Ergani Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı

                                    T.C.                                                    

DİCLE ÜNİVERSİTESİ   

ERGANİ  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Müdür Yardımcısı 

Öğretim Görevlisi Ercan OK

BİRİMİ:

Diyarbakır Ergani Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:


İŞ UNVANI:

Müdür Yardımcısı

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür

Emir Alacağı Makam: Müdür

TEMEL GÖREVLERİ:

Meslek Yüksek Okulunun eğitim-öğretim ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve denetlemek

Görev Ve Sorumlulukları

1.      Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,

2.      Yeni öğrencilerin uyum etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,

3.      Türk Cumhuriyetleri ve diğer Ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak.

4.      Meslek Yüksek Okulu ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak.

5.      Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması, Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek,

6.      Eğitim-öğretimle ilgili kurullara girecek evrakları incelemek,

7.      Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek,

8.      Her türlü burs işlemlerini yürütmek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,

9.      Fakir, özürlü, yardıma muhtaç öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,

1.      Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,

2.      Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek,

3.      Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek,

4.      İlgili Enstitüler ile ilgili ilişkileri sürdürmek,

5.      Öğrenci sorunlarını Müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak,

6.      Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek, öğrenci staj taleplerini incelemek,

7.      Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek,

8.      Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde kullanılmasını Denetlemek, bilgisayar laboratuvarı ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

9.      Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, Meslek Yüksek Okulu dışından talep edilecek öğretim elemanlarını tespit etmek, bu konuda Müdürü bilgilendirmek,

10.  Bölünerek verilecek derslerin denetimini yapmak.Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak

11.  ERASMUS ve FARABI programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak,

12.  Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek,

13.  Meslek Yüksek Okulunun etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

14.  Müdür’ün uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.