaset Şaban İba Çiviyazıları 1998
5176 Medya Kültürleri - Sosyal Teori ve Kitle İletişimi Nick Stevenson (çev. Göze Orhon, Barış Engin Aksoy) Ütopya Yayınları 2008
5177 Tanrıbilim ve Felsefe Konuşmaları Erhan Işıklar Gündoğan Yayınları 1994
5178 Heidegger Üzerine İki Yazı O. Pöggeler, B. Allemann (çev. Doğan Özlem) Gündoğan Yayınları 1994
5179 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik Eyüp Kemerlioğlu Saray Kitabevi 1996
5180 Felsefe Konuşmaları Diderot (çev. Adnan Cemgil) Sosyal Yayınlar 1984
5181 Lakhes Eflatun (çev. N. Şazi Kösemihal) MEB 1997
5182 Türk Felsefe Araştırmalarında ve Üniversite Öğretiminde Alman Filozofları anonim Türkiye Felsefe Kurumu 1986
5183 İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1977
5184 Aydınlanma - Copleston Felsefe Tarihi Frederick Copleston (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1996
5185 F. Nietzsche ve Avrupa Felsefesi Hans-Jürgen Gawoll (çev. Ayşın Özalp) AfaYayınları 1996
5186 Güneş-Kralın Psikanalizi Karl Abraham (çev. Ali Babaoğlu) AfaYayınları 1997
5187 Sivil İtaatsizlik Jürgen Habermas (çev. Hayrettin Ökçesiz) AfaYayınları 1995
5188 Fallus'un Anlamı Jacques Lacan (çev. Saffet Murat Tura) AfaYayınları 1994
5189 Tekniğe Yönelik Soruşturma MArtin Heidegger (çev. Doğan Özlem) AfaYayınları 1997
5190 Bir Zamane Çocuğunun İtirafları A. De Musset (çev. Nabi Nayır) MEB 1991
5191 İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı 2 Condorcet (çev. Oğuz Peltek) MEB 1990
5192 Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında Emile Boutroux (çev. Ziya Ülken) MEB 1988
5193 İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerinde Deneme E.B. Condillac (çev. Miraç Katırcıoğlu) MEB 1992
5194 Plato - Copleston Felsefe Tarihi c.1 Frederick Copleston (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1985
5195 Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar Uğur Pişmanlık Antixahaf Yayınları 2002
5196 Totem ve Tabu - 1 Sigmund Freud (çev. Niyazi Berkes) Cumhuriyet Dünya Klasikleri 1998
5197 Top Oynayan Kedi Mağazası Balzac Cumhuriyet Dünya Klasikleri yok
5198 Karanlığın Kudreti L.N. Tolstoy (çev. Rana Çakıröz) MEB 1992
5199 Candide Voltaire (çev. Fehmi Baldaş) Cumhuriyet Dünya Klasikleri 1998
5200 Candide Voltaire (çev. Nahid Sırrı Örik) Sosyal Yayınlar 2001
5201 Hipparkhos ve Kleitophon Eflatun (çev. Ziya Taşlıklıoğlu) MEB 1989
5202 İnsanca Yaşamak Şaban Döğen Gençlik Yayınları 1992
5203 Kur'an'dan Tekniğe Şaban Döğen Yeni Asya Yayınları yok
5204 Antropolojik Açıdan Şiddet David Riches (ed.) (çev. Dilek Hattatoğlu) Ayrıntı Yayınları yok
5205 Antik Yunan Lirikleri 1 - Platon, Aristoteles Kostas Topouzis (çev. K. Cüneyt Çetinkaya) Öteki Yayınevi 2000
5206 Ölüm ve Zaman Emmanuel Levinas (çev. Nami Beşer) Ayrıntı Yayınları 2006
5207 Özne ve İktidar (Seçme Yazılar 2) Michel Foucault (çev. Işık Ergüden, Orhan Akınkay, Ferda Keskin) Ayrıntı Yayınları 2005
5208 İnsan Hakları ve Eğitimi Gülsun Gündoğan, Mustafa Günay İlya Yayınları 2004
5209 İnsan Doğasını Anlamak Alfred Adler (çev. Deniz Başkaya) İlya Yayınları 2004
5210 İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları İoanna Kuçuradi, Kurtuluş Dinçer (eds.) Türkiye Felsefe Kurumu 2007
5211 Mitoloji Tanrıların Öyküsü Derman Bayladı Say Yayınları 1997
