Ergani Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Sekreteri

 T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ   

    DİYARBAKIR ERGANİ  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Hacı TEKDEMİR

BİRİMİ:

Diyarbakır Ergani  Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

İdari Birimler

İŞ UNVANI:

Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür

Emir Alacağı Makam: Müdür

TEMEL GÖREVLERİ:

Yüksek Okulunun idari yapısının kurulması, yönetilmesi ve

denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi hazırlamak, kadro ihtiyaçlarını belirlemek, iç denetim çalışmalarına katılmak.

Görev Ve Sorumlulukları

1.      Meslek Yüksek Okulu Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılmak,

2.      İkinci öğretimde görev alacak personele verilecek mesai saatlerini düzenlemek ve idari personeli denetlemek,

3.      Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,

4.      Akademik eleman alınması ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,

5.      Yazı işlerinden ve Personel bürosundan çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol etmek,

6.      Temizlik hizmetlerini denetlemek,

7.      Birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek, Personelin kadro ihtiyaçlarını planlamak,

8.      İhalelerle ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak,

9.      Bütçeyi hazırlamak ve yönetmek,

10.  Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgileri tutmak, güncellemek,

11.  Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak,

12.  Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek,

13.  Meslek Yüksek Okulu mallarını, kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak savurganlıktan kaçınmak,

14.  Bina bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak,

15.  İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek,

16.  Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak,

17.  Meslek Yüksek Okulunun güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek,

18.  Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek,

19.  Personelin düzgün kıyafetle mesaiye devam etmelerini sağlamak,

20.  Müdürün ve rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak,

21.  Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak,

22.  Elemanları performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için rotasyona tabi tutmak veya hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak,

23.  Meslek Yüksek Okulunun etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak,

24.  Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

25.  Müdür’ün uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

26.  Müdür ve Müdür Yardımcılarının uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.