Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Birimi

İşletmenin idari işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür,

  • Bölüm ile ilgili her türlü yazışmayı hazırlar, bölüme havale edilen evrakları gelen evrak defterine işler, cevap verir ve arşivler;
  • Döner sermaye kadrolarına atanan memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenler, izler ve denetler,
  • İşletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapar,
  • İşçilerin ve 4/b sözleşmeli personelin maaş, ikramiye, nöbet ve fazla mesai bordrolarını hazırlar  ve bankadan ödenmesini sağlar,
  • İşçilerin ve 4/b sözleşmeli personelin yıllık izin kayıtlarını tutar, almış oldukları raporları takip eder ve çalışılmayan günler için işletmeye ödenmesi gereken ücretlerin SGK ve kişilerden tahsilini sağlar,
  • Döner sermaye faaliyetlerinde bulunan birimlerimizin gelir cetvellerine bağlı olarak göndermiş oldukları katkı payı bordrolarını hazırlayarak bankadan ödenmesini sağlar.
  • Bağlantılar Süreli Yayınlar
    © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.