5212 Psikanaliz ve Din Erich Fromm (çev. Şükrü Alpagut) Kabalcı Yayınları 1990
5213 Yeni Başlayanlar İçin Felsefe Maurice Cornforth (çev. Hüseyin Akyol) Yorum Yayınları 1997
5214 Osmanlı Kimliği Taner Timur Hil Yayın 1994
5215 İnsanlığın Dirilişi Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1977
5216 Beş Şehir Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Bakanlığı Yay. 1990
5217 İlkelerde Din Edward Evans-Pritchard (çev.Hüseyin Portakal) Öteki Yayınevi 1998
5218 İktidar Bertrand Russell (çev. Mete Ergin) Cem Yayınevi 2002
5219 Temel Kavramlar ve Kuramlar (Felsefeye Giriş) K. Ajdukiewicz (çev. Ahmet Cevizci) Gündoğan Yayınları yok
5220 Matematik Felsefesi Stephen F. Barker (çev. Yücel Dursun) İmge Kitabevi 2003
5221 Descartes' çı Bilgi Kuramının Temellendirilişi Afşar Timuçin Bulut Yayınları 2000
5222 Demir Çağı J. M. Coetzee (çev. Şamil Beştoy) Alan Yayıncılık 1991
5223 Dullar Ariel Dorfman (çev. Filiz Ofluoğlu) Can Yayınları 1993
5224 Bilgi ve Betimleme (Pozitivizm ve Ernst Mach Üstüne) Ömer Naci Soykan Küyerel Yayınları 1998
5225 Birinci Enternastonal Jacques Duclos (çev. Ö.Ufuk) Sorun Yayınları 1998
5226 Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri Bertrand Russell (çev. Erol Esençay) İlya Yayınları 2003
5227 Birikim Bunalımı (Yeni Bireycilik, Sınıf Mücadelesi ve Çağdaş Kapitalizm) James O' Connor (çev. Ali Çakıroğlu) Belge Yayınları 1995
5228 Descartes ve Felsefe Karl Jaspers (çev. Akın Kanat) İlya Yayınları 2001
5229 Estetik Betimleme Din ve Freud Hakkında Dersler Ludwig Wittgenstein (çev. Zeki Algün) İlya Yayınları 2001
5230 Evren ve Dönüşümleri Roland Omnes (çev. Sacit Tameroğlu, H. Vehbi Eralp) Sarmal Yayınevi 1994
5231 Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi) Cem Eroğul İmge Kitabevi 1998
5232 Eleştirel Teori Raymond Geuss (çev. Ferda Keskin) Ayrıntı Yayınları 2002
5233 Estetik (Güzel Sanat Dersleri Üzerine-1) Georg Wilhelm F. Hegel (çev. Taylan Altuğ, Hakkı Hünler) Payel Yayınları 1994
5234 Estetik-1 Georg Lukacs (çev. Ahmet Cemal) Payel Yayınları 1999
5235 Erdem Nerede? Menfalüti (çev.Emrullah İşler) Şüle Yayınları 1997
5236 Leibniz Üzerine Beş Ders Gilles Deleuze (çev. Ulus Baker) Kabalcı Yayınları 2007
5237 Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nısanbayev' in Bakışı Sadık Tural Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 1999
5238 Ölü Canlar Gogol (çev.Levent Sarı) Öteki Yayınevi 2010
5239 Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar Zygmunt Bauman (çev. Ümit Öktem) Sarmal Yayınevi 1999
5240 Cumhuriyetin İlk Yıllarında TKP ve Komintern İlişkileri Bilal Şen Küyerel Yayınları 1998
5241 Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik (Türkiye ve Dünya Üzerine Notlar) Mehmet Türkay SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı) 2009
5242 İsrael and the Arabs Maxime Rodinson Penguin Books 1985
5243 Arif Nihat Asya' nın Şiir Dünyası Saadettin Yıldız MEB 1997
5244 Söz Edimleri John R. Searle (çev. R. Levent Aysever) Ayraç Yayınları 2000
5245 Medyada Homofobiye Son KAOS GL Ayrıntı Yayınları 2010
5246 Sokrates' ten Önce ve Sonra F. MacDonald Conford (çev. Ufuk Can Akın) Ayraç Yayınları 2003
5247 2. Mahmud Yılmaz Öztuna Kültür Bakanlığı Yay. 1989
5248 Gedankenreisen (Philosophische Texte für Jugendliche und Neugierige) Hans-Ludwig Freese Rowohlt 1990
