Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Ders İçeriklerimiz

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÇÜNGÜŞ MEHMETADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

 

 

Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I

 

Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği,İnkılâp kavramı ve Atatürk; Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler: Avrupa´daki gelişmeler; Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri; Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri; Fikir Hareketleri; Devleti Yıkan Savaşlar: Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı; Mondros Mütarekesi: Mütareke bahanesiyle yapılan işgaller; İşgaller karşısında tutum; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti´ni Teşkilâtlandırması; Mustafa Kemal Atatürk´ün kişilik özellikleri;Mustafa Kemal Atatürk´ün görevleri; Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışı;Amasya Genelgesi; Kongreler; Misâk-ı Millî; Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millî Mücadele’ye karşı hareketler; Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri; Sevr dayatması:Sevr´e karşı Türk Milleti´nin varlık mücadelesi; Düzenli Ordu Dönemi: İnönü Savaşları; Londra Konferansı; Sakarya Muharebesi; Büyük Taarruz; Millî Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası; Antlaşmalar Dönemi: Mudanya Ateşkes Antlaşması;Lozan Barış Antlaşması

 

 Türk Dili I

 

Dil nedir? Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.Dil kültür ilişkisi; Türk Dilinin gelişimi ve tarihi devreleri; Türk Dilini bugünkü durumu ve yayılma alanları;Sözcükte ve cümlede anlam ilişkileri; Ses bilgisi; Yapı bilgisi; İsimlerin cümle içinde kullanılışı. Zamirlerin cümle içinde kullanılışı; Zarfların cümle içinde kullanılışı; Fiil, basit fiil çekimi; Fiilimsiler, fiil çatısı; Yapıları bakımından fiiller; Edat ve bağlaçların cümle içinde kullanışları; Ünlemler

 

Yabancı Dil I

 

Tekil ve çoğullarda sahip olama, işaret ve mülkiyet zamirleri, bazı. biraz ve hiç; Sayılan ve sayılamayan isimlerde bazı, biraz, hiç, çok ve pek çok ifadeleri; Kaç para ve ne kadar soru kelimeleri, edatlar, emir cümleleri, Can yardımcı fiili; Şimdiki zaman, belirli harfi tarif ve geniş zaman; Nesne olan zamirler, zamanı ve saati sorma ve söyleyebilme, Sıfatlar ve zarflar; Yakın gelecek zaman, - meli , -mali zorunluluk ifadeleri, -ması gerekir ifadesi; Olmak fiilinin geçmiş hali, geçmiş zamanın hikayesi; Sıfatların derecelendirilmeleri; Zarflar ve derecelendirilmeleri, çok, yeterince ifadeleri

 

Matematik 1

 

Sayılar (doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar) ; Üslü sayılar ; Köklü sayılar ; Cebirsel ifadeler, Özdeşlikler, Çarpanlara ayırma ve rasyonel ifadeler ; Fonksiyonlar ; Birinci dereceden denklemler ; İkinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler ; İkinci dereceden fonksiyon ve grafikleri ; Trigonometri; Üçgenlerde trigonometrik ifadeler ; logaritma; Üslü denklemlerin çözümü 

 

 Doğru Akım Devreleri

 

Temel kavramlar; Atomun yapısı, iletken yalıtkan ve yarıiletken maddeler; Elektrik yükü, elektrik alanı,elektrik potansiyeli; Elektrik akımı, birimi ve ölçülmesi, elektrik akım çeşitleri; Gerilimin birimi ve ölçülmesi, iş ve güç hesapları ve ölçülmesi; Ohm kanunu, direnç ve iletken; Seri,paralel ve seri-paralel devre çözüm yöntemleri; Seri devreler ve Kirşof’un gerilim kanunu; Paralel devreler ve Kirşof’un akım kanunu; Çevre akımları yöntemi; Düğüm gerilimleri yöntemi; Süperpozisyon yöntemi; Thevenin ve norton yöntemleri; Maksimum güç teoremi; Yıldız-üçgen, üçgen-yıldız dönüşümü; Doğru akımda geçici olayların kısa anlatımı

 

Ölçme Tekniği

 

