Ergani Meslek Yüksekokulu
Personel İşleri

T.C. 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ERGANİ MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Fatma ORTAÇ

BİRİMİ:

Diyarbakır Ergani Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Personel İşleri                 

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

Görev Ve Sorumlulukları

1.      Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükselme ve görev süresi uzatım işlemlerinin yapılması ve takibi.

2.      Akademik ve idari personelin kıdem ve terfi işlemlerinin yapılması ve takibi.

3.      Personel veri girişlerinin, üniversitemiz personel otomasyonuna, HİTAP – SGK otomasyon sistemine girişiyle ilgili gerekli işlerin yapılması ve takibi.

4.      Akademik ve idari personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmenin yanısıra tüm yazışmalarının yapılmasını sağlamak. Akademik ve idari personele ait yazışmaları yapmak.

5.      Göreve başlayan ve ayrılan personele ait yazışmaları yapmak.

6.      Akademik ve idari personelin izin, görev, rapor dönüşü göreve başlama yazışmalarının yapılması ve tahakkuk birimine bildirilmesi.

7.      İdari personelin asalet tasdik işlemlerini yürütmek.

8.      Akademik ve idari Personelin kadro talebi ile ilgili yazıları yazmak.

9.      Meslek Yüksek Okulu Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu üyelerinin, bölüm ve anabilim dalı başkanlıkları görev ve süre uzatımlarını yapmak ve takip etmek.

10.  Akademik ve idari personele ait mal bildirim formlarının Rektörlüğe iletmek.

11.  Akademik personelin ders görevlendirme işlemlerini yapmak.

12.  Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik¬ işlemlerinin takip etmek

13.  Akademik ve idari personelin tüm özlük işlerinin yürütülmesi dosyalarının arşivleme işlemlerini yapmak.

14.  Akademik ve idari personelin askerlik, izin işlemlerinin takip edilmesi.

15.  ÖYP kapsamında tüm işlemleri yürütmek.

16.  40/a, 40/b, 40/d ve 31. Madde ders görevlendirmelerini yapmak.

17.  2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilecek öğretim elemanlarının görevlendirme işlemlerini yürütmek ve takibinin yapmak.

18.  Yasal mevzuat ile ilgili akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini sağlamak.

19.  Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini gizlilik esasına göre yürütmek.

20.  Akademik personelin kadro ilan çalışmaları ile ilan sonrası işlemlerinin yürütmek.

21.  Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak.

22.  Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.

23.  Meslek Yüksek Okulunun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek 

24.  Müdür, Müdür Yardımcıları. ve Meslek Yüksek Okulu sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.