5249 Erfahrung und Urteil Edmund Husserl Claassen Verlag Hamburg 1954
5250 Yasemin (Jasmine) Bharati Mukherjee (çev.Nazan Tanöver) Can Yayınları 1996
5251 Felsefiyat (Felsefeye Dair) Nesrin Kale İmaj Yayınları 1997
5252 Dünya Tarihi Ansiklopedisi yok Milliyet 1991
5253 Din Müslümanlık- Şeri' at- Laiklik- Yurttaşlık Osman Zümrüt yazar 1997
5254 Demokritos ile Epikouros' un Doğa Felsefelerindeki Ayırım Karl Heinrich Marx (çev.Saffet Babür) Ayraç Yayınları 2001
5255 Sevgi ve Barış Recep Bilginer Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 2001
5256 Kıyamet Aşısı Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1974
5257 Strateji & Taktik Josef Stalin (çev. Yok) Yorum Yayınları 1992
5258 Genlerin Bilgeliği (Evrimde Yeni Patikalar) Christopher Wills (çev. Feryal Halatçı) Sarmal Yayınevi 1997
5259 Felsefe ve Siyaset Lucien Seve (çev.Müntekim Öçmen) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5260 Vocabulaire Français - Turc yok Milliyet yok
5261 Bilim Tarihi Yazıları Pietrp Redondi, Trevor Pinch, William R. Shea, Maurice Crosland, Du Shi-ran, D. Spesier, P. Radalet- de Grave (çev. Renan Akman, Zeynep Direk, Tolga Tanyol) İzdüşüm Yayınları 2000
5262 Bilim Felsefesine Giriş Ülker Öktem İmaj Yayınları 1997
5263 Estetik Betimleme Din ve Freud Hakkında Dersler Ludwig Wittgenstein (çev. Zeki Algün) İlya Yayınları 2001
5264 Batı Şiirlerinden çev. Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1976
5265 Kendini Savunan İnsan Erich Fromm (çev. Necla Arat) Say Yayınları 1998
5266 John Locke' da Tanrı Anlayışı İsmail Çetin Vadi Yayınları 1995
5267 Çağ ve İlham- 2 Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1977
5268 Çağ ve İlham- 1 Sezai Karakoç Diriliş Yayınları 1974
5269 Hükümdar Machiavelli (çev.Mehmet Özay) Şüle Yayınları 1998
5270 Hegel ( Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği Praksis Felsefesi) Tülin Bumin Alan Yayıncılık yok
5271 Din, Bilim ve Felsefe Howard Selsam (çev.Mehmet Türdeş) Morpa Kültür Yayınları 2004
5272 Hümanizm ve Ahlak Felsefesi Mihailo Markoviç (çev.Ali Ünlü) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5273 Heidegger Üzerine İki Yazı Pöggeler/Allemann (çev.Doğan Özlem) Gündoğan Yayınları 1994
5274 Heidegger Üzerine İki Yazı Pöggeler/Allemann (çev.Doğan Özlem) Gündoğan Yayınları 1994
5275 Heidegger Bir Filozof Bir Alman Paul Hühnerfeld (çev.Doğan Özlem) Gündoğan Yayınları 1994
5276 Özgürlük Üstüne John Stuart Mill (çev.Alime Ertan) Belge Yayınları 2000
5277 İdeoloji David McLellan (çev.Ercüment Özkaya) Doruk Yayınları 1999
5278 Sağlık Oteli Ali Yıldız yazar 1969
5279 Sosyalizm Programı ve Temel Siyasi Tezler yok Gelenek (Dünya Yayıncılık) 1998
5280 Siyaset Ötesi Toplum Kadir Cangızbay V Yayınları 1987
5281 Veba Albert Camus (çev. Nedret Tanyolaç Öztokat) Can Yayınları 2006
5282 Prens Niccolo Machiavelli (çev.Murat Satıcı) İlya Yayınları 2004
5283 Enternasyonalizm ve Döedüncü Enternasyonal Sosyalizmin Geleceği Ernest Mandel , Kent Ake Andersson , John Ross Yazın Yayıncılık 1991
5284 Demokrasi, Çokkültürlülük ve Bir Yargısal Serüven Tarık Ziya Ekinci Küyerel Yayınları 1999
5285 Meditasyonlar ( Gassendi' nin Meditasyonlar' a İtirazı ve Descartes' in Bu İtirazlara Yanıtı ) Descartes (çev. İsmet Birkan) Bilgesu Yayınları 2007
5286 Alevilik Olayı Cemal Şener Ant Yayınları 1998