Birimler; Standart, Ölçme ve kalibrasyon; Hatalar; Ölçü hataları; Cihaz karakteristikleri; Ortalama, sapma ve standart sapma; Doğru akım ölçmeleri; Ölçme alanının genişletilmesi; Multimetreler; Alternatif akım ölçmeleri; Güç ve iş ölçmeleri

 

Tesisata Giriş

 

Çok katlı ve çok daireli  bir apartman proje çizimi ile ilgili olarak,  belirlenen kuralların hatırlatılası ve EMO’ nun ilgili standartlarının okunması  ve tartışılması; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi ve tartışılması; Tesisat montaj teknikleri hakkında bilgilendirme; Genel güvenlik tedbirleri ile elektrik çarpmasına karşılanacak tedbirlerin anlatılması, topraklama ve sıfırlama; Elektrik tesisatlarında kullanılan malzemeler; Aydınlatma teknikleri ve hesaplarının anlatılması; Gerilim düşümü hesaplamaları, Sigorta hesabı, Tablo yükleme cetveli; Kolon şeması çizimi; Projede kullanılan semboller; Eskiz kağıdına çizilen proje taslağının takdimi ve tavsiye alınması; Projelerin asetat kağıdına aktarılması; Maliyet analizlerinin hazırlanması, Projenin dosya haline getirilmesi

 

Meslek Etiği

 

             Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemleri, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek etiği, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk kavramı

 

İş  Güvenliği

 

İş yeri güvenliği ile ilgili temel tanımlar; Mesleki ve teknik eğitim; Okul ve işletmelerde meslek eğitimi; İnsan sağlığı; İş güvenliği; İş kazaları; Yaralanma; Meslek hastalıkları; Çevre güvenliğini tehdit edici unsurlar; Konutlarda güveliği tehdit edici unsurlar; İş yeri güvenliği; Temizlik düzen; El aletleri; İş yerinde kazalara karşı koruyucu aletler; Meslek hastalıkları; Kaza ve yaralanma; Kaza raporu; Anatomi; Kazalarda ilk yardım

 

Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-II

 

İç ayaklanmalar ve bunlara karşı tedbirler; Güney ve doğu cepheleri; Merkez ordusunun kurulması; San -Remo konferansı Sevr antlaşması ve hükümler. Sevr antlaşmasında Ermenistan konusu ve ermeni terörizmi. Gümrü barış antlaşması. Teşkilatlı ordu kurma teşebbüsü ve Çerkez Ethem olayı; TBMM ve İstanbul Hükümeti arasındaki münasebetler; Türk-Rus münasebeti ve Moskova antlaşması. Türk-Afgan Antlaşması. Londra konferansı Büyük Yunan Taarruzu.Teşkilatı Esasiye Kanunu.İstiklal Marşı.TMBMM içinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Grubu  Sakarya Meydan Savaşı. Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’de Başkomutanlığı kabul etmesi. Tekalifi Milliye emirleri. Kars Antlaşması; Ankara Antlaşması. Büyük Taarruz Planı. Baş Komutan Meydan Muharebesi. Ziya Gökalp başkanlığında kurulan ekonomik heyet;İzmir İktisat Kongresi.Mudanya Mütarekesi.Saltanatın kaldırılması.A. Mecit Efendinin TBMM’ce halife seçilmesi Lozan Konferansının kesintiye uğraması. Lozan Barış Konferansının imzalanması ve temel hükümler. Lozan Barış Konferansında çözümlenemeyen konular. Cumhuriyetin ilan edilme nedenleri; Halifeliğin kaldırılması. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Şeyh Said ayaklanması. Serbest Cumhuriyet Fırkası Hukuk inkılabı. Irak ve Musul Sorunu. Montrö Sözleşmesi; Hatay’ın Anavatan’a katılması; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi. Atatürkçülüğün nitelikleri;  Atatürkçülüğün dayandığı temel esaslar.Cumhuriyetçilik; Cumhuriyetçiliğe doğru yapılan inkılaplar. Milliyetçilik.Halkçılık; Devletçilik. Laiklik. İnkılapçılık

 

Türk Dili-II

 

