Ergani Meslek Yüksekokulu
Kütüphane

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR ERGANİ MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BİRİMİ:

Diyarbakır Ergani Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Kütüphane

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

Görev Ve Sorumlulukları

1.      Kütüphaneyi devamlı temiz, düzenli ve bakımlı tutmak

2.      Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak,

3.      Kitapların kaydı, tasnifi, ciltlenmesi, kitap ve makalelerin katalog fişlerini hazırlamak,

4.      Okuyuculara kütüphane kullanımı danışmanlık hizmeti vermek

5.      İdarenin belirleyeceği şartlarla kitapların personele ödünç verme işlemlerini ve iadelerini takip etmek

6.      Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak yada onlara kaynak göstererek çözüm getirmek

7.      Kitap salonu bilgisayarların kontrolünü yapmak,

8.      Kütüphane ortamının sessiz olmasını sağlamak,

9.      Öğrencilerin okulda bulunduğu saatlerde kütüphanenin açık olmasını sağlamak,

10.  Süreli yayınları fişlerine kaydederek izlemek, noksanlıkları tamamlamak ve cilt birliği sağlananları ciltleterek kaydetmek

11.  Okuyucu ve araştırmacıların kütüphaneden yararlanmasına yardımcı olmak

12.  Gerekli yayınların takibi ve temini ile yeni gelen kitapların sergilenerek tanıtılmasını sağlamak

13.  Kütüphaneye bağlı bölüm ve servislerin teknik çalışmalarına yardımcı olmak,

14.  Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,

15.  Demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak,

16.  Kitapların yıllık sayımı ile sayım ve icmal cetvellerini düzenlemek,

17.  Kütüphanedeki kitapların bakım ve muhafazasını sağlamak,

18.  Kütüphaneyi mesai saatleri içerisinde devamlı açık ve hizmete hazır halde tutmak,

19.  Müdür, Müdür Yardımcıları ve Meslek Yüksek Okulu Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.