5287 Açık Toplum Yazıları Ömer Çaha Liberte Yayınları 2004
5288 Estetik I Georg Lukacs (çev. Ahmet Cemal) Payel Yayınları 1978
5289 Eski Toplum II Lewis Henry Morgan(çev.Ünsal Oskay) Payel Yayınları 1998
5290 Cinselliğin Tarihi 2 Michel Foucault (çev.Hülya Tufan) AfaYayınları 1988
5291 Barışın Felsefesi 200.Ölüm Yıldönümünde Kant İoanna Kuçuradi Türkiye Felsefe Kurumu 2006
5292 Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu Emile Bottıgelli (çev. Kenan Somer) Bilim ve Sosyalizm Yayınları 1997
5293 Sosyal Bilimleri Düşünmemek 19.yy Paradigmasının Sınırları İmmanuel Wallerstein(Taylan Doğan) Avesta 1997
5294 Sokrates'ten Önce Felsefe Wilhelm Capelle(çev.Oğuz Özügül) Pencere Yayınları 2006
5295 Frankfurt Dersleri Heinrich Böll(çev.Kasım Eğit) Can Yayınları 1996
5296 Barışın Felsefesi 200.Ölüm Yıldönümünde Kant İoanna Kuçuradi Türkiye Felsefe Kurumu 2006
5297 Fransız Direnişi 1940'dan 1944'e Frida Knight (çev.Oya Nilgün) Belge Yayınları 2000
5298 Felsefenin Temel İlkeleri Georges Politzer(çev.Erol Esençay) İlya Felsefe Dizisi 2008
5299 Türkiye'den Felsefe Manzararları-1 Ömer Naci Soykan Kültürel Yayınları 1998
5300 Hız ve Politika Dromoloji Üzerine Bir Deneme Paul Virilio(çev.Meltem Cansever) Metis Yayınları 1998
5301 Çağdaş Devlet Düzenleri Cem Eroğlu İmaj Yayınları 2001
5302 İskoç Aydınlanması Ali Taşkın Birey 2007
5303 Görme Biçimleri John Berger (çev.Yurdanur Salman) Metis Yayınları 1999
5304 Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum Besim F.Dellaloğlu Bağlam 2001
5305 Fikir Hareketleri ve Liberal Düşünce Topluluğu Atilla Yayla Liberte Yayınları 2003
5306 Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi Doğan Akyaz İletişim Yayınları 2002
5307 İnsan Hakları Anıl Çeçen Gündoğan Yayınları 1995
5308 Deliliğe Övgü Erasmus (çev.Nusret Hızır) Kabalcı Yayınları 2000
5309 İlkel Topluluktan Uygar Topluma Alaeddin Şenel Bilim ve Sanat Yayınları 1995
5310 Nesne ve Doğası Arda Denkel Göçebe Yayınları 1998
5311 M.Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım A.Afetinan Milli Eğitim Basımevi 1971
5312 Türkiye Selçukluları Coşkun Alptekin Yok Yok
5313 Modern Bilinç ve Mahremiyet Mazhar Bağlı Pereşembe Kitapları 2000
5314 Menon Platon(çev.Ahmet Cevizci) Gündoğan Yayınları 1994
5315 Faust Goethe(çev.Kerim Çetinoğlu) İskele Yayıncılık 2005
5316 Dünyanın Büyük Felsefeleri C.E.M.Joad(çev.Semih Umar) Remzi Kitabevi 1993
5317 Düşünceler ve Gerekçeler Felsefe Yazıları 1 Arda Denkel Göçebe Yayınları 1997
5318 Dönüşümler Ovidius(çev.İsmet Zeki Eyüboğlu) Payel Yayınları 1994
5319 Konuşmalar Necip Fazıl Kısakürek BüyükDoğu Yayınları 1990
5320 Heidegger Bir Filozof Bir Alman Paul Hühnerfeld (çev.Doğan Özlem) Gündoğan Yayınları 1994
5321 Azizler ve Alimler Terry Eagleton (çev.Osman Akınhay) Ayrıntı Yayınları 1998
5322 Ruhsal Çözümleme ve Bilinçdışının Doğaçlaması D.H.Lawrence(çev.Erol Esençay) İlya Yayınları 2004
5323 Diyalektiğin Sonu Gelmekte Olan İnsan İçin Abdulkadir El-Murabit(çev. Ersin Balcı) Vadi Yayınları 1995
5324 Dil ve Ahlak Hakan Poyraz Vadi Yayınları 1996
5325 Denemeler Albert Camus (çevs.Sabahattin Eyüpoğlu,Vedat Günyol) Say Yayınları 1998
5326 Marx' ın Hayaletleri Jacques Derrida (çev. Alp Tümertekin) Ayrıntı Yayınları 2001