Yazım kuralları; Noktalama işaretleri; Noktalama işaretleri; Cümle öğeleri; Cümle bilgisi; Anlatım bozuklukları; Sözlü anlatım; Yazılı anlatım; Resmi yazılar; Rapor, tutanak vb. yazılar; Dilekçe ve özel yazılar

 

Yabancı Dil II

 

Yemekler hakkında konuşmak "Some" ve "Any" kullanımı. Sıklık bildiren zarflar. İlgili konuşmak ve soru sormak. "Can" le evet hayır ve Wh- soruları sormak; Doğum günleri hakkında soru sormak ve planlar hakkında konuşmak. gelecek zaman "be going to" Gelecek zaman ifadeleri; Yol sorma ve yol tarifi; Sağlık problemlerini anlatma ve tavsiyede bulunmak. Olumlu olumsuz sıfatlar, emir cümleleri. Vücut bölümleri; Aktiviteler hakkında soru sorma bilgi verme . Geçmiş zaman . Evet-hayır soruları ve kısa cevaplar; Boş zaman aktiviteleri hakkında konuşmaları dinlemek . Geçmiş zamanda -ed kullanımı; Doğum günü ve yeri hakkında soru sorma ve bilgi verme. Deneyimleri anlatma. Was-were-did 'le Wh- soruları sormak. Ünlülerin hayatıyla ilgili soru yazmak; Kişilerin konumlarını tanımlama, telefon konuşmaları. Would you liketo….? , Do you like to…? ile davet.;Davet etme, davetleri reddetme ve kabul etme. Özür bildirme

 

Matematik II

 

Matris ve Lineer Denklem Sistemleri ; Determinant Hesabı ; Ters Matrisin Bulunması ; Limit Hesabı ; Süreklilik ve Fonksiyonların sürekliliği ; Türev ve Türev Alma Kuralları ; Trigonometrik ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri ; Türev ve Uygulamaları ;İntegral ; İntegral ve Uygulamaları ; İstatistik; Bazı Temel Kavramların tanımlanması ; Frekans dağılımları ve verilerin grafiksel gösterimi 

 

Alternatif Akım Devreleri

 

Devre eleman ve kaynakları; Çevre ve düğüm analizi; R,L,C devresinin analizi; Seri bağlı devrelerin analizi; Paralel bağlı devrelerin analizi; Devre teoremleri; Aktif, reaktif, görünür güç hesaplamaları, güç katsayısı, kavramları.3 fazlı devreler ve 3 fazlı devrelerde güç Üç fazlı devrelerin analizi

 

Temel Elektronik

 

Analog elektronik dersinde kullanılan yarıiletken malzemeler ve yapısal özellikleri hakkında genel bilgi; Diyot nedir? Çeşitleri hakkında genel bilgi; Silisyum ve germanyum diyotların yarıiletken yapıları sembol ve çalışmaları; Diyot uygulamaları; Yarım-dalga doğrultmaç; Tam-dalga doğrultmaç; Filtre Devreleri; Kırpıcı ve sınırlayıcı devreler;  Zener diyot; Zener diyot uygulamaları; Varikap Diyot;Optik Diyotlar; Özel amaçlı diyotlar; Sistem uygulamaları; BJT nin çalışması, yarıiletken yapısı ve kılıftipleri; BJT nin karakteristikleri ve parametreleri; Transistor ün anahtar olarak çalışması; Transistor ün DC analizi; Transistor ün AC (Küçük sinyal) analizi;op-amp ın yapısı ve özellikleri, Eviren ve evirmeyen yükselteç

 

Trafo Ve Doğru AkımMakinaları

 

D.A. Makinalarının çalışma İlkeleri yapısı ve parçaları; D.A. makinasının motor ve generatör çalışması arasındaki farkı; D.A Makinalarında indüklenen gerilim ve moment hesabı; D.A. Makinalarında besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu; D.A. Genaratörlerinin temel davranışları (Karekteriskleri); D.A. Motorlarında yol verme, hız kontrolü ve frenleme;  Tek Fazlı ve Üç Fazlı Transformatörlerin Yapısı ve çalışma ilkeleri ; İndüklenen geriliminin değişkenleri ve çevirme oranlarının elde edilme yöntemleri; Amper sarım yasasının uygulanmasını kavranması ve örnek problem çözümü; Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması; Kısa devre gerilimi, kısa devre kayıpları, güçler ve güç katsayısı; Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerde sargı direncinin ölçülmesi; Transformatörlerin eşdeğer devresi ve transformatörlerde verim; Üç Fazlı transformatörlerinin değişik bağlantı grupları; Üç Fazlı transformatörlerinin değişik bağlantı grupları

