Ergani Meslek Yüksekokulu
Taşınır Kayıt Kontrol

T.C.

 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR ERGANİ MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Hamit HEKİMOĞLU

BİRİMİ:

Diyarbakır Ergani Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Taşınır Kayıt Kontrol

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

Görev Ve Sorumlulukları

 1. Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmek.
 2. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini ilgili birimlere göndermek.
 3. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 4. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 5. Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisine bildirmek.
 6. Sorumlu oldukları depolarda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve zararları önleyici tedbirleri almak, harcama yetkilisine bildirmek.
 7. Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak.
 8. Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
 9. Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanları kayıtlardan silmek, hurdaya ayrılan malzemeyi imha etmek ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak.
 10. Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak.
 11. Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 12. Taşınır işlem fişi düzenlemek.
 13. Meslek Yüksek Okulunun etik kurallarına uymak
 14. Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,
 15. Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.
 16. Müdür, Müdür Yardımcıları ve Meslek Yüksek Okulu Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.