5327 Ludvig Wittgenstein Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler Derleyen Cyril Barrett, Çev. A. Baki Güçlü Bilim ve Sanat Yayınları 1997
5328 Kurumlar Sosyolojisi Mustafa Aydın Vadi Yayınları 2000
5329 Liberalizm Atilla Yayla Liberte Yayınları 2002
5330 Klasik İçin Yardımcı Eserler V. Volterra- P. Langevin- P. Boutroux Henri Poincare (çev. Celal Saraç) Milli Eğitim Basımevi 1952
5331 Descartes Sözlüğü John Cottingham (çevs. Bülent Gözkan, Necati Ilgıcıoğlu, Ayhan Çitil, Aliye Kovanlıkaya) Sarmal Yayınevi 1996
5332 Eğitim Üzerine Düşünceler John Locke (çev. Hakan Zengin) Morpa Kültür Yayınları 2004
5333 Ekmeğin Fethi P. A. Kropotkin (çev. Mazlum Beyhan) Öteki Yayınevi 1999
5334 Bir Devrimcinin Anıları- 1 P. A. Kropotkin (çev. Mazlum Beyhan) Öteki Yayınevi 2000
5335 Aeneis Vergilius (çev. Türkan Uzel) Öteki Yayınevi 1998
5336 İdeolojiler ve Modernite Etyen Mahçupyan Patika Yayınları 2000
5337 Pir Sultan Abdal Divanı Şahkulu Sultan Dergahı Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Ant Yayınları 1996
5338 Yeraltından Notlar Dostoyevski (çev. Nurşen Özkan) İlya Yayınları 2003
5339 Wagner Olayı Nietzsche Wagner' e Karşı F. Nietzsche (çev. Aslı Yarbaş) İlya Yayınları 2004
5340 Madde ve İnsan M. Vasilyev, K. Stanyukoviç (çev. Ferit Pehlivan) Onur Yayınları 1989
5341 Aşk, Lüks ve Kapitalizm Warner Sombart (çev. Necati Aça) Bilim ve Sanat Yayınları 1998
5342 Yaslı Kar Henri Troyat (çevs. Leyla Gürsel, Orhan Gürsel) Gendaş Yayınları 1991
5343 Reklam Yasakları ve İfade Özgürlüğü John Gray (çev. Ataç Ünlü) LDT Yayınları 1997
5344 Remo -Bitmeyen Sorgu- Sedat Yurtdaş Çiviyazıları 1998
5345 Kapitalizm ve Şizofreni 1 -Göçebebilimi İncelemesi: Savaş Makinası- Gılles Deleuze, Felix Guattari (çev. Ali Akay) Bağlam Yayıncılık 1990
5346 Ordu ve Politika Metin Öztürk Gündoğan Yayınları 2000
5347 Kant Estetiği Taylan Altuğ Payel Yayınları 1989
5348 Edebiyat, Sanat, Kültür, Tarih, Felsefe Üzerine Yazılar Vissarion Grigoryeviç Belinski (çev. Mazlum Beyhan) Yön Yayıncılık yok
5349 Atatürk ve Halkçılık Cahit Tanyol Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1981
5350 Heidegger' de Varlık ve Zaman A. Kadir Çüçen Asa Yayıncılık 1997
5351 Perikles ve Verdi - François Chatelet'nin Felsefesi Gilles Deleuze (çev. Ali Akay) Bağlam Yayıncılık 2005
5352 Modernite Aşılırken Siyaset İlham Tekeli İmge Kitabevi 1999
5353 Ortadoğu Vaadedilmiş Topraklar Suat Parlar Yar Yayınları 2002
5354 Küreselleşme mi? Emperyalizm mi? Piyasacı Efsanenin Çöküşü Derleyen Fikret Başkaya Ütopya Yayınları 1999
5355 Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği Suavi Aydın Öteki Yayınevi 1999
5356 Yaşayan Alevilik Cemal Şener Ant Yayınları 1996
5357 Yer altı. Dünyadan Başka Bir Yıldız Değildi Emin Karaca Yön Yayıncılık yok
5358 İkinci Tanzimat Etyen Mahçupyan Liberte Yayınları 2003
5359 İdeal Devlet Farabi (çev. Ahmet Arslan) Vadi Yayınları 1997
5360 İdeal Devlet Farabi (çev. Ahmet Arslan) Vadi Yayınları 1997
5361 Sokaktaki Yabancı İsmail Doğan Sistem Yayıncılık 1999
5362 Rawls ve Maclntyre İki Adalet Arasında Solmaz Zelyüt Hünler Vadi Yayınları 1997
5363 Kışladan Anayasaya Ordu Hıdır Göktaş, Metin Gülbay Metis Yayınları 2004
5364 Muhafazakarlık Akıl Toplum Siyaset Bekir Berat Özipek Liberte Yayınları 2004
5365 Batı' dan Doğu' ya Dünden Bugüne Zihniyet Yapıları ve Değişim Etyen Mahçupyan Patika Yayınları 2000
