Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
E-Belge ve Personel Koordinasyon Birimi

                        E-Belge ve Personel Koordinasyon Birimi Görev ve Sorumlulukları

E-Belgeve Personel Koordinasyon birimi; Üniversitemiz bünyesinde kullanılan ElektronikBelge Yönetim Sistemi ve Personel Sisiteminde doğabilecek sorunlara müdahaleetmek, son kullanıcı eğitimlerinde gerekli işlemleri takip etmek ve eğitiminverileceği ortamı hazırlamak, sunucularda doğabilecek sorunlara müdahale etmekve sistemin sorunsuz çalışmasının sağlayarak devamlılığını sürdürmek için hertürlü kontrol, denetim ve planlama işlerini ile Personel yazılımı işlerinitakip etmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurumumuzdaki belge ve bilgialış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bubilgilerin anlık olarak yönetilmesini sağlama, koordinasyonu yapma ve sisteminkararlığını sağlamak amacıyla gerekli rutin incelemeleri yaparak raporlamaktansorumludur.

Elektronik Belge YönetimSistemi Görev ve Sorumluluk Alanları;

 • Üniversitemiz içerisinde tümbirimlerin Elektronik Belge Yönetim Sistemini sorunsuz bir şekildekullanmalarına olanak sağlamak,

 • Elektronik Belge YönetimSistemini kullanacak Akademik ve İdari personellerin sisteme giriş için gerekliolan kullanıcı adı ve parola tanımlamalarının yapılması ve bununla ilgilidoğabilecek sorunların giderilmesini sağlamak,

 • Elektronik Belge YönetimSistemi üzerinde genel olarak tanımlı iş akışlarının kontrolünü sağlamak vedoğabilecek sorunlara müdahale etmek,

 • Elektronik Belge YönetimSistemi üzerinde Rol bazlı yetkilendirme işlemlerini takip etmek,

 • Elektronik Belge YönetimSistemi içerisinde Üniversitemiz Birimlerin gerekli yetkilendirme vetanımlamalarını sağlamak,

 • Elektronik Belge YönetimSistemi içerisinde Üniversitemiz için gerekli olabilecek form tasarımını yapmakve hazırlanan form’ u sistem üzerine aktarmak,

 • Elektronik Belge YönetimSistemi içerisinde hazırlanan Evrak Şablonu ve Form’ ların gerekli İş Akıştanımlamalarını yapmak veya sağlamak,

 • Elektronik Belge YönetimSisteminin yüklenmiş olduğu Sunucularda doğabilecek sorunlara müdahale içinFirma personeline gerekli ortamı ve izinleri sağlamak,

 • Kullanıcılardan gelen sorunlarıdüzeltmek veya Üniversitemiz için yetkilendirilen Firma personeline iletipgerekli işlemleri takip etmek,

 • Elektronik Belge YönetimSistemi için Eğitici Eğitimi verilecek personellere eğitimlerin verilmesihususunda işlemleri takip etmek ve gerekli ortamın hazırlanmasını sağlamak,

 • Elektronik Belge YönetimSistemini kullanacak personeller için gerekli tüm yardım dokümanlarınınteminini sağlamak,

 • E-imza ile ilgili işlemlerdegerekli koordineyi sağlamak,

PersonelÖzlük İşleri Yönetim Sistemi Görev ve Sorumlulukları Alanları;

 • Üniversite personel takipyazılımı 9 ana modülden oluşur:

 • Özlük bilgileri / takip modülü:

 • Akademik personel,

 • İdari personel,

 • Geçici işçi (SözleşmeliPersonel),

 • Yabancı uyruklu öğretim üyeleri

 • Kadro işlemleri / takip modülü

 • Emekli sandığı, SGK Hitap veDiğer kurumlar veri aktarım modülü

 • Esnek Raporlama Modülü

 • Mesajlaşma / Görev Takip Modülü

 • Derece Kademe Terfileri veAylık Görevler Modülü

 • Yan Ödemeler Modülü

 • Vekalet takip modülü

 • Nüfus Vatandaşlarık İşleri KPSEntegrasyon Modülü

Çalışanlar;

Serkan İtap

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.