 

Araştırma Yöntem veTeknikleri

 

Temel kavramlar; Bilime felsefi yaklaşım; Temel yöntemler; Alıntı yöntemleri, Kaynak gösterme yöntemleri; Tezlerle ilgili teme bilgiler; Tezin aşamaları; tezin kısımları; Tez yazım kuralları; Makale hakkında bilgiler; Kütüphaneler hakkın dabilgi; Resmi yazışma kuralları, İntihal

 

Sayısal Elektronik

 

Dijital ifadeler; Sayı sistemleri; Temel lojik kapılar, Lojik diyagramlar ve boolean cebri, İşlem sadeleştirme metotları, Lojik devrelerin NAND kapıları ile kurulması, Lojik devre dizaynı

 

 Elektromekanik Kumanda Sistemleri

 

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma,Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme , Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Çift devirli motorlarda kumanda, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Doğru akım  motorlarına yol verme,Doğru akım  motorlarında devir yönü değiştirme, Doğru akım  motorlarında frenleme

 

Güç Elektroniği I

 

Güç elektroniği kavramları; Tristör çeşitleri; Faz kontrollü doğrultucu; Tek fazlı tam dalga doğrultucu; Üç fazlı tam dalga köprü dönüştürücü; Doğru akım kıyıcıları; R.L yüklü düşürücü kıyıcı; Alternatif akım kıyıcıları; Tek fazlı alternatif akım kıyıcıları

 

 Asenkron Ve Senkron Makinalar

 

Üç fazlı asenkron makinelerin temel ilkesi; Üç fazlı asenkron makinelerin eşdeğer devresi; Üç fazlı asenkron makinelerin boşta ve kısa devre çalışması; Asenkron makinelerin hız kontrol yöntemleri; Bir fazlı asenkron makinalar; Makinelerin çalışmasında temel özellikler; Senkron motorlar ve genaratörlerin çalışma özellikleri, Senkron genaratörlerde omik. İndüktif ve kapasitif fazör diyagramlar; Senkron genaratörlerin paralel bağlanması; Genaratörleri senkronize etme yöntemleri; Senkron makinelerde  frekans ile uyarma; Senkron makinelerde yükleme ve fazör diyagramları; Senkron makinelerde aktif ve reaktif güç ayarı

 

Sistem Analizi Ve Tasarımı

 

Proje için bilgi derleme tekniklerinin anlatılması; Bilgileri organize etme yöntemlerinin anlatılması; Emniyet tedbirlerini de dikkate alarak ön proje hazırlıkları; Proje gerekçelerini hazırlama; Proje ön hazırlıkların hocaya takdim edilmesi; Proje taslağının hazırlanması; Gerekli düzeltmelerin yapılması; Maliyet analizlerinin hazırlanması Güvenlik analizlerini yapılması; Projenin dosya haline getirilmesi, Proje için bilgi derleme tekniklerinin anlatılması; Bilgileri organize etme yöntemlerinin anlatılması; Emniyet tedbirlerini de dikkate alarak ön proje hazırlıkları; Proje gerekçelerini hazırlama; Proje taslağının hazırlanması; Grekli düzeltmelerin yapılması; Maliyet analizlerinin hazırlanması; Güvenlik analizlerini yapılması; Projenin dosya haline getirilmesi

 

Elektrik Enerji Santralleri

 

Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri, Termik santraller, Nükleer santraller, Hidroelektrik santraller, Yenilenebilir enerji santraller, Gaz türbinli santraller; Otoprodüktörler; Kojenerasyon santraller; Rüzgar santralleri; Güneş enerjisi santraller; Çöplerden elektrik üretmek; Jeotermal santraller; Enerji Santrallerinde oluşan arızalar

 

Bilgisayar Destekli Proje -I

 

       Temel Çizim Yöntemleri,Verilen Bir Cismin Çizimi, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma,Katmanları, Renkleri ve Çizgileri,Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi

 

Ofis Yazılımları

 

Temel bilgisayar kavramları; Windows işletim sistemi; Kelime işlemci (Ms Word); İşlem tablosu (MsExcel);  Sunum programı (Ms Power point);Ms Outlook;

 

 

Güç Elektroniği II

 

İnverterler (DC- AC dönüştürücü); Tek fazlı köprü inverter; Üç fazlı inverterler; Gerilim kontrollü üç fazlı inverter; Alternatif akım sürücüleri

 

 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım

 

Elektrik ve elektronik devre çizim programının kurulması ve program ara yüzünün tanıtımı, elektrik ve elektronik devre sembolleri, Analog devre sembolleri ve devre çizimi, Dijital devre sembolleri ve devre çizimi, Analog devreler için görsel ölçü aletlerini kullanma, Analog devreler için grafik (analiz) menüsünü kullanma, Dijital devreler için görsel ölçü aletlerini kullanma, Dijital devreler için grafik (analiz) menüsünü kullanma, Baskı devre çizim programının kurulması, Baskı devre çizim programı ara yüzünün tanıtımı, Elektronik devre sembolleri, Elektronik şema çizim programlarından proteus, Otomatik baskı devre çizimi, Çıktı alma

 

Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı

 

Elektrik enerjisi elde etme yöntemleri; Elektrik santral çeşitleri; Elektrik şebeke çeşitleri; Transformatörler; Şalt saha merkezleri; Transformatör merkezleri; Ayırıcılar ve kesiciler; Şebeke hat sabitleri; Hava hattı iletkenleri; İzolatörler; Elektrik direkleri; Elektrik enerjisinin iletimi; Elektrik enerjisinin dağıtımı; Elektrik dağıtım projesi okuma

 

Elektronik Devre Tasarımı

 

Elektronik devre elemanları; Özellikleri; Devre tasarımı; Devre tasarımında kullanılan malzemeler; Lehimleme; El ile baskı devre çizimi

 

Programlanabilir Denetleyiciler

 

Programlanabilir denetleyicilere giriş; Plc'lerin temel birimleri; Programlamaya giriş; Merdiven diyagramı ile programlama; Komut listesi ile programlama; Set-reset komutları; İvedi işlem komutlar; Zamanlayıcı - sayıcı uygulamaları; Matematiksel işlem komutları; İleri seviye işlem komutları; Plc çeşitlerinin karşılaştırılması; Farklı PLC modellerinin programlanması

 

Sensörler ve Transdüserler

 

Manyetik sensörler ve transdüserleri; Basınç sensörleri ve transdüserleri; Ses transdüser ve sensörleri; _Nem sensörleri ve trasdüserleri; Hız sensörleri ve trasdüserleri; Titreşim sensörleri ve trasdüserleri; İvme sensörleri ve trasdüserleri; Konum sensörleri ve trasdüserleri;  Yaklaşım sensörleri ve trasdüserleri; Akış sensörleri ve trasdüserleri; Seviye sensörleri ve trasdüserleri;  Darbe (Kuvvet) sensörleri ve trasdüserleri;  Isı sensörleri ve transdüserleri;

 

Arıza Analizi

 

Arıza bulma metodları; Arızada kullanılan işlemler; Arızalı birimi veya elemanı bulma; Elektrik-Elektronik devrelerde arıza giderme; Katalog okuma; Bakım işlemleri; Onarım ve servis işlemleri.

 

Sarım Tekniği

 

Doğru akım makinalarında gerilim dengeleme, Kompanzasyon ve komütasyon sarımları, D. C. Ark kaynak generatör sarımları , Asenkron motor rotor sarımları ve dahlender sargı, Sabit momentli değişken güçlü , Sabit güçlü değişken momentli ve değişken güçlü değişken momentli asenkron motor sarımları, Bir fazlı kollektörlü A. C. Motor sarımları.

 

Özel tasarımlı Motorlar

 

Özel Motorların Kurulumunu; Step Motorların tanıtılması; Step motorların sürme yöntemleri; Servo Motorların tanıtılması; Servo motor sürücüleri; Üniversal Motorların tanıtılması ve sürücüleri.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.