5366 İslami Düşüncenin İhyası Murtaza Mutahhari (çev. Muhammed Çiftçi) İhtar Yayıncılık 1997
5367 Tarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak Jorge Larrain (çev. S. Çeviker) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5368 İbn Tufeyl' in Eğitim Felsefesi Necmettin Tozlu İnkılap Yayınları 1993
5369 Fuad Köprülü Orhan F. Köprülü Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1987
5370 Türkiye' nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2004) Erdinç Tokgöz İmaj Yayınları 2004
5371 İstiklal Savaşı ve Lozan İsmet İnönü Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 1998
5372 Milli Bütünlüğümüz ve Hacı Bektaş Veli Ethem Ruhi Fığlalı, Mehmet Aydın Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 1997
5373 Kurtuluş Şavaşı' nda Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler - Açıksöz Gazetesi- İsmail Habib Sevük Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 1999
5374 Doğu Avrupa' da Neler Oluyor? Glasnost ve Siyasal Devrim Ernest Mandel, Hans Jürgen Schulz, Manuel Kellner, Winfried Wolf Yeniyol Broşür Dizisi 1 yok
5375 Türkiye' de Köy Sorunu Cavit Orhan Tütengil Kitaş Yayınları yok
5376 Antik Felsefe Walther Kranz (çev. Suat Y. Baydur) Sosyal Yayınlar 1994
5377 Antik Felsefe Walther Kranz (çev. Suat Y. Baydur) Sosyal Yayınlar 1994
5378 Antik Felsefe Walther Kranz (çev. Suat Y. Baydur) Sosyal Yayınlar 1994
5379 Kırbaç İnince Jeremy Reed (çev. Mehmet H. Doğan) Telos Yayınları 1997
5380 Descartes Söylem Spinoza İnceleme Leibniz Monadoloji Çeviren Aziz Yardımlı İdea 1998
5381 Hegel Doğa Felsefesi 1 Mekanik Çeviren Aziz Yardımlı İdea 1997
5382 Hegel Doğa Felsefesi 1 Mekanik Çeviren Aziz Yardımlı İdea 1997
5383 Dinlerin Gizemi Birant Esinoğlu Ceylan Yayınları yok
5384 Düşünce ve Dil L. S. Vygotsky (çev. S. Koray) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5385 Öğretmen Davranışları Ahmet Rahmi Ercan Eğitimde Temel Kitaplar Dizisi 1999
5386 İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları Louıs Althusser (çevs. Yusuf Alp, Mahmut Özışık) İletişim Yayınları 2002
5387 Kant Estetiği Taylan Altuğ Payel Yayınları 1989
5388 Sınırlı Devlet Carl. J. Friedrich (çev. Mehmet Turhan) Gündoğan Yayınları 1999
5389 Sürekli Devrim Teorisi Pierre Frank, Leon Troçki, Ernest Mandel, M. Aguilar Mora (der. Faruk Eren) Yazın Yayıncılık - Yeniyol Broşür Dizisi 2- 1991
5390 Varoluşçunun Varoluşu Paul Foulquie (çev. Yakup Şahan) Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998
5391 Antik ve Modern Demokrasi Moses İ. Finley (çev. Deniz Türker) Ayraç Yayınları 2003
5392 Ekonomi ve Nüfus Cipolla (çev. Mehmet Sırrı Gezgin) Tur Yayınları 1980
5393 İslam Dominique Sourdel (çev. Davut Dursun) İletişim Yayınları 1992
5394 John Stuart Mill'in Ahlak Anlayışı Sibel Öztürk Güntöre İlya Yayınları 2004
5395 Hukuk Felsefesi -Ders Notları- Niyazi Öktem Üçdal Neşriyat 1983
5396 Eğitim Üzerine Düşünceler Bertrant Russell (çev. Şebnem Duran) İlya Yayınları 2005
5397 Descartes F. Copleston (çev. Aziz Yardımlı) İdea 1997
5398 Yaracılık ve Pragmatizm F. Copleston (çev. Deniz Canefe) İdea 2000
5399 Oş Şehrinin Epigrafik Anıtları Çetin Cumagulov (çev. Kalmamat Kulamshaev) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 2001
5400 Yusuf Akçura Ahmet Temir Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1987
