Erasmus Koordinatörlüğü
European Credit Transfer and Accumulation System

Avrupa Birliği (AB) şemsiyesi altında ortak değerler çerçevesinde bütünleşmek isteyen Avrupa ülkelerinin uygulamaya koymuş olduğu Avrupa Birliği Programları'nın amacı, ülkeler arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmektedir. Bu programların uygulanması, sosyo-ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda ülkelere büyük katkıda bulunmaktadır.

AB eğitim programlarından LLP, eğitime Avrupa boyutunu getirmeyi ve katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirerek eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. LLP'in eylem planları arasında yer alan ve yükseköğrenime tahsis edilen programı olan ERASMUS'un başlamasıyla, öğrencilerin yurtdışında görmüş oldukları eğitimlerinin tanınması, hem kendileri hem de ülkelerindeki yükseköğretim kurumları için sorun haline gelmiştir.

Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için AB tarafından Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) geliştirilmiştir. ECTS kurumlar arasında köprü görevi yaparak geçişi sağlamakta ve öğrencilere geniş seçenekler sunmaktadır. Sistem, başarı ve öğrenme düzeyleri için ortak bir platform oluşturarak kurumların başarıyı değerlendirmelerini kolaylaştırmaktadır. Böylece ulusal yükseköğretimin uluslararası düzeyde yorumu kolaylaşmaktadır.

ECTS'İN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 

ECTS sistemi 3 ana unsura dayanmaktadır.Bunlar; bilgi (programlar ve öğrenci başarısı hakkında), ikili sözleşme (kurumla öğrenci arasında) ve ECTS kredisinin kullanımıdır (öğrenci iş yükünün göstergesi olarak). Bu üç temel unsur bu alanda şu üç dokümanı gerekli kılmaktadır; Bilgi paketi, başvuru formu/ öğrenme anlaşması ve not dökümü (transkript). ECTS sistemi çoğunlukla çalışmalarını yurtdışında yürütmek isteyen öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılır.

ECTS içerik, yapı ya da programların denkliği gibi konularda düzenleme yapmaz. Tüm bu konular ilgili yükseköğretim kurumunun işbirliği sözleşmesinde belirtmesi gereken kalite ile ilişkili konulardır. ECTS kurumlar arası geçişi kolaylaştırır ve akademik tanınma için temel oluşturur.

Tam akademik tanınma; yurtdışında alınan eğitimin (içerik ve program farklılaşsa bile), gelinen üniversiteyle karşılaştırılabilir bir sürede tamamlanmasıdır.

ECTS'nin kullanımı gönüllülük esasına ve karşılıklı güvene dayanır. Her kurum kendi ortağını seçer.

ECTS şu yollarla geçişlilik sağlar;

* ECTS kredisi: Bu kredi, öğrencinin her bir ders için tamamlaması gereken işgücünü gösteren sayısal değerdir.

* Bilgi paketi: Çalışanlara ve öğrencilere bölümler, fakülteler, organizasyon, çalışanların genel yapısı ve ders üniteleri hakkında yazılı bilgi sağlar (Bkz. Bilgi Paketi bölümü).

* Not dökümü (Transkript): Öğrenci başarısını gösterir not dökümü, kurumlar arası geçiş sağlayabilecek ve dönüşümü kolay olacak nitelikte olmalıdır.

* Öğrenim anlaşması: Öğrencinin geldiği kurum, ev sahibi kurum ve öğrenci arasında yapılan ve çalışma programları dersler için gerekli ECTS kredilerini gösteren bir anlaşmadır.

 

Yurtdışındaki çalışmaların akademik tanınması için iyi iletişim ve esneklik gereklidir. Bu açıdan ECTS koordinatörlerine akademik ve yönetimsel açıdan önemli roller düşmektedir

ECTS kredileri, modüler eğitim alan doktora öğrencileri tarafından da kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Öğrencilere düzenli bir ders ünitesi sunulmalı ve öğrenciler gittikleri üniversitenin kendi öğrencileri için uyguladıkları programdan farklı bir programa tabi tutulmamalı, aynı programı izleyebilmelidirler.

ECTS ileri düzeyde yurtdışındaki çalışmalara olanak sağlar. ECTS ile öğrenciler gittikleri kurumda eğitimlerini tamamlayabilir, hatta isterlerse üçüncü bir kuruma geçebilirler. Bu durumun kabul edilebilir olup olmadığına kurumların kendisi karar verir. Bu noktada not dökümü öğrencinin akademik geçmişi hakkında bilgi verir ve kurumun karar vermesine yardımcı olur.

ECTS'İN KULLANIMINDAKİ TEMEL KOŞULLAR

 

Kurumsal İsteklilik

ECTS gönüllü katılım, geçişlilik, esneklik ve karşılıklı güven esaslarına dayanır. Çalışanlar ECTS'nin mekanizması ve genel prensipleri hakkında bilgilendirilmelidir.

* ECTS uygulamasına geçilmeden önce özellikle şu çalışmaların yapılması gerekir;

* ECTS kurum koordinatörünün atanması,

* Fakülte ve bölümlerdeki konu alanlarına göre ECTS bölüm koordinatörlerinin atanması,

* Ders üniteleri için ECTS uyarlamasının yapılması,

* ECTS'nin kullanılacağı tüm bilgi alanlarında A.B. dilleri ve ulusal dilde birer bilgi paketinin oluşturulması.

* ECTS başvuru formları, transkriptler ve öğrenme anlaşmasının kullanılması.

 

Problemlerin Çözümü:

ECTS akademik tanınmayı göreceli olarak daha kolay bir hale getirir. Fakat öğrencilerin gelecekleri açısından düşünüldüğünde, her zaman alınması gereken önemli akademik ya da pratik kararlar vardır. ECTS ile kurumlar misafir öğrencilere kendi öğrencileri ile aynı süreci uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırmaktadırlar.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.