Adalet Meslek Yüksekokulu
MESLEKİ DENEYİM VE ADLİYE YAZIŞMALARI VE KURALLAR SEMİNERİ

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ‘Adalet Günleri’ kapsamında, “Mesleki Deneyim Ve Adliye Yazışmaları Ve Kuralları” semineri düzenledi. Diyarbakır 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nden Emekli Kalem Müdürü Süleyman KAYA, “Mesleki Deneyim ve Adliye  Yazışmaları ve Kuralları” seminerine konuşmacı  olarak  katıldı.

 Süleyman KAYA, “kalem tebligatı  ve adli yazışma, Ülkemizin adli yargı düzenindeki resmi yazışma ve kayıt tutma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarının oluşturduğu kalem mevzuatının yalnızca adli yazı ve yazışmanın hukuki düzenini değil, aynı zamanda, kalem hizmetlerini yürüten personel ve bu personelin oluşturduğu örgütün hukuki iç düzenini, yani kalem teşkilatını da kapsar. Türk hukukunda kalem teşkilatı; savcılık kalemi, ceza mahkemeleri kalemi, hukuk mahkemeleri kalemi olmak üzere üçe ayrılır.  Ancak iş durumuna göre ön büro, kadastro mahkemesi kalemi, ticaret mahkemesi kalemi adı altında kalemler de kurulabilir” dedi.

KAYA, ayrıca Zabıt Katibinin görevlerine de değinerek, “Hakim ve savcıların gözetim ve emri altında faaliyet gösteren zabıt katiplerinin atanmaları Adalet Komisyonları tarafından yapılır. Zabıt katiplerinin temel görevi, hukuk ve ceza muhakemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen ve yazı işleri müdürlerinin verdiği işleri yapmaktır. Bu temel anlayış çerçevesinde zabıt katiplerinin başlıca görevleri şunlardır: - iş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak. - Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek. - Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek. - Başkan, Daire Başkanı, Üye, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak. - Müzekkereleri yazarak, takip ve tekit işlemlerini yapmak. - Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak. - Cumhuriyet Başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak. Karar ve tutanakları; Başkan, Daire başkanı, Üye, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazmaktır.” dedi Konuşmasına devam eden KAYA, Yazı İşleri Müdürlerinin görevlerini ise şu şekilde belirti, Atanmaları Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yazı İşleri Müdürlerinin yargı örgütü içinde pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevleri düzenlendikleri hukuk metinlerine göre üç başlık altında incelemek mümkündür. Yazı İşleri Müdürlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndan kaynaklanan görevleri şunlardır: - Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belgeyi havale etmek, - Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshaları taraflardan her birine makbuz karşılığında vermek ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ etmek, hükmün bir nüshası da dosyasında saklamak, - Yargıtayın bozma kararları ile onama kararlarını derhâl taraflara tebliğ etmek, - Görevlendirilmesi halinde elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirterek imzalamak ve mühürlemek, -Taraflardan biri elindeki belgenin teslimi sonrası geri verilmesine karar verilmesi halinde, aslına uygun olduğunu mahkeme mührü ve imzasıyla onamak ve belge örneğini dosyaya koymak, - Mahkemece görevlendirilmesi halinde ihtiyatî tedbir kararlarının uygulanması, - Mahkeme tutanaklarının tamamı veya bir kısmının suretlerini tasdik ve imza ederek mahkeme mührü ile mühürleyip talep eden tarafa vermek, - Hakimin taraflardan biri tarafından reddedilmesi durumunda red dilekçesini diğer tarafa tebliğ etmek, hakimin reddini gerektiren bir durumun hakim tarafından fark edilmesi ve hakimin çekilmesi durumunda hakimin çekilme kararını her iki tarafa tebliğ etmek ve bunun gibi, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.” dedi.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.