5401 Descartes Afşar Timuçin Kitaş Yayınları 1972
5402 Türkiye ve Avrupa Topluluğu Veysel Bozkurt Ağaç Yayınları 1992
5403 Kitabın Tarihi Albert Labarre (çev. Galip Üstün) İletişim Yayınları 1994
5404 İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine J. J. Rousseau (çev. Hakan Zengin) Morpa Kültür Yayınları 2003
5405 Epistemolojik Açıdan İman Hanifi Özcan M. Ü. İFAV Yayınları 1992
5406 Eğitimde Etik Felicity Haynes (çev. Semra Kunt Akbaş) Ayrıntı Yayınları 2002
5407 Bilim Kuramına Giriş Ellisabeth Ströker (çev. Doğan Özlem) Ara Yayınları 1990
5408 Immanuel Kant Günter Schulte Campus Verlag Yayınları 1991
5409 Ücretli Emek ve Sermaye Karl Marx (çev. Orhan Suda) Yorum Yayınları 1993
5410 Felsefenin ABC' si Önay Sözer Simavi Yayınları 1992
5411 Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usüller Hakkında Elkitabı anonim Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği 1998
5412 Marx ve Bilim J.D. Bernal (çev. Osman Arman) Bilim ve Sosyalizm Yayınları 1991
5413 Mevlana - Aşık ve Maşuk Recep Bilginer Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 2001
5414 İnsanın Kosmostaki Yeri Max Scheler (çev. Harun Tepe) Ayraç Yayınları 1998
5415 Türk Adının Anlamı Tuncer Baykara Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 2007
5416 Port Sudan Oliver Rolin (çev. Elif Gökteke) Dost Kitabevi 2001
5417 Platon'dan Habermas'a Delsefede Doğruluk ya da Hakikat Harun Tepe Ark Yayınevi 1995
5418 Bilginin Temelleri Arda Denkel Metis Yayınları 1998
5419 Osmanlı Meclisi Meb'usanında Kuvvetler Ayrımı ve Siyasal İşkenceler Ali Nejat Ölçen Ayça 1982
5420 Kimlik Bulmacası İçin Kılavuz Ahmet Güngören Ayraç Yayınları 2008
5421 Kapitalizm ve Şizofreni Gilles Deleuze (çev. Özcan Doğan) Araf Yayınları yok
5422 Toplumsal Performanslar Yaşar Çabuklu Ayraç Yayınları 2008
5423 Çağımızda Metafizik Sorunu Sevgi İyi Ayraç Yayınları 1999
5424 Cadıların Günbatımı Ahmet Güngören Ayraç Yayınları 2008
5425 Çağımızın Sanatı Aragon (çev. Bertan Onaran) Gerçek Yayınevi 1966
5426 Demokrasi Risalesi Yaşar Kaplan Aylık Dergi Yayınları 1985
5427 Din Gerçeği ve İslam Mehmet Alagaş İnsan Yayınları 1991
5428 Mutfak Çıkmazı Tahsin Yücel Can Yayınları 2005
5429 Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri Bertrand Russell (çev. Erol Esençay) İlya Yayınları 2001
5430 Bir Mutsuzluk Öyküsü Petrus Abelardus (çev. Betül Çotuksöken) Remzi Kitabevi 1988
5431 Düşüş Albert Camus (çev. Ahmet Ak) Seren Yayıncılık 1990
5432 Otuz Beş Doğu Filozofu Diane Collinson, Robert Wilkinson (çev. Metin Berke vd.) Ayraç Yayınları 2000
5433 Osmanlı-İtalyan Savaşında İttihatçılar, Masonlar ve Sosyalist Enternasyonal Orhan Koloğlu Ümit Yayıncılık 1999
5434 Atatürk Devrimi Sosyolojisi 2 Kurt Steinhaus (çev. Necdet Sander) Yeni Gün Haber Ajansı 1999
5435 Yüzbaşının Kızı Puşkin (çev. Nihal Yalaza Taluy) Varlık Yayınları 2004
5436 Mutlu Olma Sanatı Alain (çev. Yaşar Nabi Nayır) Varlık Yayınları 2004
5437 Abdülhamit Döneminde Sansür 2 Cevdet Kudret Yeni Gün Haber Ajansı 2000
5438 Kant - Bücher des Wissens Immanuel Kant Fischer Bücherei 1960
5439 Tarih Işığında Devrimlerimiz 3 Fahri Belen Yeni Gün Haber Ajansı 2001
5440 Timaios Eflatun (çev. Erol Güney, Lütfi Ay) MEB 1997
5441 Sivas Kongresi 3 yazar yok Cumhuriyet Gazetesi 1999
5442 Yıkıntılar 2 Volney (çev. Samim Kazım Akses) Cumhuriyet 1999
5443 Top Oynayan Kedi Mağazası Balzac (çev. Necdet Bingöl) Cumhuriyet 1998
5444 Denker Unserer Zeit 1 Arthur Hübscher R. Piper & Co Verlag 1958
5445 Organon 5 (Topikler) Aristoteles (çev. Hamdi Ragıp Atademir) M.E.B 1952
5446 Theages Platon (çev. Hamdi Varoğlu) M.E.B 1997
5447 Kriton Platon (çev. Zafer Taşlıklıoğlu) M.E.B 1989
5448 İon Platon (çev. İhsan Bozkurt) M.E.B 1989
5449 Lysis Platon (çev. Sabahattin Eyüboğlu) M.E.B 1989
5450 Kharmides Platon (çev. N.Şazi Kösemihal) M.E.B 1989
5451 Ahlak Üzerine Mektuplar Descartes (çev. Mehmet Karasan) M.E.B 1992
5452 Türk Hümanizmi 1 Suat Sinanoğlu Cumhuriyet Gazetesi 1998
5453 Türkiye' de Anayasalar Taha Parla İletişim Yayınları yok
5454 Organon 3 (Birinci Analitikler) Aristoteles (çev. H. Ragıp Atademir) M.E.B 1989
5455 Evrim Aldatmacası Harun Yahya Akit Gazetesi yok
5456 Evrim Aldatmacası Harun Yahya Okur Yayıncılık 1999
5457 Ortak Pazar Jean-François Deniau, Gerard Druesne (çev. Lerzan Özkale) İletişim Yayınları yok
5458 Namık Kemal Hayatı-Sanatı-Eserleri Hikmet Dizdaroğlu Milliyet Gazetesi (Varlık Yayınları) 1995
5459 Bir Olmak Jeffrey Moses (çev. Anita Tatlıer) Samsara 2003
5460 Türk Hümanizmi 3 Suat Sinanoğlu Cumhuriyet Gazetesi 1999
5461 İslamcılık Cereyanı 3 Tarık Zafer Tunaya Cumhuriyet Gazetesi 1998
5462 Atatürk ve Harf Devrimi M. Şakir Ülkütaşır Cumhuriyet Gazetesi 1998
5463 İşçi Sınıfının Doğuşu Kemal Sülker Cumhuriyet Gazetesi 1998
5464 İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı 2 Condorcet (çev. Oğuz Peltek) M.E.B 1990
5465 Cinayet Mahkemesi Anıları Andre Gide (çev. Sami Selçuk) Liman Kitapları 2004
5466 Grundlagen Der Athik Wolfhart Pannenberg Vandenhoeck & Ruprecht 1996
5467 Anti Kapitalist Zihniyet Ludwig Von Mises (çev. Yusuf Şahin) Liberte Yayınları 2004
5468 İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi Ernst Von Aster (çev. Vural Okur) İm Yayın Tasarım 2000
5469 Baharistan Molla Cami (çev.M. Nuri Gençosman) M.E.B 1990
5470 Arthur Schopenhauer Von Angelika Hübscher İnsel Verlag 1989
5471 Veba Albert Camus (çev. Oktay Akbal) Say Yayınları 1985
5472 Friedrich Nietzsche Volker Gerhardt Verlag C. H. Beck München 1992
5473 Toprak 1 Emile Zola (çev. Hamdi Varoğlu) M.E.B 1991
5474 Einführung İn Die Logik Wilhelm K. Essler Alfred Kröner Verlag 1969
5475 Mülksüzler Ursula K. LeGuin (çev. Levent Mollamustafaoğlu) Metis Yayınları 1997
5476 Keynes ve Keynesçilik Piere Delfaud (çev. İsmail Yerguz) Dost Kitabevi 2010
5477 Adorno Zur Einführung Willem Van Reijen Edition SOAK im Junius Verlag 1987
5478 Martin Buber zur Einführung Siegbert Wolf Junius Verlag 1992
5479 Evren ve Einstein Lincoln Barnett (çev. Nail Bezel) Varlık Yayınları 1969
5480 Günther Anders zur Einführung Konrad Paul Liessmann Edition SOAK im Junius Verlag 1988
5481 Öcü' nün Yemeğine Şarkılar Edmond Jabes (çev. Nilüfer Zengin) İmge Kitabevi 2000
5482 Körler Alfabesi Hans Magnus Enzensberger (çev. Ulrike Böhmer, Turgay Fişekçi) İmge Kitabevi 2000
5483 Nutuk Mustafa Kemal Atatürk (haz. Selçuk Maviengin) ART Yayın 2005
5484 Die Europaische Philosophie Hermann Glockner Philipp Reclam Jun. 1960Felsefe Dünyası Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index/index

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.